Νόμος 2300/95 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 21 του νόμου [Ν] 863/1977, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 1419/1984 (ΦΕΚ 28/Α/1984), προστίθεται εδάφιο ε' που έχει ως εξής.

 

{ε) του εγκλήματος, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 114 του νόμου 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 2081/1992}

 

2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986) μετά τις λέξεις ή τουριστικών δραστηριοτήτων προστίθενται οι λέξεις ή χονδρεμπορικών δραστηριοτήτων.

 

Επίσης στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου μετά τις λέξεις ή τουριστικής δραστηριότητας προστίθενται οι λέξεις ή χονδρεμπορικής δραστηριότητας.

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 98 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο συντελεστής δόμησης για τις βιομηχανικές δραστηριότητες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.6, για τις χονδρεμπορικές δραστηριότητες το 1.2 και για τις τουριστικές το 0.6.}

 

3. α. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του νόμου 1337/1983, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 98 του νόμου 1892/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1.6 ο συντελεστής δόμησης στις περιοχές επεκτάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος, όπως ισχύει, στις οποίες προβλέπονται χρήσεις γης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος της 23-02-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987), όπως ισχύει κάθε φορά και του 1.2 για τη χρήση του άρθρου 7 του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Το αυτό ισχύει και για τα άρθρα 6 και 7 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 Περί ειδικών χρήσεων γης και ανωτάτων μεγεθών επιτρεπομένης εκμετάλλευσης οικοδομήσιμων χώρων (ΦΕΚ 27/Α/1980).}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 προστίθεται εδάφιο ζ' ως κάτωθι:

 

{ζ. Η εισφορά σε γη ειδικά για τις χρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), όπως ισχύει, ορίζεται:

 

ζ)α). Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 1.000 m2 ποσοστό 20%.

ζ)β). Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 m2 μέχρι 4.000 m2 ποσοστό 30%.

ζ)γ). Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 m2 ποσοστό 40%.}

 

γ. Οι ως άνω εισφορές σε γη εφαρμόζονται και στις ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων που προορίζονται για βιομηχανικές και χονδρεμπορικές δραστηριότητες του άρθρου 24 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει και τροποποιείται δια της προηγούμενης παραγράφου.

 

4. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται σε ζώνη οικιστικού ελέγχου και στις οποίες καθορίζονται οι χρήσεις των άρθρων 5, 6 και 7 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) δύναται να πολεοδομούνται με την πράξη καθορισμού της ζώνης οικιστικού ελέγχου αντί του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου 1337/1983, όπως ισχύει.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), προστίθενται τα κάτωθι:

 

{Επίσης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία μπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις της Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου ΑΕ, εφόσον έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και βρίσκονται μέσα σε ζώνη απαλλοτριώσεως. Για την εξαίρεση από την κατεδάφιση καταβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης ύψους επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) δραχμών, το οποίο περιέρχεται στον ειδικό λογαριασμό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων πράσινο ταμείο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) ως εξής:

 

α) διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος,

β) τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και

γ) διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές εντός επτά μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

6. α. Τα πρόστιμα της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 μειώνονται κατά 30% στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

α)α. Για αυθαίρετα που η κοινοποίηση της έκθεσης αυθαιρέτου γίνεται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσα στην προθεσμία υποβολής της ένστασης, κατά το άρθρο 2 του από 05-07-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 291/Δ/1983), αντί ένστασης αίτηση με υπολογισμό του ύψους των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση και τις τυχόν διορθώσεις που θα επιφέρει η υπηρεσία στον υπολογισμό του ύψους των προστίμων.

 

α)β. Για αυθαίρετα που η κοινοποίηση της έκθεσης αυθαιρέτου έγινε πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και δεν έχουν ακόμα βεβαιωθεί τα πρόστιμα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, εφόσον η αίτηση και η δήλωση της υποπερίπτωσης α)α' υποβληθούν μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης α' εφαρμόζονται ανάλογα και σε αυθαίρετα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του νόμου 1337/1983.

