Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Συντονισμός εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός των 5 εργάσιμων ημερών που εκκινούν από την υποβολή δήλωσης εργασιών εκσκαφής (εφεξής πρώτη δήλωση εργασιών εκσκαφής), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 οι πάροχοι που επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του αμέσως επόμενου εξαμήνου, υποβάλλουν σχετική Δήλωση εργασιών εκσκαφής και, μετά τη λήξη των 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της πρώτης δήλωσης εργασιών εκσκαφής, αίτηση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η οποία διεκπεραιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

2. Πάροχοι, οι οποίοι δεν υποβάλλουν Δήλωση εργασιών εκσκαφής εντός των ως άνω 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της πρώτης δήλωσης εργασιών εκσκαφής, δεν έχουν δικαίωμα εκσκαφής εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εκσκαφής για 6 μήνες από το τέλος της ως άνω προθεσμίας των 5 εργάσιμων ημερών. Εξαιρούνται:

 

α) εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση τελικών χρηστών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως 500 m από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

 

β) εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενός παρόχου με τον εξοπλισμό άλλου παρόχου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε απόσταση έως 500 m, για τις οποίες μπορεί να γίνει εκσκαφή και εντός του εξαμήνου, από οποιονδήποτε πάροχο δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

3. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μπορεί να επιβάλλει στους παρόχους υποχρέωση κοινής ή και παράλληλης όδευσης ή παράλληλης εκσκαφής ή κοινής αποκατάστασης οδοστρώματος και μπορεί να υποδεικνύει τον επιθυμητό προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών τους κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή όχληση των πολιτών.

 

4. Ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, να ενημερώσει όλους τους παρόχους που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα δηλώσεις εργασιών εκσκαφής για την ίδια περιοχή ότι εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου και μπορεί να επιβάλλει τα μέτρα της παραγράφου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.