Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαδικασία έγκρισης και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υποβολή Δήλωσης Εργασιών Εκσκαφής

 

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, ο ενδιαφερόμενος πάροχος υποβάλλει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής, σύμφωνα με το Προσάρτημα Ι, συνοδευόμενη από σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη όδευση και οι αντίστοιχες συντεταγμένες. Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στο Πληροφοριακό σύστημα για όλους τους χρήστες, για τη διευκόλυνση του συντονισμού παράλληλων αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στη συγκεκριμένη περιοχή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 28 παράγραφος 7 του παρόντος νόμου.

 

2. Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης

 

α. Μετά την πάροδο 5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης εργασιών εκσκαφής, ο ενδιαφερόμενος πάροχος υποβάλλει αμέσως, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος αίτηση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με το Προσάρτημα ΙΙ και δηλώνει τους αρμόδιους φορείς για την έγκριση και τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης.

 

β. Μετά την υποβολή της αίτησης, αποδίδεται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου και το περιεχόμενο της αίτησης δεν τροποποιείται.

 

γ. Ο αιτών μεριμνά ώστε ο ηλεκτρονικός φάκελος που υποβάλλεται να είναι πλήρης,

 

δ. Με την επιφύλαξη τεχνικών περιορισμών για την αποθήκευση ή και την παρουσίαση της πληροφορίας από το Πληροφοριακό Σύστημα, ο αιτών επισυνάπτει τα συνοδευτικά έγγραφα στον ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης. Ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες για τη μορφή των εγγράφων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που προσδιορίζει τις προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος.

 

ε. Το ιστορικό της εξέτασης κάθε αίτησης τηρείται ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης.

 

στ. Η αίτηση περιλαμβάνει τα παρακάτω περιοριστικώς οριζόμενα δικαιολογητικά:

 

α)α. Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου.

 

β)β. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986 όπως ισχύει ότι τα στοιχεία που υποβάλλει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, σε ηλεκτρονική μορφή είναι επαρκή, αληθή, ακριβή και δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους αντιφάσεις,, η οποία επιπλέον περιλαμβάνει και τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή και των υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ/ΔΟΥ και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης. Αν στην υπεύθυνη δήλωση δεν περιλαμβάνονται τα ανωτέρω στοιχεία του εργολάβου και των υπεργολάβων, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται με την υπεύθυνη δήλωση της υποπερίπτωσης δ)δ της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4.

 

γ)γ. Σχέδιο ή σκαρίφημα η αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση, οι αντίστοιχες συντεταγμένες και οι τυπικές διατομές τομών. Με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης ευκολιών οι πάροχοι υποβάλλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα την τελική διαδρομή όδευσης (as built route) με τις αντίστοιχες συντεταγμένες. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων για την τελική διαδρομή όδευσης αποτελεί, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της υποπερίπτωσης α)α της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4.

 

δ)δ. Ενδεικτικά σχέδια - περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως, των υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων των οποίων ο αιτών πάροχος ζητεί την κοπή και τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων. Το σχέδιο πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της οίκοθεν 72146/2316/2008 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών διέλευσης και εγκατάστασης ευκολιών, οι πάροχοι υποβάλλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα τελικά σχέδια εγκατάστασης με τις τελικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (as built documents). Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων για την τελική διαδρομή όδευσης αποτελεί, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της υποπερίπτωσης α)α της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4.

 

ε)ε. Αν τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρόκειται να εγκατασταθούν εντός των ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της 33318/3028/1998 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού (ΦΕΚ 1289/Β/1998), που απαντώνται στην άμεση περιοχή διέλευσης του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

στ)στ. Αν ο πάροχος παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, έκδοσης του τελευταίου πριν από την υποβολή της αίτησης εξαμήνου, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και διαθέτει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

ζ)ζ. Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ενιαία Τιμολόγια Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

η)η. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει:

 

(1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης, και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών,

 

(2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν,

 

(3) τη διαδρομή όδευσης,

 

(4) τα μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία,

 

(5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής,

 

(6) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος,

 

(7) τις ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων,

 

(8) πρόβλεψη εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμοδίων φορέων αστικών ή και υπεραστικών συγκοινωνιών, εφόσον η εκτέλεση του έργου επηρεάζει περιοχή όπου εκτελούνται δρομολόγια, καθώς και

 

(9) όπου απαιτείται, μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης, η οποία εκπονείται από μηχανικό κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων.

