Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Απαιτούμενες ενέργειες και κοινοποιήσεις πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν η ημερομηνία έναρξης ή η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών που αναγράφεται στην απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί, ο πάροχος γνωστοποιεί εγγράφως μέσω του Πληροφοριακού συστήματος στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης τη νέα ημερομηνία έναρξης ή τη νέα διάρκεια τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης. Εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να απορρίψει τις τροποποιήσεις αυτές, γνωστοποιώντας στον πάροχο εναλλακτικές προτάσεις, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι συναινεί με την αλλαγή. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2.

 

2. Τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών, ο πάροχος υποβάλλει έγγραφη αίτηση για την έκδοση απόφασης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας προς την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Τροχαίας, και/ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 52 και 52Α του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ - νόμος [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999)), και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που απαιτείται η συναίνεσή τους πριν από την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στην αίτηση, που κοινοποιείται και στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, περιλαμβάνονται οι αναγκαίες για την έκδοση των αποφάσεων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας πληροφορίες, όπως περιέχονται στην απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και κατ' ελάχιστον περιγράφονται τα προς εκτέλεση έργα και ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί, η τελική διαδρομή όδευσης, τα προτεινόμενα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σήμανσης και ασφαλείας, με σαφή προσδιορισμό των οδικών τμημάτων που εφαρμόζονται και των τυχόν φάσεων/υπό-φάσεων, η πρόβλεψη εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, με την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης, και η ημερομηνία άρσης των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σήμανσης και ασφάλειας. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από την απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του παρόχου ότι το αίτημα για την έκδοση απόφασης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας είναι σύμφωνο με τους όρους του χορηγηθέντος δικαιώματος διέλευσης και, όπου απαιτείται, από σκαρίφημα-σχέδιο, τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμοδίων φορέων αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών και την εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης, υπογεγραμμένη από μηχανικό με μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων. Η αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Τροχαίας, αφού εξετάσει την αίτηση, εκδίδει απόφαση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη, ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση.

 

3. Αν ο πάροχος διαπιστώσει, πριν ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ότι απαιτείται παράταση του χρόνου ισχύος της απόφασης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη λήξη της ισχύος της απόφασης γνωστοποιεί εγγράφως μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης την αιτούμενη παράταση και παράλληλα υποβάλλει έγγραφη αίτηση παράτασης στους φορείς στους οποίους είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση για την έκδοση απόφασης μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης κοινοποιεί, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, στον πάροχο τη συναίνεσή του ή την απόρριψη του αιτήματος παράτασης και εγγράφως στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς στους οποίους είχε αποσταλεί η αρχική αίτηση. Αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις από τους εμπλεκόμενους,εκδίδεται απόφαση παράτασης της απόφασης μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, διαφορετικά ο Πάροχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος της αρχικής απόφασης και να συνεχίσει την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών σε ημερομηνία που αποφασίζεται έπειτα από νέα αίτησή του.

 

4. Πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφής, η απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η απόφαση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας κοινοποιούνται από τον πάροχο:

 

α. στο οικείο τμήμα Τροχαίας για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ κατά την εκτέλεση του έργου και τον προγραμματισμό παρεμβάσεων στην κυκλοφορία στις περιπτώσεις που προβλέπονται έργα σε οδούς και αφού η απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης έχει λάβει τη σχετική θεώρηση από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

 

β. στους κατά περίπτωση αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς, εφόσον οι εργασίες εκτελούνται πλησίον λεωφορειόδρομου, σιδηροτροχιάς ή οδού μέσω της οποίας εκτελούνται δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς,

 

γ. στην οικεία Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, αν δεν είναι ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 και εφόσον ο χώρος επί, υπό ή υπέρ του οποίου έχουν χορηγηθεί δικαιώματα διέλευσης εμπίπτει στα όρια της διοικητικής της περιφέρειας,

 

δ. στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για δικαιώματα διέλευσης επί τμημάτων εθνικής οδού εκτός σχεδίου πόλης,

 

ε. στη Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης και στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/Κατασκευής Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δικαιώματα επί, υπό ή υπέρ αυτοκινητοδρόμων και οδικών τμημάτων που περιλαμβάνονται εντός των ορίων έργων που έχουν ανατεθεί με συμβάσεις παραχώρησης και χορηγούνται από τους παραχωρησιούχους,

 

στ. στους αρμόδιους φορείς έγκρισης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 3,

 

ζ. στους αρμόδιους για τα οδικά δίκτυα που βρίσκονται εγγύς της περιοχής χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης φορείς, εφόσον δεν ταυτίζονται με το φορέα χορήγησης και η λειτουργία των δικτύων αυτών επηρεάζεται από την εκτέλεση των εργασιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.