Νόμος 3696/08 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή στον υπεύθυνο κατά νόμο του Κολεγίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Θ7 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Ειδικότερα επιβάλλονται οι ακόλουθες Κυρώσεις:

 

α. Στον ιδιοκτήτη ή κατά νόμο υπεύθυνο του Κολεγίου:

 

(i) Για τη λειτουργία Κολεγίου χωρίς άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας πρόστιμο από 50.000 έως 100.000 ευρώ.

 

(ii) Για την παράλειψη ορισμού Διευθυντή του Κολεγίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου, πρόστιμο από 15.000 έως 25.000 ευρώ.

 

(iii) Για την απασχόληση διδακτικού προσωπικού κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 10.000 έως 25.000 ευρώ ανά διδάσκοντα.

 

(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με τις κτιριολογικές υποδομές, τους όρους λειτουργίας και τις συνθήκες υγιεινής περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της συστέγασης και της συλλειτουργίας πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ

 

(v) Για την παράβαση των υποχρεώσεων επωνυμίας και προβολής πρόστιμο από 50.000 έως 60.000 ευρώ.

 

(vi) Για την παράβαση των υποχρεώσεων τήρησης βιβλίων και αρχείου του άρθρου 18 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 15.000 έως 25.000 ευρώ ανά περίπτωση.

 

(vii) Για παρεμπόδιση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ ανά περίπτωση.

 

(viii) Για μη ενημέρωση του Μητρώου Κολεγίων για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τη λειτουργία του Κολεγίου πρόστιμο από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.

 

β. Στους κατόχους άδειας ίδρυσης Κολεγίου, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραπλάνηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλης δημόσιας αρχής, καθώς και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, υποτροπής ή δυστροπίας σε υποδείξεις και συστάσεις ανακαλούνται αυτοδικαίως όλες οι άδειες Κολεγίων, οι οποίες κατέχονται από το αυτό φυσικό πρόσωπο, την ένωση φυσικών προσώπων ή το νομικό πρόσωπο.

 

γ. Στον Διευθυντή του Κολεγίου:

 

(i) Για διεύθυνση Κολεγίου που στερείται άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, η ποινή της προσωρινής στέρησης για 2 έτη της δυνατότητας για τη διεύθυνση Κολεγίου.

 

(ii) Για παράλειψη κατάθεσης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών των καταστάσεων διδακτικού προσωπικού και σπουδαστών ποινή έγγραφης επίπληξης και πρόστιμο από 7.000 έως 10.000 ευρώ.

 

(iii) Για την απασχόληση διδακτικού προσωπικού κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρόστιμο από 10.000 έως 20.000 ευρώ ανά διδάσκοντα.

 

(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με τις κτιριολογικές υποδομές, τους όρους λειτουργίας και τις συνθήκες υγιεινής πρόστιμο περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της συστέγασης και της συλλειτουργίας από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση

 

(v) Για την παράβαση των υποχρεώσεων επωνυμίας και προβολής του άρθρου 17 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.

 

(vi) Για την παράβαση των υποχρεώσεων τήρησης βιβλίων και αρχείου του άρθρου 18 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 10.000 έως 20.000 ευρώ ανά περίπτωση.

 

(vii) Για τη χορήγηση τίτλου σπουδών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ ανά περίπτωση.

 

δ. Στο Προσωπικό του Κολεγίου:

 

Για την παράβαση από το προσωπικό των διατάξεων του παρόντος νόμου αυτού επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.

 

ε. Στον ιδιοκτήτη ή κατά νόμο υπεύθυνο λοιπών παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης:

 

(i) Για παράνομη σύμπραξη κατά το άρθρο 10 του παρόντος νόμου επιβάλλεται πρόστιμο από 40.000 έως 60.000 ευρώ.

 

(ii) Για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 έως 60.000 ευρώ.

 

(iii) Για λειτουργία χωρίς την άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου πρόστιμο από 50.000 έως 60.000 ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Θ7 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Το ύψος των προστίμων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται από τα Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

5. Ανεξαρτήτως των από το άρθρο αυτό προβλεπόμενων ποινών, η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από εκπαιδευτήριο που προβάλλεται ως Κολέγιο χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κολεγίου ή ως Πανεπιστήμιο, πλην των δημόσιων πανεπιστημίων, συνεπάγεται την άμεση διακοπή της λειτουργίας του. Η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται με τη σφράγιση της εγκατάστασης και την αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών και πραγματοποιείται μετά την αποστολή σχετικού έγγραφου αιτήματος του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές της περιοχής στην οποία λειτουργεί παράνομα ο εκπαιδευτικός φορέας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το Κολέγιο που εξακολουθεί να λειτουργεί παρά την ανάκληση της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.