 

Η μελέτη υποβάλλεται εγκεκριμένη από τις υπηρεσίες μελετών του αρμοδίου για τη συντήρηση του οδικού τμήματος φορέα στις περιπτώσεις όπου η μελέτη εγκρίνεται από φορέα διαφορετικό από αυτόν που χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης. Σε περίπτωση τμήματος αυτοκινητοδρόμων ή οδικού τμήματος που περιλαμβάνεται εντός των ορίων έργου που έχει ανατεθεί με σύμβαση παραχώρησης, η μελέτη υποβάλλεται εγκεκριμένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες μελετών της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

θ)θ. Αναλυτικό προϋπολογισμό των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης, με βάση το σχετικό Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τον οποίο πρέπει και να επαληθεύει ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης.

 

ζ. Εντός 8 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο φορέας που έχει δηλωθεί ως αρμόδιος για τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης:

 

α)α) αν είναι αναρμόδιος, ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνοντας παράλληλα τοναρμόδιο φορέα, στον οποίον και προωθεί την αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, το Πληροφοριακό Σύστημα αποδίδει νέο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής στην αίτηση,

 

β)β) αν είναι αρμόδιος, ενημερώνει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, τον πάροχο:

 

α)α)α) ότι απορρίπτει την αίτηση, αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες εκσκαφής, εφόσον:

 

δεν έχει προηγηθεί υποβολή της δήλωσης εργασιών εκσκαφής σύμφωνα με την παράγραφο 1
η δήλωση εργασιών εκσκαφής δεν έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ή
η αίτηση έχει υποβληθεί εντός του εξαμήνου στο οποίο δεν έχει δικαίωμα εκσκαφής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 ή,
δεν τηρείται η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 6,

 

β)β)β) ή ότι ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης, δηλαδή περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την περίπτωση στ της παραγράφου 2. Αν ο φορέας χορήγησης εκτιμά ότι απαιτείται η έγκριση και από φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τους οποίους ο αιτών δεν έχει δηλώσει κατά την εισαγωγή της αίτησής του στο Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνει ο ίδιος στο Πληροφοριακό Σύστημα και τους φορείς αυτούς.

 

γ)γ)γ) ή ότι ο φάκελος της αίτησης είναι ελλιπής και απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα έγγραφα τα οποία λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος και η προθεσμία εξέτασης του αιτήματος εκκινεί εκ νέου.

 

η. Αν δεν απαιτείται έγκριση κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης.

 

3. Διαδικασία εγκρίσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης

 

α. Εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και εφόσον η αίτηση δεν έχει απορριφθεί από το φορέα χορήγησης, κάθε φορέας που έχει δηλωθεί ως αρμόδιος για την έγκριση της χορήγησης:

 

α)α. αν είναι αναρμόδιος, ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνοντας παράλληλα τον αρμόδιο φορέα, στον οποίον και προωθεί την αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, ή

 

β)β. αν είναι αρμόδιος και ο φάκελος παρουσιάζει ελλείψεις, απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας με σαφήνεια μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος τα έγγραφα που λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί,μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, νέα αίτηση προς το φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η προθεσμία εξέτασης του αιτήματος εκκινεί εκ νέου.

 

β. Ο αρμόδιος φορέας έγκρισης αποφασίζει αιτιολογημένα για την έγκριση ή μη της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα,

 

γ. Αν πρόκειται για νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, ύστερα από πρόταση τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 4, και είχε παρασχεθεί έγκριση για την αρχική αίτηση, η προθεσμία της περίπτωσης β είναι 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα,

 

δ. Αν εγκριθεί η χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, η απόφαση έγκρισης αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα και κοινοποιείται στον αιτούντα. Το ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης καθορίζεται στο Προσάρτημά III.

 

ε. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση αποκλειστικά για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας, ή των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών τόπων, τους οποίους προσδιορίζει με σαφήνεια μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Ο φορέας έγκρισης μπορεί να προτείνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εναλλακτικές διαδρομές όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόφαση απόρριψης αναρτάται αμέσως στο Πληροφοριακό Σύστημα και κοινοποιείται, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, στον αιτούντα.

 

στ. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες των 30 ημερολογιακών ημερών της περίπτωσης β ή των 20 ημερολογιακών ημερών της περίπτωσης γ, η έγκριση τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να εκδίδει,μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, το έντυπο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ, το οποίο επέχει θέση απόφασης έγκρισης. Η τεκμαιρόμενη έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δεν απαλλάσσει τον πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

ζ. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, ενημερώνεται, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς.

 

4. Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

 

α. Αν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις,, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης αποφασίζει αιτιολογημένα για τη χορήγηση ή μη των δικαιωμάτων διέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης. Αν πρόκειται για νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, μετά από πρόταση τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης, σύμφωνα με την περίπτωση δ, η ανωτέρω προθεσμία είναι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.

