Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Λοιπές υποχρεώσεις των αρμοδίων φορέων για την έγκριση και τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμόδιοι φορείς έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, κατά την έγκριση ή χορήγηση αντίστοιχα δικαιωμάτων διέλευσης, ακολουθούν αποκλειστικά και μόνο τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στην παρούσα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της ίσης μεταχείρισης.

 

2. Οι αρμόδιοι φορείς έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μεριμνούν για την άμεση ενημέρωση του προσωπικού τους σχετικά με τις προβλεπόμενες στο παρόν υποχρεώσεις τους ως προς τη διαδικασία έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης.

 

3. Αν οι αρμόδιοι για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης φορείς διατηρούν παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος όσον αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης.

 

4. Οι αρμόδιοι φορείς δημοσιεύουν με κάθε πρόσφορο μέσο, αναρτούν σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα τους και διαθέτουν σε κάθε ενδιαφερόμενο πάροχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, πέραν αυτών που προβλέπονται στην οίκοθεν 72146/2316/2008, απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, και καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων εντός των χώρων αρμοδιότητάς τους.

 

5. Οι αρμόδιοι φορείς χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών βάσει του δικαιώματος διέλευσης που χορηγήθηκε και προτείνουν, αν απαιτηθεί, στον πάροχο και στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κινδύνων και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

 

6. Αν ο πάροχος ή ο υπεύθυνος εργασιών του έργου δεν συμμορφώνεται προς τις προφορικές και γραπτές υποδείξεις του αρμόδιου φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, ύστερα από δύο γραπτές συστάσεις, ο ως άνω φορέας έχει δικαίωμα ανάκλησης του δικαιώματος διέλευσης που έχει χορηγήσει και κατάπτωσης υπέρ του της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η ενημέρωση του παρόχου και των άλλων αρμόδιων φορέων για την ανάκληση της χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος και η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους φορείς που δεν έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα.

 

7. Οι φορείς, που είναι αρμόδιοι για την ανακατασκευή ή επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγκατάστασης της απολύτως αναγκαίας και κατάλληλης υποδομής στην οποία θα φιλοξενηθούν οι επηρεαζόμενες υφιστάμενες δικτυακές υποδομές, εφόσον αυτή απαιτείται. Η μεταφορά αυτών, καθώς και η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη και έξοδα των παρόχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.