Νόμος 4155/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

 

α) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων): Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

β) Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην οποίο λειτουργεί το Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με την ονομασία στο διαδίκτυο ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ (και με λατινικούς χαρακτήρες PROMETHEUS) και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.

 

γ) Χρήστες: Οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 2 παράγραφος 8 του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) και του άρθρου 2 παράγραφος 7 του προεδρικού διατάγματος 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007) και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) που χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.

 

δ) Ηλεκτρονικά δεδομένα: Κάθε αφαιρετικό σύνολο στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο αναπαριστά πληροφορία αποθηκευμένη σε κάθε μέσο, το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστικό - πληροφοριακό σύστημα, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων που δεν μπορούν να αναγνωστούν άμεσα, όπως και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφόσον το εν λόγω περιεχόμενο δεν επιφέρει έννομες συνέπειες και δεν προορίζεται ούτε είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονότα που μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες.

 

ε) Ηλεκτρονικό αρχείο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων: Το διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων ή εγγράφων, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Η επεξεργασία περιλαμβάνει ιδίως την ευρετηρίαση, διαχείριση και αρχειοθέτηση των εγγράφων. Μέρος του ηλεκτρονικού αρχείου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.