Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο p5

Προσάρτημα V: Υπόδειγμα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Τίτλος αρμόδιου φορέα)

(Υπηρεσία αρμόδιου φορέα)

Πληροφορίες:

(Οδός) (Αριθμός)

(Πόλη)

(Όνομα) (Επώνυμο)

Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

e-mail: XXXX@XXXX.gr

 

Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Ο/Η ( )

λαμβάνοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 40 και το Παράρτημα Χ αυτού (Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης).

 

β) Την από αίτηση της εταιρείας (όνομα παρόχου) με αριθμό πρωτοκόλλου (αριθμός πρωτοκόλλου αρμόδιου φορέα), με συνημμένες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στο Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012.

 

Χορηγεί στην (εταιρεία - όνομα παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της εταιρείας) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012 δικαίωμα διέλευσης, για την εγκατάσταση του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έναρξη εργασιών εκσκαφής, εντός των ορίων αρμοδιότητάς του/της και επιτρέπει την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχείων του περιγραφέντος δικτύου, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με το παρόν και το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012 ως εξής:

 

1. Στοιχεία επικοινωνίας

 

Πάροχος: Η εταιρεία παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την ονομασία (καταστατικό όνομα παρόχου δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών), (πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.), που ορίζεται ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας-εκπροσώπησης του Φορέα με αυτόν)

 

2. Περιγραφή του χορηγηθέντος δικαιώματος διέλευσης - διαδρομή όδευσης

 

Τα χορηγούμενα από το παρόν δικαιώματα διέλευσης αφορούν εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τομή, / εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, / εγκατάσταση εναέριων δικτύων, / εγκατάσταση φρεατίων, / εγκατάσταση λοιπών στοιχείων δικτύου, όπως οι ευκολίες αυτές απεικονίζονται αναλυτικά στην υποβληθείσα με αριθμό πρωτοκόλλου σχετική αίτηση του παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, (σχέδιο / σκαρίφημα / αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου / οριζοντιογραφία οδών, / τυπικές διατομές των τομών, / παρουσίαση της όδευσης επί ρυμοτομικού σχεδίου /σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών). Τα παραπάνω επισυνάπτονται στο παρόν (βλέπε Έντυπο Α).

 

3. Διάρκεια Ισχύος

 

Το δικαίωμα διέλευσης που χορηγείται, διαρκεί για όσο χρόνο ισχύει η γενική άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο πάροχος μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα που του χορηγήθηκε, υποβάλλοντας στον αρμόδιο φορέα χορήγησης σχετική δήλωση παραίτησης που φέρει βέβαιη χρονολογία. Μετά την υποβολή παραίτησης από το δικαίωμα διέλευσης, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του εκάστοτε κυρίου του χώρου εγκατάστασης. Η υποβολή παραίτησης δεν απαλλάσσει τον πάροχο από τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις του έναντι του φορέα χορήγησης του δικαιώματος ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει την εκπλήρωση αυτών και μετά την υποβολή της παραίτησης.

 

4. Χρονοδιάγραμμα εργασιών

 

Η προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών εκτιμάται σε ...(...) ημέρες και η προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων περιοχών στην προηγούμενη κατάσταση διαρκεί (...) ημέρες. Οι προς εκτέλεση εργασίες θα διενεργούνται τις πρωινές/απογευματινές ώρες από τις έως τις .....Η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται στο παρόν (βλέπε Έντυπο Β) Η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η ΉΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

 

5. Παρακολούθηση εργασιών

 

Εξουσιοδοτημένα στελέχη του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης, παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο των χορηγηθέντων δικαιωμάτων διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον πάροχο και στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους. Τόσο ο πάροχος όσο και οι υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης. Η προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του φορέα προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/και πλημμελούς υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών του έργου και τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

 

6. Υποχρεώσεις του παρόχου

 

1. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, οι δικαιούχοι πάροχοι τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης που ορίζονται στο παρόν.

 

2. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε διαδρομή όπου υπάρχει σήμανση ότι είναι εγκατεστημένο δίκτυο υψηλής ή μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, οι δικαιούχοι πάροχοι οφείλουν να έρθουν σε επικοινωνία με την αρμόδια επιχείρηση ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

 

3. Ο πάροχος γνωστοποιεί στον αρμόδιο φορέα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο δικαίωμα διέλευσης που του χορηγήθηκε. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και στους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012.

