Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Λοιπές υποχρεώσεις των παρόχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δικαιούχοι Πάροχοι τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης που ορίζονται στο παρόν.

 

2. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε διαδρομή όπου υπάρχει σήμανση ότι είναι εγκατεστημένο δίκτυο υψηλής ή μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, οι δικαιούχοι πάροχοι επικοινωνούν με την οικεία επιχείρηση ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να τηρηθούν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

 

3. Ο πάροχος γνωστοποιεί στον αρμόδιο φορέα χορήγησης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην απόφαση χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται και στους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 7.

 

4. Ο πάροχος γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί σε εργασίες που είναι ευλόγως αναγκαίες για την προγραμματισμένη συντήρηση του δικτύου του με έγγραφη αίτηση προς τον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης. Εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να απορρίψει το αίτημα, γνωστοποιώντας στο πάροχο τους λόγους της απόρριψης, ή και να προτείνει εναλλακτικές ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Ο αρμόδιος φορέας κοινοποιεί εγγράφως στον πάροχο τη συναίνεσή του ή απόρριψη της αίτησης. Ακολούθως και τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών συντήρησης, ο πάροχος υποβάλλει έγγραφη αίτηση για την έκδοση απόφασης μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας προς τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που απαιτείται η συναίνεσή τους πριν από την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στην αίτηση αυτή περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7, γίνεται μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, εφόσον υφίσταται, του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης και της συναίνεσης του αρμοδίου φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Η απόφαση με την οποία παρασχέθηκε η συναίνεση του αρμοδίου φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και η απόφαση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας κοινοποιούνται και στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 7.

 

5. Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς. Για τη σήμανση και τα μέτρα ασφαλείας ο πάροχος είναι ο μόνος υπεύθυνος και ισχύουν, κατά περίπτωση, οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η ασφάλεια της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο πάροχος προγραμματίζει το κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας ή τον αποκλεισμό και περιορισμό μέρους του οδοστρώματος κατά το δυνατόν σε περιόδους κατά τις οποίες η προβλεπόμενη κυκλοφορία είναι μικρότερη από την κυκλοφοριακή ικανότητα της παραμένουσας σε κυκλοφοριακή χρήση διατομής. Το κλείσιμο των λωρίδων κυκλοφορίας ή άλλοι συναφείς περιορισμοί της διατομής του οδοστρώματος για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο, ώστε η όχληση στην κυκλοφορία, τη διέλευση των πεζών και τις όμορες ιδιοκτησίες να είναι η μικρότερη δυνατή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, όπως επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, οι εργασίες εκτελούνται, με μόνη προϋπόθεση την άμεση ενημέρωση των κατά τόπους Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που, υπό κανονικές συνθήκες, θα απαιτούνταν η συναίνεσή τους πριν την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί οι εργασίες αυτές να εκτελούνται και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

 

6. Ο πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης ή και συντήρησης που εκτελεί βάσει των δικαιωμάτων διέλευσης που του χορηγήθηκαν, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων. Επίσης, ο πάροχος έχει την υποχρέωση να διερευνά την περιοχή των εργασιών για την ύπαρξη υφιστάμενων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και δικτύων άλλων παρόχων και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εκτελεστούν οι εργασίες με ασφάλεια και να μην προκληθούν φθορές στα υφιστάμενα δίκτυα.

 

7. Αν οι εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών απαιτούν και εργασίες εκσκαφής ή επέμβασης σε υφιστάμενη υποδομή, ο πάροχος καταθέτει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης προϋπολογισμό των εργασιών αποκατάστασης και αντίστοιχη εγγυητική επιστολή ισχύος 6 μηνών και ύψους ίσου με το κόστος των εργασιών αποκατάστασης. Αν δεν έχουν παρέλθει 6 μήνες από την έναρξη της ισχύος της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης ζ του παράγραφος 4 του άρθρου 4, δεν απαιτείται νέα εγγυητική επιστολή για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Αν έχουν παρέλθει 6 μήνες από την έναρξη της ισχύος της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 αλλά η εγγυητική δεν έχει λήξει, η νέα εγγυητική επιστολή έχει ισχύ ίση με το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της εγγυητικής της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και τη λήξη διαστήματος 6 μηνών από την έναρξη των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης. Σε περίπτωση προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης, ο προϋπολογισμός των εργασιών αποκατάστασης και η νέα εγγυητική επιστολή κατατίθενται πριν από την έναρξη των εργασιών, ενώ σε περίπτωση επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης μετά από βλάβη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

 

8. Ο πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος ατόμου ή μέσου, οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του παρόχου, των εργολάβων ή υπεργολάβων του ή και του προσωπικού του, ο εκπρόσωπος του παρόχου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Ο πάροχος λαμβάνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση, μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Ο πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό τον οποίο εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο των χορηγηθέντων σε αυτόν δικαιωμάτων διέλευσης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των εργασιών, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλες τις υποδομές (ιδίως ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), οι οποίες έχουν υποστεί ζημίες κατά την εκτέλεση των εργασιών και να δηλώσει εγγράφως στον αρμόδιο φορέα την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών

 

9. Ο πάροχος υποχρεούται να αποκαθιστά πλήρως τις τομές και παντοειδείς φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας των οδών, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες από του πέρατος των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, τα τμήματα των οδών, στα οποία έγιναν οι εργασίες, παραδίδονται στην κυκλοφορία, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι λειτουργικά, ελεύθερα από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας και αφού αρθούν τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου διαπιστωθούν από τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο πάροχος υποχρεούται να επαναλάβει αμέσως τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος μπορεί να συμβληθεί με τον αρμόδιο φορέα, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του χώρου εργασιών να γίνει από το δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο πάροχος σε αυτόν.

 

10. Ο πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οίκοθεν 72146/2316/2008 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που εξασφαλίζουν:

 

α. την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΟΚ

 

β. την ασφαλή διέλευση οχημάτων

 

γ. την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες

 

δ. την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας,

 

ε. την κατάλληλη οδική σήμανση, περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς

 

στ. τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων,

 

ζ. την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων, την έκτακτη διακίνηση ασθενών, την τροφοδοσία επιχειρήσεων.

 

11. Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, σε κατάλληλη θέση που δεν αποτελεί εμπόδιο ή κίνδυνο για τη κυκλοφορία, στην οποία αναγράφεται ο κύριος του έργου (πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης.

 

12. Με μέριμνα του παρόχου, πρέπει να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

 

13. Ο πάροχος οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία τις προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τον ΚΟΚ και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και λοιπά προστατευτικά μέτρα, να αποκαθιστά αμέσως φθορές ή απώλειές τους και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επιπλέον,πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνει τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή κινδύνων σύγχυσης από τους χρήστες της φωτοσήμανσης για την προστασία των θέσεων των εκτελούμενων έργων με τη φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας.

 

14. Αν πάροχος ζητήσει διέλευση από αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης που διαθέτει δίκτυο σωληνώσεων με σχετικά φρεάτια, οφείλει να εξαντλήσει τις δυνατότητες συνεγκατάστασης του δικτύου του εντός του δικτύου του φορέα, και εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να προβεί στην υποβολή αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης. Στην περίπτωση συνεγκατάστασης, ο Πάροχος απαλλάσσεται της καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και υποχρεούται στην καταβολή τελών για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.