Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αρμόδιοι φορείς για την έγκριση και χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμόδιοι φορείς για την έγκριση και χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό σύστημα είναι οι ακόλουθοι:

 

1. Αρμόδιοι για την παροχή έγκρισης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης απαιτείται προηγούμενη έγκριση των παρακάτω αρμόδιων φορέων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α. σε προστατευόμενες περιοχές, της αρμόδιας κατά περίπτωση Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών, Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, αλλά και η Γενική Διεύθυνση Δασών κ.λ.π.),

 

β. σε παραδοσιακούς οικισμούς, της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

γ. επί, υπό ή υπέρ χώρων που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που υπάγονται ή εποπτεύονται από το ανωτέρω Υπουργείο, του ΓΕΕΘΑ,

 

δ. επί, υπό ή υπέρ χώρων όπου είναι απαραίτητη η κοπή δένδρων, από την κατά νόμο αρμόδια αρχή,

 

ε. σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

στ. της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002),

 

ζ. του οικείου Οργανισμού Λιμένα ή Λιμενικού Ταμείου, για διελεύσεις από περιοχές αρμοδιότητας τους, όπου θα ακολουθούνται οι κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες σε συνεργασία με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων,

 

η. σε δάση ή αναδασωτέες εκτάσεις, εξαιρουμένων των διαμορφωμένων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, της κατά νόμο αρμόδιας αρχής

 

θ. Της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου, σε περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου,

 

ι. του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), για εργασίες σε υποδομές όπου υπάρχει σήμανση ή είναι εγκατεστημένο δίκτυο υψηλής τάσης, προκειμένου να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

 

ι)α. Για την εγκατάσταση υποδομών/κατασκευών, για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της άδειας δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Για την εγκατάσταση υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης και καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας αλλά κοινοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

2. Αρμόδιοι για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Αρμόδιοι για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης είναι:

 

α. Οι Δημόσιες Αρχές, οι οποίες έχουν την υποχρέωση συντήρησης του συγκεκριμένου δημόσιου ή κοινοχρήστου ακινήτου ή ακινήτου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

β. Αν Δημόσια Αρχή έχει παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή έχει διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε ιδιώτη, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, ο ιδιώτης αυτός (εφεξής παραχωρησιούχος), για όσο διαρκεί η περίοδος παραχώρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.