Νόμος 4384/16 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 97 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, οι κεντρικές, οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή της Διοίκησης ή του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου τους, δύνανται για την καθαριότητα των κτιρίων της ευθύνης τους και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για τις ανάγκες σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, μέχρι τις 31-12-2017, με φυσικά πρόσωπα, που εργάζονταν ή εργάζονται αυτοπροσώπως, χωρίς να απασχολούν προσωπικό, στον καθαρισμό ή τη φύλαξη ή τη σίτιση των παραπάνω φορέων, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή σύμβασης, συναφθείσας είτε απευθείας με τους φορείς αυτούς είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

β. Τα φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν συμβάσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών. Το κόστος σύναψης των συμβάσεων αυτών βαρύνει και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των φορέων της παραγράφου α' του παρόντος και πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης.

 

γ. Η συμφωνούμενη χρηματική αντιπαροχή κάθε ατομικής σύμβασης της παραγράφου α' δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική ανά φυσικό πρόσωπο μηνιαία αμοιβή που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος της αντίστοιχης κατηγορίας στον ίδιο φορέα. Στη διαμόρφωση της παραπάνω χρηματικής αντιπαροχής συμπεριλαμβάνονται και όλα τα αντίστοιχα προβλεπόμενα επιδόματα, προσαυξήσεις και αποζημιώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στο διαμορφούμενο κατά τον ανωτέρω τρόπο ποσό χρηματικής αντιπαροχής, δεν περιλαμβάνονται και δεν παρακρατούνται οι εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες και υπολογίζονται, ως ποσοστό, επιπλέον στο ποσό αυτό.

 

δ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία, τους όρους και σε κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τις συμβάσεις του παρόντος άρθρου.

 

Συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 97 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), όπως ίσχυε, υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου από την ημερομηνία της σύναψής τους, οι δε σχετικές με αυτές δαπάνες θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των παραπάνω φορέων.}

 

2. α. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το ίδιο ισχύει και για όσους συμμετείχαν στην υπ' αριθμόν Α2Γ/ΓΠ/7237/2016 προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων του Υπουργείου Υγείας και δεν επελέγησαν.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ίδια δικαιώματα έχουν και οι επιλεγέντες από την υπ' αριθμόν Α2Γ/ΓΠ/7237/2016 προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ -Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ -Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων του Υπουργείου Υγείας, μετά την ανάληψη της υπηρεσίας για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου.}

 

γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 44 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στον Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας εκχωρούνται, από τις αρμοδιότητες του τμήματος Ιατρών Υπόχρεων και επί θητεία Υπηρεσίας Υπαίθρου της υποπερίπτωσης γ(γ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014), η απόσπαση των Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου σε Νοσοκομεία της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 183/Α/1991), καθώς και η έγκριση της παράτασης της θητείας των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε ΠΕΔΥ - Περιφερειακά ιατρεία, ΠΕΔΥ - Κέντρα Υγείας, ΠΕΔΥ - Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία, ΠΕΔΥ - Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας της χώρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014). Η απόφαση της παράτασης και η ενδεχόμενη μη αποδοχή αυτής, καθώς επίσης και η αιφνίδια παραίτηση των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση θα κοινοποιείται από τις αρμόδιες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών εντός 10 ημερών στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.}

 

δ. Στην πρώτη παράγραφο της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύει, η φράση των εδαφίων i έως iv, αντικαθίσταται με τη φράση των εδαφίων i έως ν. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 04-12-2015.

 

3. Το άρθρο 58 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ιδρύονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) της ομάδας προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας του άρθρου 24 της παραγράφου ζ' του ιδίου νόμου, που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας αυτών ανήκει στα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου λειτουργούν και συνιστούν παραρτήματα αυτών. Η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), η ειδικότητα και το Νοσοκομείο στο οποίο λειτουργούν και στεγάζονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία, το προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

2. Οι οργανικές θέσεις που κατέχει το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επιμελητών) που υπηρετεί στις καταργούμενες δυνάμει του νόμου 4186/2013 Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών του νόμου 3475/2006 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, μεταφέρονται αυτοδικαίως, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, με την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα στα αντίστοιχα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του νόμου 4186/2013 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που συνιστούν παραρτήματα των ιδίων Νοσοκομείων. Οι άδειες και το ωράριο του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του νόμου 4186/2013 διέπονται από τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Οι κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ14 και ΠΕ 18 των Επαγγελματικών Σχολών Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας μεταφέρονται και εντάσσονται στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

 

Οι οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ17 μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ18 μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

 

Η μεταφορά και ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου.

