Νόμος 4384/16 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων που συστάθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το άρθρο 2 του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011), στα πλαίσια άσκησης της κρατικής εποπτείας επί των Αγροτικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Συντάγματος, συνεχίζει να λειτουργεί και να τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και μετονομάζεται σε Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19.

 

2. Όσοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 2 του νόμου 4015/2011 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και να προσαρμοστούν στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ως προς τον αριθμό των μελών τους, εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος του. Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, διαγράφονται από το μητρώο.

 

3. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο μητρώο του άρθρου 2 του νόμου 4015/2011, καθώς και αυτοί που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο αυτό ως ανενεργοί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν, εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

 

α) να συγχωνευθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, με άλλον υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Αγροτικό Συνεταιρισμό, που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του νόμου 4015/2011 ή

 

β) να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση.

 

4. α) Οι ΚΕΣΕ του νόμου [Ν] 2810/2000 που διατηρήθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να μετατραπούν σε ΚΕΑΣ ή ΚΑΣ, με απόφαση των γενικών τους συνελεύσεων, μέσα σε 1 έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ΚΕΣΕ που δεν έχουν μετατραπεί δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

β) Οι ΚΕΣΕ πλην εκείνων της περίπτωσης α' και οι ΚΑΣΟ του νόμου [Ν] 2810/2000, με καθαρή οικονομική θέση ή σχέδιο βιωσιμότητας που έχει εγκριθεί από τον πιστωτή με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να μετατραπούν σε ΑΣ του παρόντος νόμου μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του με τη συγχώνευση των αγροτικών συνεταιρισμών μελών τους, μετά από απόφαση των γενικών συνελεύσεων των ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ που μετατρέπονται, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14. Μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών που προέρχονται από τη μετατροπή γίνονται αυτοδικαίως τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών μελών των ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ που μετατρέπονται. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 24.

 

Μετά την πάροδο της προθεσμίας των 6 μηνών, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ που δεν έχουν μετατραπεί δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

5. Οι ΣΕ του νόμου [Ν] 2810/2000, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να μετατραπούν σε ΑΕΣ του άρθρου 33, με απόφαση των γενικών τους συνελεύσεων, μέσα σε 1 έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ΣΕ που δεν έχουν μετατραπεί δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

6. ΕΑΣ, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ του νόμου [Ν] 2810/2000, οι οποίες έχουν ήδη μετατραπεί σε αγροτικούς συνεταιρισμούς ή σε αγροτική εταιρική σύμπραξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4015/2011, μπορούν να διενεργήσουν εκ νέου, εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οποιαδήποτε πράξη είτε παρέλειψαν να διενεργήσουν είτε διενήργησαν πλημμελώς, η οποία αφορά στη διαδικασία συγχώνευσης ή μετατροπής τους. Οι πράξεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από τη γενική συνέλευση του νέου αγροτικού συνεταιρισμού ή της αγροτικής εταιρικής σύμπραξης.

 

7. Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που συστάθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 4015/2011 και υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος νόμου.

 

8. Διεπαγγελματικές οργανώσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνεχίζουν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος νόμου.

 

9. Αγροδιατροφικές συμπράξεις που συστάθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4015/2011 και υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος νόμου.

 

10. Οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών και ενώσεις ομάδων παραγωγών που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνεχίζουν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.