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) προστίθενται τα εξής:

 

{Με την απόφαση εξαίρεσης το επιβαλλόμενο πρόστιμο διατήρησης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 μπορεί να μετατρέπεται σε πρόστιμο εφάπαξ. Το ύψος του εφάπαξ αυτού προστίμου ορίζεται στο τετραπλάσιο του προστίμου ανέγερσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η απόφαση εξαίρεσης, μπορεί να εκδίδεται συμπληρωματική απόφαση του οικείου νομάρχη. Τυχόν βεβαιωθέντα πρόστιμα διατήρησης συμψηφίζονται με το εφάπαξ καταβαλλόμενο πρόστιμο. Τυχόν καταβληθέντα πρόστιμα διατήρησης κατά το ποσό που υπερβαίνουν το ποσό του εφάπαξ προστίμου δεν επιστρέφονται, Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη μετατροπή του προστίμου διατήρησης σε εφάπαξ καταβαλλόμενο πρόστιμο είτε αυτή γίνεται με την απόφαση της εξαίρεσης από την κατεδάφιση είτε με συμπληρωματική απόφαση νομάρχη καθώς και η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια.}

 

7. Οι όροι δόμησης και ο τρόπος έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ), Κέντρα Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (ΚΔΑ) και Σταθμούς Διοδίων (ΣΔ) σε ειδικές επιλεγμένες από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, θέσεις κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων και δρόμων ταχείας κυκλοφορίας ορίζονται. ως εξής:

 

α. Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (ΣΕΑ)

 

Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου: 10.000 m2

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 15% της επιφάνειας του γηπέδου.

Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 20%.

Αποστάσεις από πίσω και πλάγια όρια του γηπέδου: 7,50 m

Αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων: 5.00 m

 

Η απόσταση των κτιρίων από τον άξονα του δρόμου, καθώς και το ύψος των κτιρίων και των στεγάστρων, καθορίζονται από τη σχετική μελέτη.

 

Επιτρέπεται η κατασκευή κτιριακών επιφανειών υπεράνω των αυτοκινητοδρόμων και κάθετα προς αυτούς (γεφυρωτές κατασκευές) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Για τις εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του από 15-06-1994 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 632/Δ/1994).

 

β. Σταθμοί Διοδίων και Κέντρα Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (ΣΔ - ΚΔΑ).

 

Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου: 1.000 m2

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφάνειας του γηπέδου.

Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 50%.

Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2.

Μέγιστο ύψος κτιρίων: 7,50 m + 1,50 m για τη στέγη.

Αποστάσεις των κτιρίων από πίσω και πλάγια όρια: 5.00 m

 

Η απόσταση των κτιρίων από τον άξονα του δρόμου καθορίζεται από τη σχετική μελέτη.

 

γ. Οι μελέτες εφαρμογής των Σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων και Σταθμών Διοδίων εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Ειδικών έργων Αναβάθμισης Περιοχών (ΔΕΕΑΠ).

 

δ. Για την κατασκευή των πιο πάνω εγκαταστάσεων (Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, Κέντρα Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων και Σταθμοί Διοδίων) δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας από την πολεοδομική υπηρεσία της περιοχής όπου αυτές κατασκευάζονται, αλλά η έγκριση των μελετών εφαρμογής επέχει θέση οικοδομικής άδειας. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων αυτών με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, τηλεφώνου κ.λ.π. γίνεται ύστερα από βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας ότι τα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

 

8. Επιτρέπεται κάτω από όρους και προϋποθέσεις η λειτουργία θερινών κινηματογράφων ή θεάτρων, εντός του Άλσους του Πεδίου του Άρεως στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και του υπάρχοντος κέντρου ψυχαγωγίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, ορίζεται ο αριθμός, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των θερινών κινηματογράφων ή θεάτρων και του κέντρου, τα οποία ως συγκρότημα θα λειτουργήσουν στο μέλλον ως δημοτική επιχείρηση.

 

9. Στο χώρο που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 7204/1986 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου Κρήτης για την ανέγερση πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων και πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ηράκλειο Κρήτης, αποχαρακτηρίζονται το τμήμα που φαίνεται στο συν-δημοσιευόμενο διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 με στοιχεία Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ε.

 

Στο χώρο αυτόν επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις:

 

- κατοικία,

- κτίρια εκπαίδευσης,

- αθλητικές εγκαταστάσεις,

- πολιτιστικά κτίρια,

- κτίρια κοινωνικής πρόνοιας,

- γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωνικοί οργανισμοί

- εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα),

- αναψυκτήρια,

- κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού με γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου δύναται να τροποποιείται η υπ' αριθμόν [Α] 16/1981 (ΦΕΚ 654/Β/1981) απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος που αφορά στην έγκριση συστήματος οργανώσεως των οικιστικών περιοχών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής του.

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του νόμου 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/1977) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως και για τα προγράμματα αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ιδεών με την επωνυμία EUROPAN, που διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς και προκηρύσσονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).}

 

n.2300.95.23

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.