Νόμος 4147/13 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. To άρθρο 281A του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 281Α: Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)

 

1. Για την υποστήριξη των Δήμων που συνιστώνται με το νόμο 3852/2010, την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την άμβλυνση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται το Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).

 

2. Το Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ) έχει ως στόχους τη βελτίωση σε τοπικό επίπεδο των όρων για βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση των όρων για την τοπική οικονομία, την απασχόληση, την οικονομική αυτοτέλεια, τη χρηστή διοίκηση και την κοινωνική συνοχή και διαρθρώνεται στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

 

α) Άξονας 1: Οικονομική εξυγίανση δήμων:

 

i) Χρηματοδότηση της ιδίας συμμετοχής για έργα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς προγράμματα που αφορούν στην εξοικονόμηση πόρων και τη δημοσιονομική εξυγίανση,

 

ii) χρηματοδότηση μέτρων οικονομικής εξυγίανσης των δήμων, με ειδικότερο αντικείμενο την παροχή χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων που αποδεδειγμένα θα συνδέονται με εξοικονομήσεις δαπανών ή αύξηση των ιδίων εσόδων. Ομοίως χρηματοδοτούνται και συναφείς δράσεις δήμων οι οποίοι θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 4111/2013.

 

β) Άξονας 2: Χρηματοδότηση των δήμων για την εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας μέσω των διαδικασιών αυτεπιστασίας.

 

γ) Άξονας 3: Επιβράβευση της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των δήμων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, είναι δυνατή η επιχορήγηση δήμων προς επιβράβευση της αποδεδειγμένα χρηστής οικονομικής διαχείρισης που επέδειξαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Με απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται στο πρώτο τρίμηνο κάθε οικονομικού έτους, ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των δήμων για τις επιχορηγήσεις του προηγούμενου εδαφίου, κάθε αναγκαία λεπτομέρειας, καθώς και το ποσοστό επί των πόρων της παραγράφου 4 που ετησίως αποδίδεται στις δράσεις του άξονα 3.

 

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% του συνόλου των ως άνω πόρων.

 

3. Το Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ) χωρίς να θίγονται τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν τις επιμέρους δράσεις του, παρακολουθείται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, τον Πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην Επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αλλά η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νομίμως και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μελών. Όλα τα μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους και είναι άμισθα. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ειδικότερο έργο της Επιτροπής, ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και υποστήριξής της, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Πόροι του προγράμματος Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη: Τα ποσά που παρακρατούνται από τις κατωτέρω πηγές κατατίθενται στο λογαριασμό του Προγράμματος Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:

 

α) Τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται δήμοι για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε βάρος ειδικών πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού που είχαν προβλεφθεί για το σκοπό αυτόν, παρακρατούνται τμηματικά εντός 4 ετών, αρχής γενομένης από το έτος 2013, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009) έσοδα εκάστου.

 

Με την ίδια ως άνω διαδικασία παρακρατούνται και τα ποσά που αναλογούν στους συνδέσμους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με παρακράτηση από τα μέλη αυτών κατ' αντιστοιχία του ποσοστού της ετήσιας εισφοράς τους.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, δύναται μέρος των εσόδων των δήμων που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προέρχονται από την επιβολή του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 703/1970 (ΦΕΚ 219/Α/1970) και άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980), του τέλους διαφήμισης της κατηγορίας Δ' (άρθρο 9 παράγραφος 6)α του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001)) και του 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 παράγραφος 19 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993)), να αποδίδονται υπέρ της χρηματοδότησης του προγράμματος Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος του συνολικά αποδιδόμενου ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

2. Τα άρθρα 1 και 2 της από 14-06-2012 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου Παράταση διάρκειας του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (ΦΕΚ 135/Α/2012), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4087/2012 (ΦΕΚ 196/Α/2012), τροποποιούνται ως εξής:

 

{Άρθρο 1

 

1. Η διάρκεια του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012) και είχε παραταθεί μέχρι τις 30-09-2012 με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το νόμο 4087/2012 (ΦΕΚ 196/Α/2012), παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 30-09-2013. Οι συμβάσεις των απασχολουμένων στο Πρόγραμμα σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994.

 

Άρθρο 2

 

Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για το χρονικό διάστημα από 01-04-2013 έως 30-09-2013, μεταφέρονται πόροι από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο από τη μηνιαία εξόφληση των δομών του νόμου 4019/2011, όπως αυτός ισχύει, σε εφαρμογή του προγράμματος Κατ' οίκον φροντίδα Συνταξιούχων (νόμος 4052/2012, όπως αυτός ισχύει). Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν υπέρ των συνταξιούχων όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των συνταξιούχων του Δημοσίου, που ωφελούνται από το ανωτέρω Πρόγραμμα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών προσδιορίζονται το ύψος των μεταβιβαζομένων πόρων, η διαδικασία μεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών και οι διαδικασίες αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία, περιλαμβάνοντας εκ των άλλων ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος.}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) προστίθεται εδάφιο β' που έχει ως εξής:

 

{β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο και τα μέλη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 

4. Η αποκλειστική προθεσμία της υποπαραγράφου Γ5 Ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής δανείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και λοιπών φορέων τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων περίπτωση 1 εδάφιο α' του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), εντός της οποίας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η υποβολή σχετικής αίτησης για την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών, τους Συνδέσμους αυτών και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών, παρατείνεται έως 30-06-2013. Τα παρακρατηθέντα ποσά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εντός του 2013 για την εξυπηρέτηση συναφθέντων δανείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αυτών, των Συνδέσμων αυτών και των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών, που δεν εντάχθηκαν από 01-01-2013 στη ρύθμιση του νόμου 4093/2012, συμψηφίζονται και τυχόν επιπλέον καταβολές επιστρέφονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.