Προεδρικό διάταγμα 159/99

ΠΔ 159/1999: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 1989/391/ΕΟΚ και 1991/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11/Α/1996) και του προεδρικού διατάγματος 70Α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (ΦΕΚ 31/Α/1988) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 175/1997 (ΦΕΚ 150/Α/1997)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 159/1999: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 1989/391/ΕΟΚ και 1991/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11/Α/1996) και του προεδρικού διατάγματος 70Α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (ΦΕΚ 31/Α/1988) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 175/1997 (ΦΕΚ 150/Α/1997), (ΦΕΚ 157/Α/1999), 03-08-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, και 3), 3 και 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984), με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) και με το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) και

 

β. της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

2. Το άρθρο 36 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 79/Α/1989).

 

5. Την 8211/08-03-1999 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη (ΦΕΚ 198/Β/1999).

 

6. Την με αριθμό 6/05-03-1998 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

8. Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

9. Τις με αριθμούς 620/03-12-1998 και 208/16-06-1999 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 17/1996

Άρθρο 3: Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 70Α/1988

Άρθρο 4: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-07-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.