Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο p6

Προσάρτημα VI: Υπόδειγμα αίτησης έγκρισης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης κατά την περίοδο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 11 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Τίτλος ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ)

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου __________

Ημερομηνία __________

Χρέωση __________

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

 

Προς

(Τίτλος Αρμόδιου Φορέα)

 

Στοιχεία παρόχου

Τίτλος: __________

Διεύθυνση: __________

ΑΦΜ: __________ ΔΟΥ: __________

Διεύθυνση: __________

Τηλέφωνο: __________

Fax: __________

Email: __________

 

Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012, έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητάς σας του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτό αναφέρεται παρακάτω και περιγράφεται στα επισυναπτόμενα σχέδια.

 

Για τον αιτούντα πάροχο

 

(υπογραφή)/(σφραγίδα)

(ημερομηνία)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

(Ελέγχεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών/στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012 Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από εξουσιοδοτημένο στέλεχος του αρμόδιου φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης και συμπληρώνεται το αντίστοιχο σημείο του πίνακα).

 

Υπάρχει

Δεν υπάρχει

 

 

 

Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου.

 

 

Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 όπως ισχύει, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή και υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, ή πριν από την κοινοποίηση στον αιτούντα της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης.

 

 

Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση, οι αντίστοιχες συντεταγμένες και οι τυπικές διατομές τομών.

 

 

Ενδεικτικά σχέδια - περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των Ευκολιών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως: υπαίθριες μονάδες δικτύου, οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών πάροχος ζητεί την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων.

 

 

Αν η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της 33318/3028/1998 ( κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού (ΦΕΚ 1289/Β/1998), που απαντώνται στην άμεση περιοχή διέλευσης του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

 

Αν ο πάροχος παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (τελευταίου εξαμήνου), με την οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς γενικών αδειών και διαθέτει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

 

Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου σύμφωνα με τα ενιαία τιμολόγια έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

 

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει: (1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών, (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) τη διαδρομή όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία, (5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος, (7) τις ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.