Νόμος 4071/12 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Λειτουργικά ζητήματα φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων- Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Οι ετήσιες εισφορές των δήμων που συμμετέχουν στον περιφερειακό σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ανάλογα με τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν στους δήμους αυτούς και διακινούνται κάθε έτος μέσω του συστήματος διαχείρισης. Για τον υπολογισμό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3854/2010 και της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 2527/2009. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τα τέλη παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που λειτουργούν με τη μορφή Ανώνυμων Εταιρειών.

 

β. Οι ετήσιες εισφορές επανακαθορίζονται με την ίδια διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη ως πρόσθετο κριτήριο την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κάθε Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που έχει συγχωνευθεί και τα περιουσιακά στοιχεία των δήμων ή άλλων νομικών προσώπων, που ασκούσαν αρμοδιότητες διαχείρισης εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων και περιέρχονται κατά χρήση ή κυριότητα στον περιφερειακό σύνδεσμο.

 

γ. Ειδικά για το πρώτο έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ετήσιες εισφορές των δήμων προς το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσων, καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, μετά από πρόταση της οικείας περιφερειακής ένωσης δήμων.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Το ποσό της αντίστοιχης εισφοράς ή του τέλους των δήμων προς τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καλύπτεται από τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας.

 

β. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των δήμων προς τον οικείο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία ή τον εναλλακτικό προμηθευτή από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου δήμου και αποδίδονται στο δικαιούχο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη διαδικασία του άρθρου 43 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), εφόσον λάβει σχετική απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο, περί παρακράτησης και απόδοσης από τους ανωτέρω φορείς των ποσών της αντίστοιχης εισφοράς στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της εισφοράς ή του τέλους στον οικείο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον οικείο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, μετά από αίτημα του οικείου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που υποβάλλεται σε αυτούς με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία ή Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσων, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα του οικείου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

γ. Στις περιπτώσεις που οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συνάπτουν συμβάσεις σύμπραξης βάσει του άρθρου 17 του νόμου 3389/2005, για την ασφάλεια των συμβάσεων αυτών, επιτρέπεται να εκχωρούν έσοδά τους, που προέρχονται από τις εισφορές των μελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών τους.}

 

3. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον περιφερειακό σύνδεσμο, οι περιφερειακοί σύνδεσμοι Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων χρηματοδοτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

 

4. α. Με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του περιφερειακού συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ή του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσων, οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης αρχής ή και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις μελέτες, τις υπηρεσίες και τα έργα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 2527/2009, δύναται να ανατίθενται στην οικεία περιφέρεια ύστερα από σύμφωνη γνώμη του περιφερειάρχη.

 

β. Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η οικεία περιφέρεια να παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όταν αυτός ενεργεί ως Αναθέτουσα αρχή κατά τις διατάξεις του νόμου 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/2005), όπως ισχύει. Στη σχετική απόφαση που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αναφέρονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, επιτροπές ή άλλα γνωμοδοτικά όργανα της περιφέρειας που παρέχουν τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη, τα οποία ενεργούν για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ως Αναθέτουσας αρχής.

 

γ. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως στον διαβαθμιδικό σύνδεσμο του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει και στους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος.

 

5. α Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010 μετά τη λέξη επεξεργασία προστίθενται οι λέξεις ή μεταφόρτωση και οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Όργανα διοίκησης του συνδέσμου είναι το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος. Πρόεδρος του συνδέσμου είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 60 μέλη, εκ των οποίων τα 24 εκλέγονται μεταξύ των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων από το περιφερειακό συμβούλιο και εκπροσωπούν την περιφέρεια και τα υπόλοιπα 36 ορίζονται από την περιφερειακή ένωση δήμων Αττικής μεταξύ των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων των δήμων που είναι μέλη του εν λόγω συνδέσμου και εκπροσωπούν τους δήμους. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ως πρόεδρο και 6 μέλη, τα οποία, μαζί με 4 αναπληρωματικά, εκλέγονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Δύο (2) τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά, εκλέγονται μεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας και τα άλλα 4 και 2 αντιστοίχως, εκλέγονται μεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους των δήμων. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή μελών της εκτελεστικής επιτροπής κατά την πρώτη ψηφοφορία διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από κάθε κατηγορία εκπροσώπων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγεται ως αντιπρόεδρος αυτής ένα από τα μέλη της. Ο πρόεδρος του συνδέσμου με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

 

3. Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν τα μέλη του συνδέσμου, η διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη, η χρονική διάρκεια και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς και κάθε αναγκαία για τη λειτουργία του λεπτομέρεια.}