 

4. Ο πάροχος γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την προγραμματισμένη συντήρηση στο δίκτυο του με έγγραφο αίτημα στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης. Εντός 5 ημερολογιακών ημερών ο αρμόδιος φορέας μπορεί να απορρίψει το αίτημα γνωστοποιώντας στον πάροχο τους λόγους της απόρριψης ή και εναλλακτικές ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Ο αρμόδιος φορέας κοινοποιεί τη συναίνεση ή την απόρριψή του επί του αιτήματος στον πάροχο εγγράφως. Στη συνέχεια και τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης εργασιών, ο πάροχος υποβάλλει έγγραφο αίτημα για την έκδοση Απόφασης Μέτρων Ρύθμισης της Κυκλοφορίας προς τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που απαιτείται η συναίνεσή τους πριν από την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στο αίτημα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012, γίνεται μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης (εφόσον υφίσταται), του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης και της συναίνεσης του αρμοδίου φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Η συναίνεση του αρμοδίου φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης με την απόφαση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας κοινοποιείται επίσης και στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012.

 

5. Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΚΟΚ και τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς. Ο πάροχος είναι ο αποκλειστικώς υπεύθυνος για τη σήμανση και τα μέτρα ασφαλείας. Αν η εκτέλεση του έργου επιβάλλει τον αποκλεισμό μέρους του οδοστρώματος, ο πάροχος πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε ο περιορισμός αυτός της διατομής του οδοστρώματος να προγραμματιστεί σε χρονική περίοδο, κατά την οποία η αναμενόμενη κυκλοφορία είναι μικρότερη από την κυκλοφοριακή ικανότητα της παραμένουσας σε κυκλοφοριακή χρήση διατομής. Το κλείσιμο των λωρίδων κυκλοφορίας, ή άλλοι συναφείς περιορισμοί της διατομής του οδοστρώματος για την εκτέλεση εργασιών, τη συντήρηση ή άλλους σκοπούς πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο ώστε η όχληση στη κυκλοφορία, τη διέλευση των πεζών και τις όμορες ιδιοκτησίες να είναι η μικρότερη δυνατή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, όπως επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, οι εργασίες εκτελούνται, με μόνη προϋπόθεση την άμεση ενημέρωση των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Τροχαίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό τον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να επιτρέπεται οι εργασίες αυτές να εκτελούνται και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

 

6. Ο πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης / συντήρησης που εκτελεί βάσει των δικαιωμάτων διέλευσης που του χορηγήθηκαν, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων. Επίσης, ο πάροχος έχει την υποχρέωση να διερευνά την περιοχή των εργασιών για την ύπαρξη υφιστάμενων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και δικτύων άλλων παρόχων και να μεριμνά ώστε να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε οι εργασίες να εκτελεστούν με ασφάλεια και να μην προκληθούν φθορές στα υφιστάμενα δίκτυα.

 

7. Αν οι εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών απαιτούν και εργασίες εκσκαφής ή επέμβασης σε υφιστάμενη υποδομή, ο πάροχος καταθέτει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης προϋπολογισμό εργασιών αποκατάστασης και αντίστοιχη εγγυητική επιστολή διάρκειας 6 μηνών και ύφους ίσου με το κόστος των εργασιών αποκατάστασης. Αν δεν έχουν παρέλθει 6 μήνες από τη έναρξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012, δεν υποβάλλεται νέα εγγυητική επιστολή για τις εργασίες συντήρησης/αποκατάστασης. Αν έχουν παρέλθει 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής αλλά η εγγυητική δεν έχει λήξει, η νέα εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια ίση με το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της εγγυητικής επιστολής έως την ημερομηνία που προκύπτει για διάστημα 6 μηνών από την έναρξη των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης. Σε περίπτωση προγραμματισμένων εργασιών τα ανωτέρω κατατίθενται πριν από την έναρξη των εργασιών, ενώ σε περίπτωση επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης μετά από βλάβη τα ανωτέρω κατατίθενται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

 

8. Ο πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία, θετική και αποθετική που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης / συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζημίας αυτής . Για κάθε περίπτωση ατυχήματος ατόμου ή μέσου, οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του παρόχου, των υπεργολάβων του ή και του προσωπικού του, ο εκπρόσωπος του παρόχου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά . Ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτές και ο εκπρόσωπος του έχει τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο γι' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.

