Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

α. Ο πάροχος υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς έγκρισης της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης αίτηση για την παροχή έγκρισης (Προσάρτημα VI), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, εξαιρουμένων των στοιχείων (8) και (9) της υποπερίπτωσης η)η και της υποπερίπτωσης θ)θ.

 

β. Εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης, ο φορέας στον οποίον έχει υποβληθεί η αίτηση:

 

α)α. αν είναι αναρμόδιος, επιστρέφει στον Πάροχο το σχετικό φάκελο, γνωστοποιώντας του παράλληλα τον αρμόδιο φορέα για την παροχή της αιτούμενης έγκρισης

 

β)β. αν είναι αρμόδιος και ο φάκελος παρουσιάζει ελλείψεις, απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα έγγραφα που λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση.

 

γ. Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης, οι αρμόδιοι φορείς αποφασίζουν αιτιολογημένα για την έγκριση ή μη της χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης.

 

δ. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της Ι δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας ή των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών τόπων που προσδιορίζονται με σαφήνεια στην απόφαση απόρριψης. Ο φορέας έγκρισης μπορεί να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται στον πάροχο.

 

ε. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των 30 ημερολογιακών ημερών, η έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος επιδίδει εξωδίκως στους αρμόδιους φορείς υπεύθυνη δήλωση για την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας. Η εξώδικη δήλωση του παρόχου, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά επίδοσης και αντίγραφο της αίτησης, στην οποία εμφαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, επέχει θέση απόφασης έγκρισης. Η τεκμαιρόμενη έγκριση της χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης δεν απαλλάσσει τον πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

στ. Με την απόκτηση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, ο πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης αίτηση για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, προσκομίζοντας τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης.

 

ζ. Εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο φορέας στον οποίον έχει υποβληθεί η αίτηση:

 

α)α. αν είναι αναρμόδιος, επιστρέφει στον Πάροχο το σχετικό φάκελο, γνωστοποιώντας του παράλληλα τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης,

 

β)β. αν είναι αρμόδιος και ο φάκελος είναι ελλιπής, απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα έγγραφα που λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση.

 

η. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μπορεί να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση, αποκλειστικά για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας, των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τόπων, ή της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ο φορέας χορήγησης μπορεί να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόφαση χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης ή απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται στον πάροχο.

 

θ. Αν προταθεί τροποποίηση της διαδρομής όδευσης, ο πάροχος υποβάλλει νέα αίτηση προς τους αρμόδιους φορείς έγκρισης, οι οποίοι αποφασίζουν αιτιολογημένα για την έγκριση ή μη της χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της νέας αίτησης. Ο αιτών κοινοποιεί τις ανωτέρω αποφάσεις στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης,

 

ι. Οι αρμόδιοι φορείς χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης αποφασίζουν αιτιολογημένα εάν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης. Αν πρόκειται για νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, ύστερα από πρόταση τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με την περίπτωση θ, η ανωτέρω προθεσμία είναι 20 ημερολογιακές ημέρες,

 

ι)α. Αν ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, εντός της προθεσμίας των 30 ή 20 ημερολογιακών ημερών της περίπτωσης ι, αποστέλλει ειδοποίηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και καλεί τον πάροχο να υποβάλει τα στοιχεία της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Μετά την υποβολή των εν λόγω στοιχείων και εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης εκδίδει και αποστέλλει στον πάροχο την απόφαση χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης.

 

ι)β. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 ή 20 ημερολογιακών ημερών της περίπτωσης ι, χωρίς να εκδοθεί η ειδοποίηση της περίπτωσης ι)α ή να απορριφθεί η αίτηση, τεκμαίρεται ότι η ειδοποίηση χορήγησης έχει εκδοθεί την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας και ο πάροχος υποβάλλει τα στοιχεία της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

 

ι)γ. Αν ο Πάροχος δεν υποβάλει, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 20 ημερολογιακών ημερών, το σύνολο των στοιχείων της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 ή τα υποβληθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα από τον αρμόδιο για τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης φορέα, ο φορέας δεν προβαίνει σε χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και τάσσει εγγράφως προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών για την προσκόμιση ή την επανυποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Αν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο πάροχος υποβάλει τα στοιχεία της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή των στοιχείων, εκδίδει την απόφαση χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης και την κοινοποιεί αμέσως στον αιτούντα. Σε διαφορετική περίπτωση, απορρίπτει την αίτηση και κοινοποιεί την απορριπτική απόφαση στον αιτούντα εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας προσκόμισης ή επανυποβολής των απαιτούμενων στοιχείων. Αν, μετά την υποβολή των στοιχείων, δεν εκδοθεί απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης ή δεν κοινοποιηθεί στον πάροχο απόφαση απόρριψης της αίτησής του, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών των 10 ημερολογιακών ημερών, το δικαίωμα διέλευσης τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος επιδίδει εξωδίκως στον αρμόδιο φορέα υπεύθυνη δήλωση για την πάροδο άπρακτων των ανωτέρω προθεσμιών. Η εξώδικη δήλωση του παρόχου, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά επίδοσης και αντίγραφο της αίτησης, στην οποία εμφαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, επέχει θέση απόφασης χορήγησης και θεωρείται ακολούθως από τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ο πάροχος δικαιούται να καταθέσει τα αναλογούντα τέλη διέλευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του αρμοδίου φορέα χορήγησης. Η τεκμαιρόμενη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δεν απαλλάσσει τον πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

ι)δ. Αν η αίτηση υποβληθεί από πάροχο μη δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλες οι ανωτέρω προθεσμίες διπλασιάζονται.

 

2. Οι περιπτώσεις θ έως ι)γ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 7, 8, 9 και 10 εφαρμόζονται και για το πριν από τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος χρονικό διάστημα. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ειδοποίηση ή ενημέρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, αυτή γίνεται εγγράφως.

 

3. Ο υπολογισμός τελών θα γίνεται σύμφωνα με την 528/075/2009 (ΦΕΚ 1375/Β/2009) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπως ισχύει, ή με οποιοδήποτε νεώτερο σχετικό Κανονισμό εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Όροι και διατάξεις του ως άνω ανωτέρω Κανονισμού που διαφοροποιούνται σε σχέση με τον παρόντα νόμο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται με τον παρόντα νόμο.

 

4. Τυχόν τέλη που δεν έχουν καταβληθεί, ή που εκκρεμεί η καταβολή τους, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι Πάροχοι υποχρεούνται να τα καταβάλλουν στους αρμόδιους φορείς όπως καθορίζονται με τον παρόντα νόμο. Αιτήματα χορήγησης ή έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης που έχουν υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Παραρτήματος εξετάζονται κατά τις ισχύουσες κατά την ημερομηνία υποβολής τους διατάξεις.

 

5. Μέχρι να λειτουργήσει το Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 28 του νόμου 4070/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ' του άρθρου 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017), οι αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι κοινόχρηστοι, εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις περιπτώσεις στ', ζ', η', ι', ι)α', ι)β' και ι)γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι κοινόχρηστοι, ο πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης μόνο τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων β)β' και δ)δ' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.