Απόφαση 157133/77

Απόφαση 157133/2899/787/1977: Περί εγκρίσεως Τιμολογίου αμοιβής εκπονήσεως Γεωργοτεχνικών - Γεωργοοικονομικών μελετών και διερευνήσεως οικονομικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 157133/2899/787/1977: Περί εγκρίσεως Τιμολογίου αμοιβής εκπονήσεως Γεωργοτεχνικών - Γεωργοοικονομικών μελετών και διερευνήσεως οικονομικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, (ΦΕΚ 512/Β/1977), 01-06-1977.

 

Οι Υπουργοί Συντονισμού, Οικονομικών, Γεωργίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών κ.λ.π., ως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν δια του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 και ειδικότερα δια της παραγράφου 3 του άρθρου μόνου Ι αυτού, σχετικής με τον κανονισμόν των αμοιβών δια μελέτες κ.λ.π., έργων του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3881/1958 περί έργων εγγείων βελτιώσεων ως τούτο τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 696/1974 περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών κ.λ.π. υδραυλικών και λοιπών έργων και ειδικότερα το άρθρο 65 παράγραφος 1 εδάφιο β και το άρθρο 68 παράγραφος 2 εδάφιο β, δι' ων ορίζεται ότι η αμοιβή των Γεωργοτεχνικών - Γεωργοοικονομικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων δεν περιλαμβάνεται εις την αμοιβή των τεχνικών μελετών, αλλά καταβάλλεται ιδιαιτέρως.

 

4. Τις δια της υπ' αριθμόν 170266/7248/2042/1976 απόφασης των εξ ημών Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων Έργων εγκριθείσας προδιαγραφές εκπονήσεως Γεωργοτεχνικών - Γεωργοοικονομικών μελετών και διερευνήσεως οικονομικών αποτελεσμάτων προμελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, ως και τις εν άρθρο 196 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 διαλαμβανόμενες προδιαγραφές του γεωργοτεχνικού - γεωργοοικονομικού μέρους των Προκαταρκτικών μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

5. Το υπό της Υπηρεσίας καταρτισθέν τιμολόγιον αμοιβής Αναδόχων δια την εκπόνηση Γεωργοτεχνικών - Γεωργοοικονομικών μελετών και διερεύνηση των οικονομικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

6. Το υπ' αριθμόν Δ-23641/1976 έγγραφο της Διευθύνσεως Μελετών (Δ2) της Υπηρεσίας Υδραυλικών Έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων δι ου παρέχεται η σύμφωνος γνώμη επί του καταρτισθέντος ως άνω τιμολογίου.

 

7. Την σύμφωνον γνωμοδότηση του ΚΓΣΕΕ, διατυπωθείσα στο υπ' αριθμόν 11/1976 Πρακτικό αυτού.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 400/1976 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων, αποφασίζομεν:

 

1. Εγκρίνουμε το υπό της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων Υπουργείου Γεωργίας καταρτισθέν τιμολόγιον αμοιβής αναδόχων δια την εκπόνηση Γεωργοτεχνικών - Γεωργοοικονομικών μελετών και διερεύνηση οικονομικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, έχον ως ακολούθως:

 

α) Η ολική αμοιβή δια την εκπόνηση του Γεωργοτεχνικού - Γεωργοοικονομικού μέρους του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης, ως και της Γεωργοτεχνικής - Γεωργοοικονομικής μελέτης και διερευνήσεως των οικονομικών αποτελεσμάτων του σταδίου της Προμελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων, ως και της, συνεπεία νεωτέρων στοιχείων, τυχόν αναπροσαρμογής της Γεωργοοικονομικής μελέτης που θα απαιτηθεί και διερευνήσεως των οικονομικών αποτελεσμάτων εις το στάδιον της οριστικής μελέτης, υπολογίζεται βάσει του τύπου:

 

Eqn669

 

ένθα:

 

Α = Ολική αμοιβή εκπονήσεως των Γεωργοτεχνικών - Γεωργοοικονομικών μελετών και διερευνήσεως των οικονομικών αποτελεσμάτων εις χιλιάδας δραχμάς, αποτελούσα το άθροισμα των επί μέρους αμοιβών των μελετών τούτων εκπονουμένων εις τα στάδια της Προκαταρκτικής μελέτης Α1, Προμελέτης Α2 και Οριστικής μελέτης Α3.

 

Ε = Ακαθάριστος έκτασις περιμέτρου έργου εις km2.

 

47 = Αριθμητική σταθερά, προκύψασα εκ του αναλυτικού τιμολογίου αμοιβής.

 

β) Για την αναπροσαρμογή της αμοιβής εκπόνησης των εν λόγω μελετών αναλόγως των τιμαριθμικών μεταβολών και εναρμόνισης αυτών με τα ισχύοντα για τον υπολογισμό των αμοιβών άλλων κλάδων, σύμφωνα και με το προεδρικό διάταγμα 696/1974 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 515/1989, στον τύπο υπολογισμού της αμοιβής τίθεται ο συντελεστής αναθεώρησης λ, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη και την τιμαριθμική μεταβολή κατά το χρονικό διάστημα από την ανάθεση ως την υποβολή της μελέτης, υπολογίζεται από τον τύπο:

 

λ = 0,0015 (Μ1 + Μ2) / 2

 

όπου:

 

Μ1 = το άθροισμα μ1 + μ2 όπου:

μ1 = ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού

μ2 = ημερομίσθιο τεχνίτη τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης.

