Προεδρικό διάταγμα 158/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 35/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 35/2011 (ΦΕΚ 88/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1: Τρόπος καταβολής των ενισχύσεων

 

1. Καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου.

 

Το ποσό της επιχορήγησης κεφαλαίου καταβάλλεται με απόφαση των κατά το άρθρο 11 παράγραφος 4 του νόμου 3908/2011 αρμοδίων οργάνων, ως εξής:

 

α. Ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, δύναται να καταβληθεί ως προκαταβολή στον φορέα της επένδυσης μετά από αίτησή του. Για τον σκοπό αυτό οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% του ποσού της προκαταβολής, από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ανώνυμης εταιρείας Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Η προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης.

 

β. Η προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο φορέα της επένδυσης κατόπιν σχετικού αιτήματος του και εφόσον έχει πιστοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος 33/2011, η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

 

γ. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση β'.

 

δ. Στις περιπτώσεις μη καταβολής προκαταβολής της επιχορήγησης:

 

δ)α. ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 50% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης καταβάλλεται στο φορέα της επένδυσης κατόπιν αιτήματός του και εφόσον έχει πιστοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση β', η υλοποίηση ίσου τουλάχιστον ποσοστού της επένδυσης καθώς και η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με αυτό της υλοποίησης της επένδυσής του.

 

δ)β. το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση β'.

 

2. Εναλλακτικά από τη δημοσίευση του νόμου 4146/2013 και έως την 31-12-2014, προθεσμία που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το ποσό της επιχορήγησης κεφαλαίου δύναται να καταβάλλεται με απόφαση των κατά το άρθρο 11 παράγραφος 4 του νόμου 3908/2011 αρμοδίων οργάνων, ως εξής:

 

α. Ποσό που μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 50% έως και 100% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, δύναται να καταβληθεί ως προκαταβολή στον φορέα της επένδυσης μετά από αίτηση του. Για τον σκοπό αυτό ο φορέας της επένδυσης οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% επί του αιτηθέντος ποσού της προκαταβολής, εκδοθείσα από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. Από τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται ρητά η ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), εγγυητικές επιστολές εκδόσεως της οποίας γίνονται δέκτες άπαξ ανά επενδυτικό σχέδιο και για προκαταβολή ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό έως και 50% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης. Οι εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και επικύρωση του πρωτοτύπου. Η ανωτέρω προκαταβολή είναι ίση με το αιτηθέν ποσοστό προκαταβολής της εγκριθείσας επιχορήγησης, αποτελώντας μέρος ή, σε περίπτωση προκαταβολής ποσοστού 100%, το σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης.

 

β. Οι εγγυητικές επιστολές που προσκομίζονται από το φορέα της επένδυσης για την καταβολή προκαταβολής ποσοστού 50% και άνω της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, επιστρέφονται κατόπιν σχετικού αιτήματός του και εφόσον έχει πιστοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 όπως ισχύει, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

β)α. το ποσοστό υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό της καταβληθείσας προκαταβολής της επιχορήγησης και

 

β)β. το ποσοστό κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό της καταβληθείσας προκαταβολής της επιχορήγησης.

 

γ. Στις περιπτώσεις που δεν έχει καταβληθεί προκαταβολικά το σύνολο της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, το υπόλοιπο αυτής καταβάλλεται στο φορέα της επένδυσης:

 

γ)α. είτε μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση γ',

 

γ)β. είτε με την προσκόμιση νέας Εγγυητικής Επιστολής ποσού ίσου με το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου. Η εγγυητική επιστολή του προηγούμενου εδαφίου επιστρέφεται κατόπιν αιτήματος του φορέα της επένδυσης, μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση γ'.

 

δ. Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής μπορεί να εκδίδονται από τις τράπεζες και με την αίρεση ότι το ποσό της προκαταβολής θα κατατίθεται απευθείας σε δεσμευμένο από την τράπεζα λογαριασμό.

 

ε. Στις περιπτώσεις που έχει προκαταβληθεί ποσό επιχορήγησης που είναι μεγαλύτερο από αυτό που οριστικοποιείται με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η εγγυητική επιστολή εκπίπτει κατά το υπερβάλλον αυτό ποσό και το ποσό της έκπτωσης επιστρέφεται στο Δημόσιο με τον τρόπο που θα προσδιορίζεται σε επιστολή της αρμόδιας Υπηρεσίας προς τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής.

