Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Συντονισμός εργασιών έργων αρμόδιων φορέων για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμόδιοι φορείς χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου οδοποιίας, ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα για τις προγραμματισμένες εργασίες, δημοσιεύοντας σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη όδευση.

 

2. Ο πάροχος που επιθυμεί να ζητήσει εργασίες εκσκαφής για τις οδεύσεις της παραγράφου 1 οφείλει να υποβάλει τα σχετικά αιτήματα το αργότερο 60 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών από τον αρμόδιο φορέα. Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μπορεί να απορρίπτονται για διάστημα έως και 9 μηνών από την έναρξη των εργασιών οδοποιίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης έχει τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1. Εξαιρούνται: α) εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση τελικών χρηστών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως 500 m από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και β) εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενός παρόχου με τον εξοπλισμό άλλου παρόχου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε απόσταση έως 500 m, για τις οποίες μπορεί να γίνει εκσκαφή και 9 μηνών, από οποιονδήποτε πάροχο δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.