 

β. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μπορεί να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση αποκλειστικά για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας, των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών τόπων ή της δημόσιας τάξης και ασφάλειας,) καθώς και εάν η αίτηση έχει απορριφθεί από φορέα από τον οποίο απαιτείται η προηγούμενη έγκριση. Ο φορέας χορήγησης μπορεί να προτείνει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, εναλλακτικές διαδρομές όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόφαση απόρριψης αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα και κοινοποιείται αμέσως στον αιτούντα.

 

γ. Σε περίπτωση διαφωνίας του αιτούντος σχετικά με την απόρριψη της αίτησης του, ο αιτών δύναται να παραπέμψει την υπόθεση για επίλυση διαφοράς στο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών το οποίο καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά εντός προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της σχετικής ακρόασης.

 

δ. Αν η αίτηση απορριφθεί και προταθεί τροποποίηση της διαδρομής όδευσης, ο αιτών υποβάλλει νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, για την οποία δεν απαιτείται η εκ νέου δήλωση εργασιών εκσκαφής και στην οποία επισημαίνει τις τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική αίτηση.

 

ε. Αν ο αρμόδιος φορέας χορήγησης κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, εντός της προθεσμίας των 60 ή σαράντα (40) ημερών της περίπτωσης α, αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα ειδοποίηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με το Προσάρτημα IV, και καλεί τον πάροχο να υποβάλει τα στοιχεία της περίπτωσης ζ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Μετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων και εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα την απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και την κοινοποιεί αμέσως στον αιτούντα.

 

στ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 60 ή 40 ημερολογιακών ημερών της περίπτωσης α, χωρίς να έχει εκδοθεί η ειδοποίηση της περίπτωσης ε ή να έχει απορριφθεί η αίτηση, η ειδοποίηση χορήγησης δικαιώματος τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να εκδίδει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, το έντυπο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (Προσάρτημα IV) και υποβάλλει τα στοιχεία της περίπτωσης ζ, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

 

ζ. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης χορήγησης ή την έκδοση τυποποιημένης ειδοποίησης χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των εργασιών, ο πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης:

 

α)α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του φορέα, το ύφος της οποίας ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης, όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί σύμφωνα με την περίπτωση στ της παραγράφου 2.

 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να ισχύει έως και 12 μήνες το ανώτερο μετά τη λήξη της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών. Μετά τη λήξη της ισχύος της και εφόσον δεν έχει ανακύψει λόγος για την κατάπτωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο.

 

β)β. Αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού για την καταβολή των αναλογούντων τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

γ)γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που να καλύπτει κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων κατά τη διάρκεια ή επ' ευκαιρία των εργασιών εκτέλεσης του έργου, συντήρησης αυτού και αποκατάστασης της περιοχής των εργασιών, περιλαμβανομένων, ιδίως, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων που δικαιολογεί η έκταση και η διάρκεια των εργασιών. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει το Ελληνικό Δημόσιο, το φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης (αν δεν είναι το Ελληνικό Δημόσιο), τον πάροχο και τους εργολάβους και υπεργολάβους του, καθώς και το πάσης φύσης προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους ανωτέρω στα πλαίσια εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών. Στην κάλυψη περιλαμβάνεται και η κατά το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα ευθύνη προστήσαντος. Το ασφαλιστήριο αποζημιώνει αξιώσεις για ζημίες ή γεγονότα τα οποία συνέβησαν εντός του χρόνου ασφάλισης και έχουν εγερθεί ακόμη και μετά τη λήξη ή ακύρωση του ασφαλιστηρίου, για όσο χρόνο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη παραγραφή αυτών.

 

Κατά την υποβολή, είναι επιτρεπτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να έχει τη μορφή δεσμευτικά υπογεγραμμένου σχεδίου σύμβασης ασφάλισης ή βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης αστικής ευθύνης στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι της ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, η πλήρης ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης,

 

δ)δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του παρόχου, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή και των υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και, ιδίως, την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ/ΔΟΥ και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους, εφόσον αυτά δεν ήταν διαθέσιμα και δεν είχαν περιληφθεί στην υπεύθυνη δήλωση της υποπερίπτωσης β)β της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 που είχε υποβληθεί με την αίτηση.

