Απόφαση 3377/11

Απόφαση 3377/2011: Καθορισμός χώρου για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης, ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας, επί της οδού Αριστομένους, εντός σχεδίου πόλης Καλαμάτας που περικλείεται από τις οδούς Ξενοφώντος, Αριστομένους και Μακεδονίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3377/2011: Καθορισμός χώρου για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης, ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας, επί της οδού Αριστομένους, εντός σχεδίου πόλης Καλαμάτας που περικλείεται από τις οδούς Ξενοφώντος, Αριστομένους και Μακεδονίας, (ΦΕΚ 47/ΑΑΠ/2012), 22-02-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9 και 70 παράγραφος 1 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 95/Α/1992), όπως κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 324 του από του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1, 2, 3 του άρθρου 10 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 139/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 6 (παράγραφος 6)β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 3 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και συμπληρώθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α/2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων... κ.λ.π. (ΦΕΚ 169/Α/1976), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

12. Τα οριζόμενα στην 7/2004 (αριθμός πρωτοκόλλου 4828/26-01-2004) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

13. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 3237/11-11-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την συγκρότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στην Πελοπόννησο.

 

14. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Καλαμάτας (ΦΕΚ 248/Δ/1989).

 

15. Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011) απόφαση 1015.

 

16. Την υπ' αριθμόν 545/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, περί της τροποποίησης της 10931/27-06-2005 Σύμβασης Παραχώρησης διαχείρισης υπογείων και υπαιθρίων χώρων στάθμευσης..., η νομιμότητα της οποίας βεβαιώνεται με το υπ' αριθμόν 623/15-03-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Διεύθυνσης Νομού Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

17. Την υπ' αριθμόν 228/2006 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που αφορά την αναγνώριση της ιδιοκτησίας του χώρου από το Δήμο Καλαμάτας

 

18. Το από τον Ιούλιο 2006 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500 και την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

19. Την από τον Ιούλιο 2005 Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων της ευρύτερης περιοχής της οδού Αριστομένους για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, που συντάχθηκε από το γραφείο μελετών ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 517/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και το 22699/02-12-2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

20. Την υπ' αριθμόν 2921/30-11-2005 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, για κυκλοφοριακά θέματα του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 326/1991) για την ίδρυση του υπόγειου χώρου στάθμευσης

 

21. Την υπ' αριθμόν 9251/14-09-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ανανέωσης της υπ' αριθμόν 8525/2973/30-08-2006, Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών του υπόγειου χώρου Στάθμευσης.

 

22. Το υπ' αριθμόν 483/02-02-2006 έγγραφο (θετική γνωμοδότηση) της Ζ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

23. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕ ΔΕ/Φ06-ε/1585/06-07-2006 έγγραφο (θετική γνωμοδότηση) της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος.

 

24. Το υπ' αριθμόν 1909/25-07-2006 έγγραφο (θετική γνωμοδότηση) της 26ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

25. Το υπ' αριθμόν 353/06-06-2006 έγγραφο (θετική γνωμοδότηση) της ΛΗ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

26. Το υπ' αριθμόν 4938/06/10-11-2011 έγγραφο (θετική γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

27. Το υπ' αριθμόν 293/09-01-2006 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας, με το οποίο γνωρίζεται στην υπηρεσία ότι το έργο θα εκτελεστεί με αποκλειστική χρηματοδότηση του αναδόχου.

 

28. Το γεγονός ότι ο φάκελος έχει ελεγχθεί ως προς την πληρότητα και την τήρηση των διαδικασιών.

 

29. Το γεγονός ότι για τον καθορισμό του στο θέμα υπόγειου χώρου στάθμευσης εκτιμήθηκαν οι κυκλοφοριακές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και επιπτώσεις, με βάση τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών.

 

30. Την ομόφωνη, θετική ως η εισήγηση, γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμόν 1/18-11-2011 θέμα 1ο, όπως αυτό διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία με το αριθμό πρωτοκόλλου 2/21-11-2011 έγγραφο (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3377/21-11-2011).

 

31. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται ο καθορισμός χώρου για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, που αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας, εντός σχεδίου πόλης Καλαμάτας και περικλείεται από τις οδούς Ξενοφώντος, Αριστομένους και Μακεδονίας όπως ειδικότερα φαίνεται ο χώρος αυτός στο από τον Ιούλιο 2005 Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας. Ο χώρος στάθμευσης θα λειτουργεί σε ένα υπόγειο και θα έχει είσοδο και έξοδο από τις οδούς Ξενοφώντος και Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπόψη μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων, χωρίς να παρεμποδίζεται η κίνηση των πεζών.

 

a.3377.11

 

2. Επιβάλλεται η τήρηση των παρακάτω όρων κατά την κατασκευή του έργου:

 

α) Οι υπέργειες εγκαταστάσεις να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για να μην παρεμποδίζουν την κοινή χρήση του χώρου και την εξυπηρέτηση του σκοπού της κοινής ωφέλειας.

 

β) Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου να γίνει διαμόρφωση με εκτεταμένη φύτευση του χώρου πάνω από τον σταθμό αυτοκινήτων, ώστε να υπάρχει θετικό ισοζύγιο σε σχέση με την υφιστάμενη φύτευση.

 

γ) Να τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις που θέτουν στις υπόψη γνωμοδοτήσεις τους οι αρμόδιοι φορείς.

 

3. Επισημαίνεται ως προϋπόθεση, ότι με την παρούσα έγκριση και εν συνεχεία με την κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης δεν επέρχεται καμία μεταβολή στην ισχύουσα στον χώρο χρήση γης αστικό πράσινο - ελεύθεροι χώροι, όπως αυτή έχει εγκριθεί με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Η επιφάνεια του υπόψη χώρου μετά την ολοκλήρωση των έργων θα αποκατασταθεί και θα αποδοθεί σε κοινή χρήση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

 

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 28-11-2011

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.