Νόμος 4249/14 - Άρθρο 124

Άρθρο 124: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), το άρθρο 49 παράγραφος 1 του νόμου 3871/2010 και την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ειδικώς, για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, οι εκτός έδρας μετακινήσεις κατ' έτος και κατά μήνα επιτρέπεται να καθορίζονται και πέραν του ανωτέρω ορίου, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Οι δαπάνες για την ως άνω υπέρβαση καλύπτονται από ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού.}

 

2. Για τις ανάγκες των φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ανάθεση υπηρεσιών, αγαθών, μελετών και έργων και η σύναψη των σχετικών συμβάσεων, στις περιπτώσεις των άρθρων 14 και 15 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το προεδρικό διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) δύνανται να διενεργούνται με ειδικούς Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρυθμίζουν τη διαδικασία, τα όργανα, τους όρους και τις σχετικές προϋποθέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

3. Για λόγους επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και εθνικού συμφέροντος επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η ανάθεση με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, εργασιών επισκευής, βελτίωσης, μετασκευής, προσθήκης και εκσυγχρονισμού των υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων και εκτέλεσης των αναγκαίων έργων υποδομής των Κέντρων ή Μονάδων Πρώτης Υποδοχής σε υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εφόσον αυτά πρόκειται να εγκατασταθούν σε χώρους που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εντός των οποίων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενεργεί βάσει αποκλειστικού δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος 60/2007.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.