Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Περιλαμβανόμενες δαπάνες στην αμοιβή μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην καθοριζόμενη αμοιβή μελέτης σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα 65 και 66, εκτός των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 65, περιλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη του μελετητή, που απαιτείται για την εντός ή εκτός της έδρας του, εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές μελετών, εκτός αυτών που αναφέρονται στην ακόλουθη παράγραφο 2.

 

2. Δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω αμοιβή της μελέτης οι δαπάνες και η αμοιβή για τις ακόλουθες εργασίες ή επιμέρους μελέτες.

 

α) Η εκτέλεση οποιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των βυθομετρικών εργασιών, οι οποίες αμείβονται ιδιαίτερα και κατά τις οικείες διατάξεις τους.

β) Η αμοιβή των γεωργοτεχνικών και γεωργοοικονομικών μελετών, η οποία καταβάλλεται ιδιαίτερα.

γ) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητας.

δ) Οι δαπάνες μετρήσεως παροχής ρευμάτων και πηγών, χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων υδάτων και λυμάτων όπως επίσης και οι λοιπές μετρήσεις και παρατηρήσεις που απαιτούνται για τη σύνταξη της υδρολογικής μελέτης.

ε) Οι πάσης φύσεως δαπάνες και μετρήσεις για τη σύνταξη της απαιτούμενης υδρογεωλογικής μελέτης.

στ) Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις και η σύνταξη γεωλογικών εκθέσεων και μελετών κάθε μορφής ή έκτασης όπως και η εκτέλεση κάθε φύσεως ερευνητικών γεωλογικών εργασιών.

ζ) Οι γεωτεχνικές εκθέσεις όπως και οι συναφείς ερευνητικές και εργαστηριακές εργασίες και η αξιολόγηση τους με βάση αυτά τα συμπεράσματα.

η) Οι πάσης φύσεως εδαφολογικές εργασίες, έρευνες και μελέτες.

θ) Οι έρευνες επί προτύπων, υδραυλικών και μαθηματικών.

ι) Οι πάσης φύσεως δαπάνες και αμοιβές, που απαιτούνται για την έκδοση γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβούλων, που καλούνται από το Μελετητή μετά από εντολή του Εργοδότη.

ι)α) Οι δαπάνες για την υποβολή περισσότερων των πέντε αντιγράφων της μελέτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση ι)α) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

ι)β) Οι πάσης φύσεως δαπάνες μεταφράσεων.

ι)γ) Η αμοιβή μελετών, που αμείβονται με άλλες διατάξεις αμοιβών, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5/β του άρθρου 65 του παρόντος.

ι)δ) Η αμοιβή για την υποβολή περισσότερων των 5 αντιγράφων της μελέτης ορίζεται στο κόστος για τα πρώτα πέντε και στο διπλάσιο του κόστους αυτών για τα υπόλοιπα, με βάση τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση ι)δ) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

ι)ε) Οι δαπάνες για τη συλλογή στοιχείων υφιστάμενων έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση ι)ε) προστέθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.