 

9. Ο πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό τον οποίο εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο των χορηγηθέντων σε αυτόν δικαιωμάτων διέλευσης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου δημόσιου φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των εργασιών, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλες τις υποδομές (ιδίως ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των εργασιών και να δηλώσει εγγράφως στον αρμόδιο φορέα την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Ο πάροχος υποχρεούται να αποκαθιστά πλήρως τις τομές και κάθε είδους φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας των οδών, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες από το πέρας των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, τα τμήματα των οδών στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες παραδίδονται στην κυκλοφορία αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι λειτουργικά ελεύθερα από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας κτλ. και αφού αρθούν τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012 ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση διαπιστωθεί ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του χώρου εργασιών να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, που του καταβάλλει ο πάροχος. Ο πάροχος υποχρεούται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της οίκοθεν 72146/2316/2008 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 21/Β/2009). Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα που εξασφαλίζουν:

 

α)την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ),

 

β) την ασφαλή διέλευση οχημάτων,

 

γ) την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες

 

δ) την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας

 

ε) την κατάλληλη οδική σήμανση, περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς

 

στ) τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων

 

ζ) την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων, την έκτακτη διακίνηση ασθενών, την τροφοδοσία επιχειρήσεων

 

10. Ο πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει κατά τρόπο που δεν θα αποτελεί εμπόδιο ή κίνδυνο για τη κυκλοφορία, πινακίδα πληροφόρησης στην οποία θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (πάροχος), ο ανάδοχος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης. Η πινακίδα πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση κατάλληλη ώστε να μην παρεμποδίζει την κυκλοφορία και να μην θέτει σε κίνδυνο τους διερχόμενους.,.

 

11. Με μέριμνα του παρόχου πρέπει να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις προγραμματιζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

 

12. Ο πάροχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τον ΚΟΚ και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και λοιπά προστατευτικά μέτρα, να αποκαθιστά αμέσως φθορές ή απώλειές του και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων και η ασφάλεια των εργαζομένων. Ειδικά ως προς τη φωτοσήμανση, ο πάροχος μεριμνά ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των φωτεινών σημάνσεων της θέσης των έργων με τη φωτεινή σηματοδότηση της ρύθμισης της κυκλοφορίας.

 

13. Αν πάροχος ζητήσει διέλευση από αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης που διαθέτει δίκτυο σωληνώσεων, μετά σχετικών φρεατίων, οφείλει να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συνεγκατάστασης του δικτύου του εντός του δικτύου του φορέα, και, εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος δικαιωμάτων διέλευσης. Στην περίπτωση συνεγκατάστασης ο πάροχος απαλλάσσεται της καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης και υποχρεούται να καταβάλει τέλη για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή.

 

7. Δικαιώματα του παρόχου

 

Με το παρόν χορηγούνται στον πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται, με την επιφύλαξη της τήρησης των προβλεπομένων διατάξεων των άρθρων 7 και 8, του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012. Οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι προβαίνουν σε ανακατασκευή / επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγκατάστασης της απολύτως αναγκαίας και κατάλληλης υποδομής στην οποία θα φιλοξενηθούν οι επηρεαζόμενες υφιστάμενες δικτυακές υποδομές, εφόσον αυτή απαιτείται. Η μεταφορά αυτών καθώς και η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη και έξοδα των παροχών.

 

8. Ανωτέρα βία

 

Ο πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις θεσπιζόμενες με το παρόν υποχρεώσεις του, εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον πάροχο. Δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας ιδίως η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα.

 

9. Επισυναπτόμενα έντυπα Στο παρόν επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω:

 

Έντυπο Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από το παρόν.

 

Έντυπο Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών και Αποκατάστασης

 

Έντυπο Γ' - Υπολογισμός τελών διέλευσης.

 

Έντυπο Δ' - Υπολογισμός τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης

 

Έντυπο Ε' - Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών

 

Έντυπο ΣΤ' - Προϋπολογισμός εργασιών αποκατάστασης

 

Έντυπο Ζ' - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή δεσμευτικά υπογεγραμμένο σχέδιο ασφάλισης ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης κάλυψης αστικής ευθύνης στην οποία περιέχονται οι όροι της ασφάλισης

 

Έντυπο Η' - Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σήμανσης και ασφαλείας

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.