Μ2 = το άθροισμα μ1 + μ2 όπου:

μ1 = ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού

μ2 = ημερομίσθιο τεχνίτη

 

τα ισχύοντα κατά τη συμβατική ή κατόπιν χορήγησης από την Υπηρεσία παράτασης εκπόνησης της μελέτης, ημερομηνία υποβολής αυτής.

 

Σε περίπτωση υποβολής της μελέτης πριν της συμβατικής ημερομηνίας, εφαρμόζονται οι τιμές ημερομισθίων που ισχύουν την ημερομηνία υποβολής της.

 

Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από την επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ).

 

Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντα μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 8007/2001 απόφασης (ΦΕΚ 100/Β/2001).

 

2. Καθορίζουμε ως κατωτέρω την αμοιβή των διαφόρων σταδίων της Γεωργοτεχνικής - Γεωργοοικονομικής μελέτης και διερευνήσεως των οικονομικών αποτελεσμάτων:

 

α) Η αμοιβή του Γεωργοτεχνικού - Γεωργοοικονομικού μέρους του εκπονούμενου εις τα πλαίσια του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης και συμφώνως προς τις εν άρθρο 196 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 σχετικές προδιαγραφές, υπολογίζεται δια του τύπου:

 

Eqn670

 

ένθα:

 

Α1 = αμοιβή εις χιλιάδας δραχμάς

Ε = ακαθάριστος έκτασις περιμέτρου έργου εις km2.

λ = 0,00081 (Μ1 + Μ2), συντελεστής ως έχει εν παράγραφο 1)β της παρούσης.

 

Εις περίπτωσιν αναθέσεως μόνον του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 50% ως συμβαίνει και δια την αμοιβή εκπονήσεως της τεχνικής μελέτης (παράγραφος 4 του άρθρου 66 του προεδρικού διατάγματος 696/1974).

 

β) Η αμοιβή της Γεωργοτεχνικής - Γεωργοοικονομικής μελέτης και διερευνήσεως των οικονομικών αποτελεσμάτων της εκπονούμενης εις το στάδιον της προμελέτης, συμφώνως προς τις δια της υπ' αριθμόν 170266/7248/2042/1976 απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων Έργων εγκριθείσας νέας τεχνικές προδιαγραφές, υπολογίζεται δια του τύπου:

 

Eqn673

 

γ) Εις περίπτωσιν αναθέσεως εκπονήσεως απευθείας του σταδίου της προμελέτης, η αμοιβή, της προαναφερθείσης Γεωργοτεχνικής - Γεωργοοικονομικής μελέτης και διερευνήσεως οικονομικών αποτελεσμάτων, υπολογίζεται δια του τύπου:

 

Eqn671

 

δ) Η αμοιβή δια την ενδεχομένη και μόνον κατόπιν ειδικής εντολής του Εργοδότου, προσαρμογή της Γεωργοτεχνικής - Γεωργοοικονομικής μελέτης και διερευνήσεως οικονομικών αποτελεσμάτων, εις το στάδιον της οριστικής μελέτης συνεπεία νεωτέρων στοιχείων (π.χ. κόστους έργων βάσει οριστικής μελέτης, τιμών προϊόντων κ.λ.π.), υπολογίζεται δια του τύπου:

 

Eqn672

 

ε) Εις περίπτωσιν αναθέσεως εκπονήσεως απευθείας εκ του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης του σταδίου της Οριστικής μελέτης, άνευ μεσολαβήσεως εκπονήσεως του σταδίου της Προμελέτης, η αμοιβή εκπονήσεως της Γεωργοτεχνικής - Γεωργοοικονομικής μελέτης και διερευνήσεως των οικονομικών αποτελεσμάτων υπολογίζεται δια του τύπου:

 

Eqn674

 

στ) Εις περίπτωσιν αναθέσεως εκπονήσεως απευθείας του σταδίου της Οριστικής μελέτης, άνευ μεσολαβήσεως εκπονήσεως των σταδίων της Προκαταρκτικής και Προμελέτης, η ως ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται δια του τύπου:

 

Eqn675

 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (β, γ, δ, ε, στ) τα σύμβολα έχουν την αυτήν σημασία, ως και εις την περίπτωσιν της παραγράφου 2 εδάφιο α της παρούσης.

 

3. Εις τις ανωτέρω καθοριζόμενες αμοιβές περιλαμβάνεται και η αποζημίωσις δια τις εκτός έδρας του μελετητή απαιτούμενες μετακινήσεις προς συλλογή στοιχείων κ.λ.π. δια την άρτια εκπόνηση της μελέτης.

 

4. Η υπολογιζόμενη ως ανωτέρω αμοιβή μειώνεται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων δια μελέτες έργων του Δημοσίου και δη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (απόφαση Γ2/Ο/1/161/16-10-1975 Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων).

 

5. Εγκρίνουμε την εφαρμογήν του δια της παρούσης Αποφάσεως καθοριζομένου τιμολογίου αμοιβής ιδιωτών μελετητών εκπονήσεως των Γεωργοτεχνικών - Γεωργοοικονομικών μελετών και διερευνήσεως οικονομικών αποτελεσμάτων, δια τις με μέριμνα της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων Υπουργείου Γεωργίας και της Υπηρεσίας Υδραυλικών Έργων Υπουργείου Δημοσίων Έργων αντιτιθέμενες εφεξής προς εκπόνηση μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 06-05-1977

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.