Νόμος 4663/20 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όλες οι εγκαταστάσεις (κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές) που έχουν ανεγερθεί, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, είτε με άδεια είτε χωρίς άδεια είτε καθ' υπέρβαση αυτής, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012), όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Α και αποτυπώνονται στο συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα. Για τη νομιμότητά τους εκδίδονται σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ, συνοδευόμενη από τα περιγράμματα των εν λόγω εγκαταστάσεων, τεχνική έκθεση μηχανικού, καθώς και το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμοζόμενων και των οριζόμενων στα άρθρα 10 και 12 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002), καθώς και στο άρθρο 7 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017). Οι διαπιστωτικές πράξεις αυτές δύναται να εκδίδονται ενιαίες για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές.

 

2. Οι ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης, κατά τροποποίηση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 4062/2012, όπως ισχύει, για όλα τα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές, εκτός από αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα ή διατηρούμενα και αποτυπώνονται ως τέτοια στον σχετικό πρωτότυπο Χάρτη του άρθρου 1 του από 28-02-2018 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/2018) και στην υπ' αριθμόν 28796/2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/2013), καθώς και το κτίριο επί της συμβολής των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και 27ης (πρώην ΛΕΚ).

 

3. α. Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα Β' διενεργείται τμηματικά και/ή ενιαία για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές και η έναρξή τους λαμβάνει χώρα πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών που προβλέπεται στο άρθρο 2 της από 14-11-2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19-07-2016 Τροποποιητική Σύμβαση και κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 4422/2016 (ΦΕΚ 181/Α/2016) Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης για τα λοιπά κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές δύναται να υλοποιείται, τμηματικά και/ή ενιαία για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές και διενεργείται εντός προθεσμίας 5 ετών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί κατόπιν αίτησης να παραταθεί για άλλα 5 έτη.

 

β. Κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 παράγραφος 3 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Β, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., μετά την υποβολή των προβλεπόμενων κατωτέρω, υπό 3.γ., δικαιολογητικών και διενεργείται από και με δαπάνη του Αγοραστή ή του Εγγυητή αυτού, όπως αυτοί ορίζονται στην από 14-11-2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19-07-2016 Τροποποιητική Σύμβαση αυτής και κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 4422/2016, εντός χρονικού διαστήματος που θα προσδιοριστεί με την απόφαση αυτή. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι πληρούται ο σκοπός του παρόντος και δύναται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 4422/2016. Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης για τα λοιπά κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές -πλην όσων απαριθμούνται στο Παράρτημα Β- διενεργείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ή ειδικούς διαδόχους της.

 

Σε περίπτωση τμηματικής υλοποίησης των κατεδαφίσεων των κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών του Παραρτήματος Β, για καθεμία τμηματική υλοποίηση κατεδάφισης, εκδίδεται διαφορετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τηρουμένης κάθε φορά της προβλεπόμενης στην παρούσα διαδικασίας.

 

γ. Πριν από την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης υποβάλλονται, υποχρεωτικά, στο Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 του νόμου 4062/2012, με δυνατότητα υποβολής αυτών ενιαία για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές:

 

α)α) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου.

 

β)β) Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και αδρανών υλικών.

 

γ)γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες του επιβλέποντος μηχανικού.

 

δ. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών της παραγράφου 3.γ. του παρόντος εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από το Γραφείο Ελληνικού, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης, μετά την έκδοση των οποίων ή σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται η έναρξη των εργασιών κατεδάφισης. Οι διαπιστωτικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου δύναται να εκδίδονται ενιαίες για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 136 και 137 του νόμου [Ν] 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/2020).

 

4. Είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών μέχρι την έναρξη εκτέλεσης των σχετικών εργασιών κατεδάφισης:

 

α)α. Των υφιστάμενων σήμερα αθλητικών εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά έως την, υλοποιούμενη κατά στάδια, αντικατάστασή τους, με αντίστοιχες εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.

 

β)β. Των κτιρίων σωματείων ΑΜΕΑ, έως την δημιουργία νέου χώρου στέγασης αυτών εντός του ακινήτου, με προδιαγραφές αντίστοιχες των χώρων που σήμερα χρησιμοποιούν.

 

γ)γ. Των κτιρίων και εγκαταστάσεων, όπου στεγάζεται η Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έως τη μετεγκατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του νόμου 4062/2012, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012), καθώς και της παράγραφο 2.7 xi του άρθρου 2 της από 14-11-2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19-07-2016 Τροποποιητική Σύμβαση αυτής και κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 4422/2016.

 

δ)δ. Των κτιρίων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, έως την αντικατάστασή τους.

 

ε)ε. Των κτιρίων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου της Πρώην Ολυμπιακής Εγκατάστασης Ξιφασκίας και του ανοιχτού χώρου στάθμευσής του.

 

5. Είναι δυνατή η χρήση των κτιρίων όπου στεγάζονται προσωρινά οι υπηρεσίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων (αρχαιολογικές αποθήκες και εργαστήρια συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού), έως την οριστική μετεγκατάστασή τους σε χώρο εντός του Μητροπολιτικού Πόλου όπου επιτρέπονται οι πολιτιστικές χρήσεις σύμφωνα με τους όρους της παράγραφο 9 του άρθρου 18 της υπ' αριθμόν 109171/ΕΞ2019/2019 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 3687/Β/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.