 

Η ισχύς των προηγούμενων εδαφίων ανατρέχει στις 15-09-2015.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας είναι κατά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 37/Α/1985), όπως ισχύει.

 

Όσοι καταλαμβάνουν εφεξής θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού εκτός των ανωτέρω προσόντων πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένη επάρκεια για την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή. Οι οργανικές θέσεις διοικητικού και λοιπού προσωπικού (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επιμελητών) των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από τις θέσεις αυτές του προσωπικού που τις καταλαμβάνει δυνάμει της παραγράφου 2, εδάφιο α' του παρόντος.

 

3. Σε περίπτωση κατάργησης δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επιμελητών) που υπηρετεί σε αυτό μεταφέρεται στη νοσηλευτική (το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επιμελητών)) και στη διοικητική (το διοικητικό προσωπικό) υπηρεσία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που υπάγεται ή των μονάδων ΠΕΔΥ της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

4. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) η ημερομηνία 30-06-2015 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31-03-2016.

 

β. Η ισχύς των προβλεπόμενων στην παράγραφο 28 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) και στο άρθρο 37 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), όπως παρατάθηκαν, παρατείνεται μέχρι 31-03-2016.

 

5. Οι θέσεις του ήδη υπηρετούντος τακτικού νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, όλων των κλάδων και κατηγοριών, της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των φορέων Εποπτείας του, οι οποίες κενώνονται, λόγω της κατάληψης νέων θέσεων σε άλλους φορείς από το ανωτέρω προσωπικό, έπειτα από επιτυχία αυτού στους διαγωνισμούς του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καλύπτονται από τους ακολουθούντες στους πίνακες κατάταξης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως των 4Κ (ΦΕΚ 5/ΑΣΕΠ/2015) και 5Κ (ΦΕΚ 6/ΑΣΕΠ/2015) προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Τυχόν περαιτέρω λεπτομέρειες δύνανται να καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

 

6. α. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα εκδιδόμενα από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 496/1974, χρηματικά εντάλματα πληρωμής υπέρ των παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας παραγράφου, συνοδεύονται από τα έγγραφα των αρμόδιων οργάνων του Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που πιστοποιούν την τήρηση και το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκκαθάρισης των οφειλών με δειγματοληψία. Ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των εν λόγω χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής διενεργείται με βάση τα ίδια έγγραφα, ενώ παρέχεται πλήρης πρόσβαση στα δικαιολογητικά δαπανών ασφαλισμένων με βάση τα οποία διενεργήθηκε η εκκαθάριση με δειγματοληψία. Σε κάθε περίπτωση, ο/η Επίτροπος δύναται να επεκτείνει τον έλεγχο στο σύνολο των δικαιολογητικών που στηρίζουν την εκάστοτε εντελλόμενη δαπάνη, έστω και αν αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα.}

 

β. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010), όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η διοικητική ποινή του αποκλεισμού από τη θετική λίστα επιβάλλεται και σε κάτοχο ΚΑΚ, ο οποίος δεν προσέρχεται ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.}

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, διαγράφονται, ισόποσα, οι απαιτήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΝΠΔΔ) έναντι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτού (εισπρακτέα νοσήλια) στο ύψος των ετησίων χρηματοδοτήσεών τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Φ.210/ΚΑΕ 2325, 2326), για τα έτη 2012, 2013 και 2014, ανεξαρτήτου του χρόνου τιμολόγησής τους, με διαγραφή των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς τα ανωτέρω Νοσηλευτικά Ιδρύματα, που προέρχονται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

 

Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να προβούν στην απεικόνιση του αποτελέσματος των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο διαγραφών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, στις λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμούς) της οικονομικής χρήσης του έτους 2016.

 

7. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007), όπως ισχύει, μετά τις λέξεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προστίθεται φράση ως εξής:

 

{ή τον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, εάν καλύπτουν ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 

8. Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι το διορισμό νέου Διοικητή ή/και Αναπληρωτή Διοικητή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Η διάταξη αυτή ισχύει από 01-01-2016.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.