Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Διάθεση φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 15 παράγραφοι 5 έως 8 του νόμου 3469/2006, όπως η παράγραφος 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3861/2010

 

Σχετικά άρθρα 5, 6, 7 και 8 του νόμου 3469/2006

 

1. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται νομοθετήματα και πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006).

 

2. Η έντυπη μορφή των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η διάθεση των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε έντυπη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις Περιφέρειες, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διάθεση γίνεται από υπάλληλο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος με απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζεται ταυτοχρόνως υπόλογος διαχειριστής. Το Εθνικό Τυπογραφείο παρέχει στις οικείες Περιφέρειες τον απαιτούμενο για το ανωτέρω έργο τεχνικό εξοπλισμό. Οι εισπράξεις από την ως άνω διαδικασία κατατίθενται από τον υπόλογο διαχειριστή στην πλησιέστερη δημόσια οικονομική υπηρεσία υπέρ του Δημοσίου, τυχόν δε δαπάνες αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω εδαφίου.

 

3. Με όμοιο τρόπο μπορεί να διατίθεται κάθε έκδοση που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του νόμου 3469/2006.

 

4. Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε μέσα ψηφιακής αποθήκευσης ύστερα από παραγγελία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διάθεση του περιεχομένου των τευχών κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση του περιεχομένου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να ορισθεί η έκδοση τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και να ρυθμισθεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα και με τις εγγυήσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

 

6. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του νόμου 3469/2006 υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.