Προεδρικό διάταγμα 35/11 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ίδια συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά σχέδια που Ενισχύονται με επιχορήγηση

 

α. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικό σχέδιο που ενισχύεται με την μορφή της επιχορήγησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόμενων δαπανών αυτού (άρθρο 8 παράγραφος 6 περίπτωση α' του νόμου 3908/2011).

 

β. Για τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια (άρθρο 6 του νόμου 3908/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του νόμου 4146/2013) η Ίδια Συμμετοχή υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτών.

 

γ. Κατά το μέρος που τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν απαιτείται ίδια συμμετοχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

2. Μορφή ίδια συμμετοχής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης

 

α. Ατομικές Επιχειρήσεις

 

Για τις ατομικές επιχειρήσεις η ίδια συμμετοχή αποτελεί ίδιο κεφάλαιο.

 

β. Εταιρείες

 

Ίδια συμμετοχή νοείται για μεν τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάμενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες εισφορές των εταίρων σε μετρητά. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011. Επίσης, ίδια συμμετοχή συνιστούν και τα φορολογηθέντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού αποθεματικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου.

 

Ειδικά για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), ως Ίδια Συμμετοχή νοούνται μόνο οι κεφαλαιακές εισφορές σε μετρητά, αποκλειομένων των κεφαλαιακών εισφορών σε είδος, των εξωκεφαλαιακών εισφορών και εγγυητικών εισφορών (άρθρα 76 έως 79 του νόμου [Ν] 4072/2012).

 

Επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011, όπως ισχύει, είναι δυνατή η κάλυψη της απαιτούμενης Ίδιας Συμμετοχής με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται μετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.

 

γ. Συνεταιρισμοί

 

Ίδια συμμετοχή νοείται για μεν τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τους υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τους ή το αποθεματικό που σχηματίζεται για τον σκοπό αυτό. Η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

 

Ειδικά για την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011) και συμπληρωματικά στα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσης περίπτωσης γ' σχετικά με τους υφιστάμενους Συνεταιρισμούς, ως Ίδια Συμμετοχή νοούνται σωρευτικά με μία από τις δύο προβλεπόμενες ανωτέρω περιπτώσεις (δηλαδή αύξηση κεφαλαίου ή σχηματιζόμενο αποθεματικό) οι δωρεές τρίτων ή τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της (άρθρο 8 του νόμου 4019/2011). Τόσο οι δωρεές τρίτων, όσο και τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται σε μετρητά και δεν έχει αναλωθεί.

 

δ. Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 κατά την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 4171/2013 (άρθρο 1 του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) με την επιφύλαξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 4171/2013 (ΦΕΚ 166/Α/2013)).

 

Ίδια Συμμετοχή νοούνται για τη μεν νεοϊδρυόμενη Ομάδα Παραγωγών οι καταβεβλημένες χρηματικές εισφορές στο επιχειρησιακό ταμείο της, για δε την υφιστάμενη το ποσό της αύξησης της χρηματικής εισφοράς των μελών της, μετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της με απόφαση της γενικής της συνέλευσης, προκειμένου να διατεθεί για το σκοπό υλοποίησης του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ενέργειες που πρέπει συμπληρωματικά να τεκμηριώνονται και με επίσημα τραπεζικά έγγραφα.

 

Η αύξηση της χρηματικής εισφοράς των μελών της Ομάδας Παραγωγών πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

 

ε. Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) (άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 4015/2011).

 

Για την Ίδια Συμμετοχή των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων ως ανωνύμων εταιρειών ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις Εταιρείες.

 

στ. Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) (άρθρο 32 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2810/2000).

 

Για την Ίδια Συμμετοχή των Συνεταιριστικών Εταιρειών ως ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις Εταιρείες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011), οπότε ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση ε' της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 158/2013 (ΦΕΚ 250/Α/2013).

 

3. Αύξηση του κεφαλαίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

 

Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάμενων εταιρειών ή συνεταιρισμών μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες ή στους είκοσι τέσσερις μήνες προκειμένου για εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει ως αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη επένδυση βάσει της σχετικής απόφασης των εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσης τους κατά περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί.

 

4. Τήρηση αποθεματικών

 

Τα αποθεματικά που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

 

Αν τα αποθεματικά διανεμηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 14 του νόμου 3908/2011. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά αποτελούν ίδια συμμετοχή του επενδυτικού φορέα, εφόσον κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας του φορέα, μετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων του που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή.

 

5. Ίδια κεφάλαια των φορέων των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται με φορολογική απαλλαγή

 

Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το 25% του επενδυτικού κόστους, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση (άρθρο 8 παράγραφος 6 περίπτωση γ' του νόμου 3908/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.