Νόμος 4635/19 - Άρθρο 229

Άρθρο 229: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής λειτουργίας και προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα άρθρα 186, 187 και 188 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και των άρθρων 259 και 260 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους από το νόμο 4555/2018.

 

2. Η διάρκεια του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 30-09-2020. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανώνυμη εταιρεία.

 

3. Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) είναι ότι:

 

α) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν εξαιρούνται από το ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), ως προς το τακτικό τους προσωπικό,

 

β) σε περίπτωση λύσης ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 4483/2017 και

 

γ) καταλαμβάνονται και όσες αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος της.

 

4. Στο τέλος του άρθρου 77 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018) η φράση μέχρι τις 30-10-2019 αντικαθίσταται από τη φράση μέχρι τις 31-12-2019.

 

 

5. Η περίπτωση 17 της παραγράφου Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{17. Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών, η κατασκευή και η συντήρηση των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.}

 

6. Το άρθρο 18 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Άρθρο 18: Μεταφορά επιβατών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

 

1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού μπορούν, πλέον των περιπτώσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 7, να διενεργούν μεταφορά για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, κέντρων απασχόλησης ηλικιωμένων και εργαζομένων του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπορούν επίσης να διενεργούν μεταφορά για τη μετακίνηση κατοίκων μεταξύ των δημοτικών τους κοινοτήτων και από και προς το κέντρο του δήμου, εφόσον το εν λόγω μεταφορικό έργο δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, κατά το σχεδιασμό της οικείας Περιφέρειας.

 

2. Η εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου γίνεται με ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εφόσον το προσωπικό σε οδηγούς του οικείου δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτούμενων δρομολογίων, ο δήμος μπορεί να αναθέτει τις υπηρεσίες οδηγού κατά το άρθρο 61 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).}

 

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.}

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του νόμου 3852/2010 προστίθεται περίπτωση κ)β' ως εξής:

 

{κ)β) Κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα αρμοδιότητας της οικείας περιφέρειας, όταν έχει εκδοθεί πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί υπαγωγής της απαλλοτρίωσης στην διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001).}

 

9. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών του άρθρου 70 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), καθώς και τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων του δήμου σε επιτροπές και συλλογικά όργανα νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων που συστήνονται και λειτουργούν με νομοθετήματα του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων Υπουργείων.

 

10. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ 182/Α/2011) καταργούνται.

 

11. Αποφάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων που έλαβαν χώρα έως 30-09-2019 και αφορούν δαπάνες μετακίνησης (έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση) προσωπικού και αιρετών της αυτοδιοίκησης, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νομίμως από τον χρόνο διενέργειάς τους και ποσά καταβληθέντα βάσει αυτών δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.