Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο p4

Προσάρτημα IV: Υπόδειγμα ειδοποίησης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

 

(Τίτλος αρμόδιου Φορέα)

Πληροφορίες:

(Οδός) (Αριθμός)

(Πόλη)

(Όνομα) (Επώνυμο)

Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

e-mail: XXXX@XXXX.gr

 

Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Ο/Η __________

 

λαμβάνοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) / και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 40 και το Παράρτημα Χ αυτού (Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης).

 

β) Την από αίτηση της εταιρείας (όνομα παρόχου) με αριθμό πρωτοκόλλου (αριθμός πρωτοκόλλου αρμόδιου φορέα), με συνημμένες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στο Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012.

 

την ( εταιρεία - όνομα παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της εταιρείας) ότι η με ΧΧΧΧΧ αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης έχει γίνει κατ' αρχήν δεκτή και το δικαίωμα διέλευσης θα χορηγηθεί εφόσον η εταιρεία - όνομα παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της εταιρείας) εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας ειδοποίησης προσκομίσει τα ακόλουθα απαιτούμενα, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012:

 

Α. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

 

Β. αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού σχετικά με την καταβολή των απαιτούμενων τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.

 

Γ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης οποιασδήποτε αστικής ευθύνης. Κατά την υποβολή, είναι επιτρεπτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να έχει τη μορφή δεσμευτικά υπογεγραμμένου σχεδίου ασφάλισης ή βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης κάλυψης αστικής ευθύνης στην οποία ΕΙΔΟΠΟΙΕΙ περιέχονται οι όροι της ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση η πλήρης ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης.

 

Δ. υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 όπως ισχύει του νόμιμου εκπροσώπου του παρόχου, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου / υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, εφόσον αυτά δεν ήταν διαθέσιμα και δεν περιλαμβανόταν στην υπεύθυνη δήλωση της υποπερίπτωσης β)β της περίπτωσης στ)2 της παραγράφου 2 του άρθρου 4 που είχε υποβληθεί με την αίτηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.