Νόμος 4369/16 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παράγραφος 4 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

2. Για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του νόμου 4172/2013 και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το χρονικό διάστημα από τις 22-03-2014 μέχρι τη δημοσίευσή του νόμου 4325/2015 (11-05-2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα.

 

3. Για όλους τους παραπάνω υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επανήλθαν στην υπηρεσία με μετάταξη, δεν τυγχάνει εφαρμογής ο περιορισμός της πενταετίας της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 

4. Όσοι υπάλληλοι, των οποίων η εργασιακή σχέση με Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο ή επιχορηγούμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λύθηκε με καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη και επίκληση λόγων οικονομικής δυσπραγίας, εξαιτίας της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης, κατά τα έτη από 2012 έως 2014, επαναπροσλαμβάνονται από τον οικείο φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 67 του νόμου [Ν] 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.