Νόμος 877/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τις κατά την δημοσίευση του παρόντος άνευ αδείας λειτουργούσας επιχειρήσεις, περί ων το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972 ως τούτο αντικαθίσταται δια του άρθρου 1 του παρόντος, δύναται να παρέχεται προθεσμία μέχρι είκοσι τεσσάρων μηνών από της δημοσιεύσεως του προεδρικού διατάγματος περί ου το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος, όπως προσαρμόσουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις των προς τις, δια του αυτού προεδρικού διατάγματος, προδιαγραφές που θα καθορισθούν ή εξασφαλίσουν την, εις καταλλήλους χώρους, μεταφορά και λειτουργία αυτών.

 

Προς τούτο χορηγείται προσωρινή άδεια λειτουργίας δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, κατόπιν γνωματεύσεως της Επιτροπής του άρθρου 4 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972, ως τούτο αντικαθίσταται δια του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, που καθορίζει και την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας δια την ανωτέρω προσαρμογή.

 

2. Οι προϋποθέσεις χορηγήσεως της προσωρινής αδείας ρυθμίζονται δια προεδρικού διατάγματος που θα εκδοθεί εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος νόμου με πρόταση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972 ισχύουν και δια τις επιχειρήσεις τις λειτουργούσας δυνάμει προσωρινών αδειών, καταργούμενης της επιφύλαξης που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 του άρθρου τούτου.

 

4. Οι χορηγηθείσες μέχρι της ισχύος του παρόντος άδειες λειτουργίας εις επιχειρήσεις περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων, εξομοιώνονται προς τις προσωρινές αδείας λειτουργίας οι δε επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται όπως προσαρμοσθούν προς τους κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972, ως τούτο αντικαθίσταται δια του άρθρου 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος που θα εκδοθεί, καθοριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εντός της στην παράγραφο 1 οριζόμενης προθεσμίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.