Νόμος 4369/16 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τελικές - Καταργούμενες Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), δεν επηρεάζονται από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι παράγραφοι 15, 16, 17 και 18 του άρθρου 86 του νόμου 3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014) και η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου 4275/2014.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004), της παραγράφου 8 του άρθρου 267 και της παραγράφου 15 του άρθρου 268 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) καταργούνται.

 

4. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992), ως ίσχυε πριν την τροποποίηση που επήλθε με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 

5. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή αντίκειται στις διατάξεις του καταργείται.

 

6. Το άρθρο 4 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014) καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017).

 

7. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), του άρθρου 76 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016) και η Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Δ' του παρόντος νόμου.

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 27-02-2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.