Νόμος 4115/13 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Γ', δωδεκαετή τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.}

 

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει, έως και τον Ιούνιο του 2012, το μάθημα της Πληροφορικής στην ιδιωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια τεσσάρων τουλάχιστον σχολικών ετών, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών στην ανωτάτη εκπαίδευση που διαθέτουν, και εφόσον κατά το χρόνο που δίδασκαν ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική ή είχαν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής τα οποία είχαν διοργανωθεί από δημόσιους φορείς ή επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, δικαιούνται να εγγραφούν στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ19. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται ως διανυθείσα στον κλάδο ΠΕ19.

 

γ) Η προϋπηρεσία των πτυχιούχων: α) Τμημάτων Ιδρυμάτων της ανωτάτης εκπαίδευσης στους οποίους δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος και β) Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Νηπιαγωγών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που, για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, εργάστηκαν, δυνάμει μονοετών συμβάσεων ή έχουν, επίσης δυνάμει μονοετών συμβάσεων, προσληφθεί για να εργαστούν έως και το σχολικό έτος 2012 - 2013 ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο εκπαιδευτικών στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύμφωνα με το βασικό τους τίτλο σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις ρυθμίσεις του νόμου [Ν] 682/1977.

 

δ) Το εδάφιο γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α/1977) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1035/1980 (ΦΕΚ 60/Α/1980) διατηρείται σε ισχύ μόνο για την επιλογή διευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων.

 

2. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) απαλείφεται η φράση στο τέλος της πρώτης διετίας.

 

β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του νόμου 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 140/Α/2012), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του προεδρικού διαγράμματος [ΠΔ] 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α/1996), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του προεδρικού διαγράμματος [ΠΔ] 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α/1997).

 

γ) Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από 20-05-2010 έως και 31-12-2010 δικαιούνται τα μόρια μετάθεσης που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του νόμου 3848/2010, που καταργείται με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρούσης παραγράφου, για το χρονικό διάστημα έως και 31-08-2013, εφόσον υπηρετήσουν καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012 - 2013, αδιαλείπτως, σε σχολικές μονάδες της περιοχής που διορίστηκαν ή μετακινηθούν σε άλλη περιοχή για άσκηση εκπαιδευτικού ή διοικητικού έργου αναγκαστικά για το συμφέρον της υπηρεσίας χωρίς τη θέλησή τους.

 

δ) Αποκλειστικά και μόνο για τις μεταθέσεις του 2013 οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο έως και 31-01-2013.

 

3. Στις περιπτώσεις που τα μίσθια δεν έχουν αποδοθεί στους εκμισθωτές, η ισχύς των μισθώσεων για τη στέγαση και λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που καταργήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 199/Α/2011) παρατείνεται από το χρόνο λύσης τους, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, το αργότερο έως και την 31-07-2013 οπότε και λύονται αυτοδικαίως. Οι μισθώσεις επιτρέπεται να παραταθούν περαιτέρω, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας.

 

4. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008) η φράση Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης αντικαθίσταται από τη φράση Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης.

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α) Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποτελούν και Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μιας ενότητας σχολικών μονάδων της γενικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου βαθμίδας. Οι ενότητες αποτελούν και αποκεντρωμένες αδιαβάθμητες υπηρεσιακές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και οι σχολικές μονάδες που τις συνθέτουν συνιστούν Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης.

 

β) Τα Σχολικά Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης, καθώς και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που προβλέπονται στην περίπτωση α' συνιστώνται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης έχει σκοπό: α) την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους, β) στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης, της παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης και των μαθητών τους οποίους εφαρμόζεται κατ' οίκον διδασκαλία.

 

γ) Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης που ανήκει σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης λειτουργεί Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, ως πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Σχολικού Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 

α)α) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προέδρου, με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του στα καθήκοντά του ως διευθυντή,

 

β)β) έναν (1) εκπαιδευτικό της προσχολικής ή της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 21 του νόμου 3699/2008 που υπηρετεί σε Τμήμα Ένταξης ή στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση ή στο Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Σχολικού Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα, ή αντίστοιχων κλάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του νόμου 3699/2008,

 

γ)γ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Σχολικού Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα και

 

δ)δ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα, με τους αναπληρωτές τους.

 

δ) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης ο πρόεδρός της συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου για τη λήψη απόφασης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης ε' της παρούσης. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Η Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, μπορεί να ζητά την τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων επί των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων και των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή που αξιολογείται. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, η Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, ανάλογα με την περίπτωση του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης, μπορεί να καλεί, προκειμένου να διαμορφώσει καλύτερη άποψη για την εξεταζόμενη υπόθεση, μέλη από τις άλλες ειδικότητες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν στο οικείο Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης. Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και ελλείψει αυτού εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης δεν καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη της.

 

ε) Η Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

 

β)β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.

 

γ)γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στη γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές δημόσιες εξωσχολικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργάζεται με ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής της, με κοινωνικές Υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

 

δ)δ) Διαμορφώνει προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης σε συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες ή ΙΠΔ της περιοχής αρμοδιότητάς της και οργανώνει ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς με παιδιά

ηλικίας έως έξι (6) ετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου Δήμου.

 

ε)ε) Παρακολουθεί την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου της και του προγράμματος υποστήριξης της οικογένειάς τους και για μαθητές με κατ' οίκον διδασκαλία.

 

στ)στ) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους Φορείς.

 

ζ)ζ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγγραφή των μαθητών, τους τελειόφοιτους με αναπηρία, καθώς και τους απόφοιτους με αναπηρία.

 

η)η) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ'. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης και τους σχολικούς συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης σχετικά με το εκπαιδευτικό - ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης, καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης.

 

στ) Ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης μπορούν να καλούνται στο σχολικό συμβούλιο των γενικών σχολείων του οικείου Σχολικού Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης προκειμένου να εισηγηθούν για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, αντιμετώπισης κρίσεων και σχολικής βίας, σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των μαθητών, καθώς και για θέματα ανάπτυξης εξωσχολικών δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου στο περιβάλλον του σχολείου και κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους.

 

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο οποίο ρυθμίζονται και τα ζητήματα νόμιμης σύνθεσης, διαδικασίας σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων. Οι Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης λειτουργούν μόνο μετά την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας τους και την πλήρη στελέχωσή τους σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με το νόμο 4074/2012 (ΦΕΚ 88/Α/2012). Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται η διάρθρωση και η λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 46 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

5. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 1 νηπιαγωγό για κάθε 25 νήπια και όχι λιγότερο από 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.}

 

β) Στο άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.}

 

γ) Η ισχύς της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 01-08-2013. Δικαίωμα μετάθεσης θεμελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Διδασκαλεία Νηπιαγωγών τα ακαδημαϊκά έτη 2009 - 2010 και 2010 - 2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4142/2013 (ΦΕΚ 83/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.