Νόμος 4320/15 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους, υποαπασχολούμενους κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1Α του άρθρου 31 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1Α του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) και την παράγραφο 1Α του άρθρου 18 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 01-03-2015 έως 29-02-2016 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.}

 

2. Στους ασφαλισμένους των περιπτώσεων Α', Β' και Γ' της υποπαραγράφου Α.3. της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του οικείου φορέα, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 29-02-2016 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

 

3. Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, παρατείνεται για ένα έτος και μέχρι τις 29-02-2016, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση.

 

4. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999), της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), της παραγράφου Α2 του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) και της παραγράφου 3 του άρθρου 75 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), της παραγράφου 1Β του άρθρου 18 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014) παρατείνεται μέχρι την 29-02-2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2768/1999 και ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών υποχρεούται να καταβάλει την προβλεπόμενη εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1Β του άρθρου 31 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 75 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) και την παράγραφο 1Γ του άρθρου 18 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951) για την περίοδο από 01-03-2015 έως 29-02-2016 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

 

Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), για την περίοδο από 01-03-2015 έως 29-02-2016 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1Β του άρθρου 31 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1Β της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33, για τη χρονική περίοδο από 01-03-2015 έως 29-02-2016 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.}

 

7. Ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους παροχές ασθένειας σε είδος από 01-03-2015 έως 29-02-2016 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση Β' της υποπαραγράφου Α.3. της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.