 

β. Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος που αφορούν τη διοίκηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των οργάνων των περιφερειακών συνδέσμων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καθώς και ειδικές διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων περί Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, εφαρμόζονται αναλόγως και στο σύνδεσμο του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010. Για τα λοιπά θέματα διοίκησης και λειτουργίας του, εφαρμόζονται οι σχετικές περί συνδέσμων διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

γ. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010 που συγκροτήθηκε πριν την ισχύ του παρόντος, ισχύει για όλη τη διανυόμενη δημοτική και περιφερειακή περίοδο. Η εκτελεστική επιτροπή εκλέγεται για όλη την τρέχουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδο στην πρώτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

 

6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 42 του νόμου 3979/2011 μετά τη λέξη αστικών στερεών αποβλήτων προστίθενται οι λέξεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του περιφερειακού σχεδίου στερεών αποβλήτων και το δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, η οργάνωση των συστημάτων μεταφοράς, οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς, θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση των απαιτούμενων χώρων φορτοεκφόρτωσης στα σημεία υποδοχής, η διαδικασία αδειοδότησης, η χάραξη χερσαίων και ναυτιλιακών γραμμών και δρομολογίων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

7. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που λειτουργούν με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος, κατ' εξαίρεση και για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών τους μπορούν να συμμετέχουν, ως κύρια συμβαλλόμενα μέρη, στις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010.

 

8. Το μόνιμο προσωπικό, καθώς και εκείνο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που συγχωνεύονται, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και του προσωπικού των δήμων που ασκούν αρμοδιότητες Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και απασχολείται στις οικείες υπηρεσίες, καθίσταται, αυτοδικαίως, από το χρόνο δημοσίευσης της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί συγχώνευσης, με την ίδια σχέση εργασίας, προσωπικό του περιφερειακού συνδέσμου. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που βρίσκονται σε ισχύ, συνεχίζονται από τον περιφερειακό σύνδεσμο μέχρι τη λήξη τους. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την κατάταξή του στον περιφερειακό σύνδεσμο.

 

9. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός 5 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης του συνδέσμου, ψηφίζεται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007, όπως ισχύει. Με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, μπορούν να προβλέπονται αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες του συνδέσμου που λειτουργούν σε άλλο οικισμό εκτός της έδρας του.

 

10. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος που συγχωνεύονται, περιλαμβανομένων και όσων απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο ή σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του συνδέσμου, οι οποίες καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού αναγνωρίζεται για όλες τις συνέπειες.

 

11. Αρμοδιότητες Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που έχουν ανατεθεί σε άλλο νομικό πρόσωπο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του νόμου 3536/2007 όπως ισχύει, εξακολουθούν να ασκούνται από αυτό για όσο χρόνο προβλέπεται στη σχετική απόφαση ανάθεσης.

 

Το νομικό πρόσωπο ή ο φορέας στον οποίο έχουν ανατεθεί οι ως άνω αρμοδιότητες Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει επίσης και τις αρμοδιότητες καθορισμού των εισφορών και τελών των οικείων δήμων και της είσπραξής τους και εν γένει τις αρμοδιότητες και ευχέρειες των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων εκ των άρθρων 17 του νόμου 4071/2012 και 9 του νόμου 3854/2010, όπως ισχύουν, στο μέτρο που οι εισφορές, τα τέλη και οι αρμοδιότητες αυτές συνδέονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη σύμβαση σύμπραξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

12. Για όσα θέματα διοίκησης και λειτουργίας του περιφερειακού συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσων δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συνδέσμων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του κωδικοποιημένου νόμου 3463/2006. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 104 του νόμου 3852/2010 όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη αντίθετου περιεχομένου από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται. Όπου σε διατάξεις νόμων αναφέρονται οι φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 104 του νόμου 3852/2010, από τη δημοσίευση του παρόντος νοούνται οι φορείς των άρθρων 13 και 14 του παρόντος.

 

13. Στο άρθρο 45 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζονται οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων που είναι αναγκαίες σε εθνικό επίπεδο για την κάλυψη των απαιτήσεων των Οδηγιών 1999/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας όσον αφορά το κόστος κατασκευής των έργων και το κόστος των ανταποδοτικού χαρακτήρα παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση προσδιορίζεται ο αριθμός των αναγκαίων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, οι εξυπηρετούμενες από αυτές περιοχές και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κατάργηση βλέπε την παράγραφο 2 του άρθρου 247 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.