 

3. Καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

 

α. Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη μονάδα. Η εγκατάσταση πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

β. Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα ποσοστά ενισχύσεων του άρθρου 5 του νόμου 3908/2011. Αν η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο.

 

4. Απαγόρευση εκχώρησης - Εξαιρέσεις

 

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα της επένδυσης και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει εκταμιευθεί τουλάχιστον ισόποσο της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου και μέχρι την κάλυψη του ποσού της εκχώρησης.

 

5. Δικαιολογητικά καταβολής των ενισχύσεων Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι τα εξής:

 

α. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση β' υποπερίπτωση β)α του νόμου 3908/2011).

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση β' υποπερίπτωση β)α του νόμου 3908/2011).

 

γ. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο (άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση β' υποπερίπτωση β)γ του νόμου 3908/2011).

 

δ. Τιμολόγιο ενίσχυσης (άρθρο 12 παράγραφος 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - προεδρικό διάταγμα 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992).

 

ε. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

 

στ. Αντίγραφο απόφασης του διοικούντος οργάνου που ορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθεται το ποσόν της ενίσχυσης.

 

ζ. Αν γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης επί πλέον:

 

ζ)α) βεβαίωση της Τράπεζας για το ποσό που έχει χορηγηθεί έναντι εκχώρησης.

ζ)β) έγγραφο της Τράπεζας στο οποίο δηλώνεται ο λογαριασμός που θα κατατεθεί το ποσό της επιχορήγησης.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 35/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

{β. Για τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια (άρθρο 6 του νόμου 3908/2011, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του νόμου 4146/2013) η Ίδια Συμμετοχή υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτών.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 35/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ειδικά για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), ως Ίδια Συμμετοχή νοούνται μόνο οι κεφαλαιακές εισφορές σε μετρητά, αποκλειομένων των κεφαλαιακών εισφορών σε είδος, των εξωκεφαλαιακών εισφορών και εγγυητικών εισφορών (άρθρα 76 έως 79 του νόμου [Ν] 4072/2012).

 

Επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011, όπως ισχύει, είναι δυνατή η κάλυψη της απαιτούμενης Ίδιας Συμμετοχής με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται μετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.}

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 35/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ειδικά για την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011) και συμπληρωματικά στα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσης περίπτωσης γ' σχετικά με τους υφιστάμενους Συνεταιρισμούς, ως Ίδια Συμμετοχή νοούνται σωρευτικά με μία από τις δύο προβλεπόμενες ανωτέρω περιπτώσεις (δηλαδή αύξηση κεφαλαίου ή σχηματιζόμενο αποθεματικό) οι δωρεές τρίτων ή τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της (άρθρο 8 του νόμου 4019/2011). Τόσο οι δωρεές τρίτων, όσο και τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται σε μετρητά και δεν έχει αναλωθεί.}

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 35/2011 προστίθενται περιπτώσεις δ', ε' και στ' ως εξής:

 

{δ. Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 κατά την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 4171/2013 (άρθρο 1 του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) με την επιφύλαξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 4171/2013 (ΦΕΚ 166/Α/2013)).

 

Ίδια Συμμετοχή νοούνται για τη μεν νεοϊδρυόμενη Ομάδα Παραγωγών οι καταβεβλημένες χρηματικές εισφορές στο επιχειρησιακό ταμείο της, για δε την υφιστάμενη το ποσό της αύξησης της χρηματικής εισφοράς των μελών της, μετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της με απόφαση της γενικής της συνέλευσης, προκειμένου να διατεθεί για το σκοπό υλοποίησης του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ενέργειες που πρέπει συμπληρωματικά να τεκμηριώνονται και με επίσημα τραπεζικά έγγραφα.

 

Η αύξηση της χρηματικής εισφοράς των μελών της Ομάδας Παραγωγών πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

 

ε. Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) (άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 4015/2011).

 

Για την Ίδια Συμμετοχή των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων ως ανωνύμων εταιρειών ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις Εταιρείες.

 

στ. Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) (άρθρο 32 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2810/2000).

 

Για την Ίδια Συμμετοχή των Συνεταιριστικών Εταιρειών ως ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις Εταιρείες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011), οπότε ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση ε' της παρούσας παραγράφου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.