Νόμος 4342/15 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Όρια Απομακρύνσεως Επιβατηγών Πλοίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 164 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261/Α/1973), όπως προστέθηκε με το άρθρο 82 παράγραφος 1)α του νόμου 4316/2014 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 270/Α/2014), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα πλοία της παρούσας παραγράφου που έχουν υπαχθεί έως την 01-01-2015, καθώς και εκείνα που εμπίπτουν την 01-01-2016 στις διατάξεις της παραγράφου 1, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται μέχρι τη θέση σε ισχύ του προβλεπόμενου από το νόμο 4150/2013 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α/2013) προεδρικού διατάγματος σχετικά με πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όρους και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δρομολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ - Ο/Γ), επιβατηγών - ταχυπλόων (Ε/Γ - TAX), επιβατηγών - οχηματαγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ - Ο/Γ - TAX) και δυναμικά υποστηριζόμενων (ΔΥΣ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση μη έκδοσης του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, τα ανωτέρω πλοία δραστηριοποιούνται μέχρι 31-10-2016.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του νόμου 2932/2001 Ελεύθερη παροχή Υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή των Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 145/Α/2001), όπως προστέθηκε με το άρθρο 82 παράγραφος 1Β του νόμου 4316/2014 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 270/Α/2014), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα πλοία του τρίτου και τέταρτου εδαφίου που έχουν υπαχθεί έως την 01-01-2015 καθώς και εκείνα που εμπίπτουν την 01-01-2016 στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται μέχρι τη θέση σε ισχύ του προβλεπόμενου από το νόμο 4150/2013 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α/2013) προεδρικού διατάγματος σχετικά με πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όρους και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δρομολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ - Ο/Γ), επιβατηγών - ταχυπλόων (Ε/Γ - TAX), επιβατηγών - οχηματαγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ - Ο/Γ - TAX) και δυναμικά υποστηριζόμενων (ΔΥΣ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση μη έκδοσης του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, τα ανωτέρω πλοία δραστηριοποιούνται μέχρι 31-10-2016.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.