Νόμος 3518/06 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Διατάξεις Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, τη διαχειριστική ευθύνη των προγραμμάτων τα οποία υλοποιούνται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των οποίων η υλοποίηση έχει αρχίσει πριν την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας, τη διατηρεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών.}

 

2. α) Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνιστώνται Τοπική Υπηρεσία στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, στη νήσο Πάρο, στο Δήμο Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς, καθώς και Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

 

β) Με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται η διάρθρωση των Υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου, τα όρια της τοπικής τους αρμοδιότητας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.

 

3. α) Σε πόλεις και περιοχές αυτών, στις οποίες παράλληλα με τις Τοπικές Υπηρεσίες (ΤΥ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού λειτουργούν και Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ίδιου Οργανισμού, είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από πρόταση του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, οι ως άνω Τοπικές Υπηρεσίες και τα αντίστοιχα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης να συγχωνεύονται σε μία ενιαία, κατά πόλη ή περιοχή, υπηρεσιακή μονάδα, η οποία θα αποκαλείται ΚΠΑ 2 και θα εντάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

β) Οι Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισμού που ασκούν ήδη και αρμοδιότητες, οι οποίες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003), ασκούνται από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μετονομάζονται σε ΚΠΑ 2 και εντάσσονται αυτοδικαίως στην Ειδική Υπηρεσία Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

γ) Με την απόφαση της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου καθορίζονται η διάρθρωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των ΚΠΑ 2, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

4. α) Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών του μονάδων σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να προσλαμβάνει εκτός των ωρομισθίων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 2643/1998 και προσωρινούς αναπληρωτές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού από τους ίδιους πίνακες, που θα καταρτίζονται για το σκοπό αυτόν.

 

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες, το ωράριο διδασκαλίας κατά κλάδο, τα εκπαιδευτικά καθήκοντα και οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις όλων των προσωρινών αναπληρωτών και η διαδικασία πρόσληψης τους κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Οι προσωρινοί αναπληρωτές προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία διαρκεί από την ημερομηνία πρόσληψης τους μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

 

β) Με αποφάσεις του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ορίζεται για κάθε σχολικό έτος ο αριθμός ανά εκπαιδευτική μονάδα των απασχολούμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 

γ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 13 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.