 

η. Αν ο Πάροχος δεν υποβάλει, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το σύνολο των στοιχείων της περίπτωσης ζ ή τα υποβληθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα από τον αρμόδιο για τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης φορέα, τότε ο αρμόδιος φορέας δεν προβαίνει σε χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης- εισάγει στο σύστημα ειδοποίηση απόρριψης της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και τάσσει στον πάροχο προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών για την προσκόμιση ή την επανυποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Αν, εντός της ανωτέρω εκ νέου προθεσμίας των 10 ημερολογιακών ημερών, ο πάροχος υποβάλει τα στοιχεία της περίπτωσης ζ, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης, αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα, εντός.,10 ημερών από την υποβολή των στοιχείων, την απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και την κοινοποιεί αμέσως στον αιτούντα. Σε διαφορετική περίπτωση, απορρίπτει την αίτηση και κοινοποιεί την απόφαση απόρριψης στον αιτούντα εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας προσκόμισης ή επανυποβολής των απαιτούμενων στοιχείων. Αν, μετά την. υποβολή των στοιχείων, δεν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα απόφασης χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης ή δεν, κοινοποιηθεί στον πάροχο απόφαση απόρριψης της αίτησής του, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 10 ημερών, ο πάροχος μπορεί να εκδίδει μέσω- του Πληροφοριακού Συστήματος, το έντυπο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Το. εν λόγω έντυπο επέχει θέση απόφασης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης. Η τεκμαιρόμενη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση τεκμαιρόμενης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, ο πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να καταθέσει τα αναλογούντα τέλη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του αρμοδίου φορέα χορήγησης,

 

θ. Στην απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Προσάρτημα V του παρόντος Παραρτήματος, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

 

α)α. Η τελική διαδρομή όδευσης.

 

β)β. Η συνολική διάρκεια των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωσή τους και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης, και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την υποβολή των εγγράφων της περίπτωσης ζ και την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας με τη διαδικασία του άρθρου 7. Η προθεσμία πλήρους αποκατάστασης των τομών και των παντοειδών φθορών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας των οδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες από το πέρας των εργασιών. Αν οι οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίνουν τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης υπό την προϋπόθεση επίβλεψης των έργων από αρχαιολόγο, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται εφόσον η οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων ορίσει αρχαιολόγο ή ο αιτών δηλώσει ότι διασφαλίζει ο ίδιος την παρουσία αρχαιολόγου.

 

γ)γ. το ύψος των αναλογούντων τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, όπως αυτά καθορίζονται στο σχετικό Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού, στον οποίο πρέπει να κατατίθενται τα τέλη αυτά.

 

δ)δ. Τα στοιχεία των δικαιολογητικών της περίπτωσης ζ,

 

ε)ε. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα στοιχεία του φακέλου.

 

ι. Αν το δικαίωμα διέλευσης χορηγείται από παραχωρησιούχο, εάν απαιτηθεί από τον παραχωρησιούχο, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης περιλαμβάνονται και σε ιδιωτικό συμφωνητικό που συνάπτεται με τον αιτούντα, πριν από τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης. Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης και υπόκειται στους ίδιους κανόνες δημοσιότητας.

 

ι)α. Η απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επέχει ταυτόχρονα θέση άδειας εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών, εφόσον αυτές προβλέπονται στο περιεχόμενο της, και θεωρείται υποχρεωτικά και με μέριμνα του Παρόχου από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Οι αρμόδιοι φορείς χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης τηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα του συνόλου των θεωρημένων, κατά τα ανωτέρω,αποφάσεων. Αν προβλέπονται εργασίες σε χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος, οι ανωτέρω αποφάσεις θεωρούνται και από την κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή.

 

ι)β. Η αναφερόμενη στην περίπτωση θ απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ της περίπτωσης η παρέχουν στον πάροχο το δικαίωμα σύνδεσης των σχετικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ) για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

 

ι)γ. Αν η αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης υποβληθεί από πάροχο μη δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλες οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου διπλασιάζονται.

 

5. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι κοινόχρηστοι, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος κατασκευής κεραίας, εφόσον επιθυμεί να κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων περί δικαιωμάτων διέλευσης, υποβάλλει αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος μόνο με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις α)α', β)β' και θ)θ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθώς και α) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, β) τεχνική έκθεση μηχανικού και γ) αρχιτεκτονικά σχέδια. Σε αυτή την περίπτωση ο αρμόδιος φορέας χορήγησης χορηγεί δικαιώματα διέλευσης σύμφωνα με τις περιπτώσεις α', β', γ', ε', στ', υποπεριπτώσεις β)β' και δ)δ' της περίπτωσης ζ', και περιπτώσεις η' και ι' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και δεν απαιτείται παροχή εγκρίσεων από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ούτε ακολουθείται η διαδικασία εγκρίσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι κοινόχρηστοι δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του παρόντος Παραρτήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.