Νόμος 590/77 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ως διαρκές διοικητικό όργανον της Εκκλησίας, ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητας:

 

α) Επιμελείται της ακριβούς εκτελέσεως των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

 

β) Εκτελεί εκάστοτε τις υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας ειδικώς αντιτιθέμενες αυτή πράξεις.

 

γ) Γνωμοδοτεί επί παντός υπό ψήφιση εκκλησιαστικού νόμου.

 

δ) Επιλαμβάνεται των τρεχούσης φύσεως εκκλησιαστικών θεμάτων.

 

ε) Παρακολουθεί το δογματικό περιεχόμενον των δια τα σχολεία της Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως προοριζομένων διδακτικών βιβλίων του μαθήματος των Θρησκευτικών.

 

στ) Συνεργάζεται μετά της Πολιτείας επί των θεμάτων της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως και μεριμνά περί της επιμορφώσεως του Ιερού Κλήρου, δυναμένη να ιδρύει προς τούτο ειδικές επιμορφωτικές σχολές.

 

ζ) Μεριμνά περί του κατά Χριστόν βίου του ορθοδόξου πληρώματος και λαμβάνει περί αυτού πρόνοια δια του κηρύγματος του Θείου λόγου, δια κατηχητικών σχολείων, δια θρησκευτικών ομιλιών, δι' εκδόσεως καταλλήλων βιβλίων και περιοδικών, δια παραινετικών εγκυκλίων και δια παντός άλλου πρόσφορου, κατά την κρίσιν Αυτής, μέσου. Εις περίπτωσιν διαταράξεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας δι' ετεροδιδασκαλίας ή άλλης επεμβάσεως εις βάρος αυτής, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ζητεί την επέμβασιν των αρμοδίων Αρχών, εκδίδει δε παραινετικά γράμματα προς τον λαόν δια την προστασία αυτού.

 

η) Ασκεί τις δια του νόμου περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων αντιτιθέμενες αυτή αρμοδιότητας.

 

θ) Επαγρυπνεί επί της εκπληρώσεως των καθηκόντων των κληρικών και των μοναχών.

 

ι) Παρέχει εις τους Αρχιερείς άδεια δι' απουσία πέραν των δέκα ημερών εκ της έδρας αυτών.

 

ι)α) Εκδίδει επίσημο Δελτίον υπό τον τίτλο Εκκλησία, εν ω καταχωρίζονται εκκλησιαστικοί νόμοι, πράξεις, διατάξεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, αυτής τε και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, θεολογικά και εποικοδομητικά άρθρα και εκκλησιαστικές ειδήσεις. Η παράλειψις δημοσιεύσεως πράξεώς τινός κανονιστικού ή ατομικού περιεχομένου στο Δελτίο αυτό δεν επάγεται ακυρότητα της πράξεως ταύτης, πλην των περιπτώσεων των άρθρων 19 παράγραφος 2, 21 παράγραφος 1 και 39 παράγραφος 4 του παρόντος.

 

2. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος κατά το μεσολαβούν μέχρι συγκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας χρονικόν διάστημα ασκεί πάσαν εκκλησιαστικήν - διοικητική εξουσία κατά τους ιερούς κανόνας, τις ιερές παραδόσεις και τους νόμους, εξαιρέσει των στο άρθρο 4 του παρόντος, υπό στοιχεία ζ', θ', ι' και ι)γ' οριζομένων, καθ' ο δε διάστημα συνεδριάζει η Ιερή Σύνοδος της Ιεραρχίας η Διαρκής Ιερά Σύνοδος λειτουργεί ασκούσα τις ιδίας αυτής αρμοδιότητας.

 

3. Οι αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου εκτελούνται υπό του Προέδρου δια της Αρχιγραμματείας, εφ' όσον δε εμπίπτουν εις τον τομέα αρμοδιότητος της Αποστολικής Διακονίας ή του Οργανισμού Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας εκτελούνται κατά τις διατάξεις των οικείων Οργανισμών.

 

4. Παν ο,τι αφορά εις την οργάνωση και λειτουργία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ως και των υπηρεσιών και γραφείων αυτής ρυθμίζεται δι' αποφάσεων αυτής, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.