Νόμος 3854/10 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, προς τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) και την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003), καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με βάση το κόστος των παρεχόμενων προς τους δήμους και κοινότητες υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόνο, και ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο ή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων υπολειμμάτων τους από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Η πληρωμή κάθε τριμηνιαίας δόσης γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του αντίστοιχου τριμήνου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν [Α] 2527/07-01-2009 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 83/Β/2009), εκτός από εκείνες που καταργούνται με το άρθρο 10.

 

2. α. Το ποσό της αντίστοιχης εισφοράς ή του τέλους των δήμων προς τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καλύπτεται από τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας.

 

β. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των δήμων προς τον οικείο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία ή τον εναλλακτικό προμηθευτή από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου δήμου και αποδίδονται στο δικαιούχο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη διαδικασία του άρθρου 43 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), εφόσον λάβει σχετική απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο, περί παρακράτησης και απόδοσης από τους ανωτέρω φορείς των ποσών της αντίστοιχης εισφοράς στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της εισφοράς ή του τέλους στον οικείο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον οικείο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, μετά από αίτημα του οικείου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που υποβάλλεται σε αυτούς με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία ή Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσων, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα του οικείου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

γ. Στις περιπτώσεις που οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συνάπτουν συμβάσεις σύμπραξης βάσει του άρθρου 17 του νόμου 3389/2005

 

(γ)1) ασκούν την αρμοδιότητα της παραγράφου 1)α του άρθρου 17 του νόμου 4071/2012, ώστε οι ετήσιες εισφορές των δήμων να ορίζονται σε ύψος που εξασφαλίζει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από τη σύμβαση σύμπραξης και να υπολογίζονται κατ' ελάχιστο με τιμή ανά τόνο αποβλήτων ίση προς την αντίστοιχη τιμή της σύμβασης σύμπραξης,

 

(γ)2) για όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παράγραφο 2)β του παρόντος άρθρου, θα γνωστοποιεί εγγράφως, τον προηγούμενο μήνα πριν την έναρξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου της σύμβασης σύμπραξης, προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή και άλλα πρόσωπα στα οποία έχει τυχόν ανατεθεί με νόμο ή σύμβαση ή είσπραξη των ανταποδοτικών τελών για λογαριασμό των δήμων το ποσό της ετήσιας εισφοράς κάθε δήμου προς τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων της σύμβασης σύμπραξης και τα πρόσωπα αυτά θα υποχρεούνται να το αποδίδουν απευθείας στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατά προτεραιότητα, πριν την απόδοση στον οικείο δήμο οποιουδήποτε ποσού έναντι εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών.

 

Για το ποσό της ετήσιας εισφοράς, που δεν αφορά την εξυπηρέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων της σύμβασης σύμπραξης, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου.

 

(γ)3) Τα ποσά του προηγούμενου εδαφίου, θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο οποίος θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις οικονομικές υποχρεώσεις του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από τη σύμβαση σύμπραξης.

 

(γ)4) Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων επιτρέπεται να συστήνουν υπέρ των δανειστών της εταιρίας ειδικού σκοπού της σύμβασης σύμπραξης εξασφάλιση επί του λογαριασμού του προ-ηγούμενου εδαφίου και να εκχωρούν τα έσοδα που προέρχονται από τις εισφορές των μελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών τους, για την ασφάλεια των συμβάσεων αυτών.

 

Το παρόν εφαρμόζεται και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που συνάπτουν ή έχουν συνάψει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για έργα διαχείρισης αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων σύμπραξης του νόμου 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), με το άρθρο 28 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), με το άρθρο 98 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) το οφειλόμενο ποσό της τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μελών του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής προς αυτόν, μπορεί να παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των υπόχρεων δήμων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η απόφαση εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, που συνοδεύεται είτε από απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του ή κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του, εφόσον έχει μεταβιβαστεί σε αυτήν η αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων δύναται να επιβάλλεται στους δήμους που εξυπηρετούνται από αυτόν, αντισταθμιστικό όφελος υπέρ του δήμου ή των δήμων όπου χωροθετούνται εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και τελικής διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης αστικών στερεών αποβλήτων. Το αντισταθμιστικό όφελος συμψηφίζεται με τα ποσά που οι δήμοι υπέρ των οποίων αυτό επιβάλλεται, υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και τυχόν εναπομείναντα από το όφελος ποσά δύναται να διατίθενται από τους δήμους αυτούς για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, κατά προτεραιότητα όμως σχετιζόμενης με περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα που αφορά στην επιβολή του ανωτέρου οφέλους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 247 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.