Προεδρικό διάταγμα 4/02

ΠΔ 4/2002: Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 4/2002: Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων, (ΦΕΚ 3/Α/2002), 14-01-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1960/1991 (ΦΕΚ 123/Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) και στη συνέχεια με το άρθρο 37 παράγραφοι 8 και 9 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001).

 

2. τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που εγκρίθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παράγραφος 5 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001).

 

3. τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. τα προεδρικά διατάγματα 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/1998) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 1992/50/ΕΟΚ της 18-07-1992, και 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/1995) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών προς τις διατάξεις της οδηγίας 1993/36/ΕΟΚ της 18-07-1992 όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα προεδρικά διατάγματα 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/2000) και 105/2000 (ΦΕΚ Α/2000) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1997/52/ΕΚ και ισχύουν.

 

5. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

6. την με αριθμό 679/20-12-2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Κατηγορίες ενεργειών και δαπανών

Άρθρο 3: Διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις κατηγορίες Α, Β, Γ του παραρτήματος

Άρθρο 4: Διαδικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την κατηγορία Δ του παραρτήματος

Άρθρο 5: Κατάρτιση της σύμβασης

Άρθρο 6: Διαχειριστές

Άρθρο 7: Διαδικασία πληρωμής δαπανών

Άρθρο 8: Δικαιολογητικά πληρωμής δαπανών

Άρθρο 9: Εγγυήσεις

Άρθρο 10: Ανάθεση σε ενδιάμεσο φορέα

Άρθρο 11

Παράρτημα ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης

Άρθρο 12

 

Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-01-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.