Νόμος 4152/13 - Άρθρο d

Παράγραφος Δ: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος Δ.1: Συμπλήρωση του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013

 

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1)γ του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου είναι αρμόδιο για την έκδοση των φύλλων ελέγχου των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις εν λόγω εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.}

 

2. Οι περιπτώσεις α.α', β.β' και γ.γ' της παραγράφου 2)α του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α) Φορολογούμενους, γενικά, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 25.000.000 € για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009. Ειδικά για τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν, καθώς και όλες τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το όριο του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε 10.000.000 €.

 

β)β) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42Ε του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω μιας των ως άνω επιχειρήσεων υπερβαίνουν τα 25.000.000 € για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009.

 

γ)γ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό που έγινε μέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρμοδιότητα Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για τη φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα όρια της περίπτωσης α)α'.}

 

3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2)γ του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1039/2012 όπως ισχύει, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Εξαιρετικά για τις υποθέσεις ελεγκτικής αρμοδιότητας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μεγάλων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση Υπουργού Οικονομικών, ο έλεγχος θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί από τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου είναι αρμόδιο για τις ως άνω υποθέσεις και για τη μετ' έλεγχο διαδικασία.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3)α του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως προς τον έλεγχο, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα έχουν αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε:

 

α)α) Φορολογούμενους με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 3.000.000 € και μέχρι 25.000.000 € για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009, χωρικής αρμοδιότητάς τους.

 

β)β) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42Ε του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω μιας των ως άνω επιχειρήσεων εμπίπτουν στα όρια της ως άνω περίπτωσης α)α'.

 

γ)γ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό που έγινε μέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρμοδιότητα Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για τη φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στη ελεγκτική αρμοδιότητα των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων σύμφωνα με τα όρια της περίπτωσης α)α'.}

 

5. Οι περιπτώσεις Β)i και Β)iii της παραγράφου 3)α του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Β)i. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε 1 Υποδιεύθυνση, 5 Τμήματα, από τα οποία ένα αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής:

 

α) Υποδιεύθυνση Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Δ'

 

β) Στον Προϊστάμενο του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης υπάγονται απευθείας:

 

α)α) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.

 

β)β) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

 

Β)iii. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004) παύει να ισχύει δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.}

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Υποδιεύθυνσης του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, καθώς και των νέων τμημάτων και γραφείων των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος παύσης λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μεγάλων Επιχειρήσεων ορίζεται σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.}

 

7. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013 προστίθενται υποπαράγραφοι δ' και ε' ως εξής:

 

{7. δ. Η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα, καθώς και η έδρα και ο τίτλος των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

 

ε. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας συνιστώμενων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και η ημερομηνία παύσης λειτουργίας καταργούμενων οργανικών μονάδων αυτής.}

 

8. Τα εδάφια που έπονται του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8)β χαρακτηρίζονται ως παράγραφος 8)γ.

 

9. Στην παράγραφο 9)β του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013 μετά από τη λέξη συμμετοχή προστίθενται οι λέξεις προέδρων ή συντονιστών και μετά από τη λέξη τουλάχιστον αντικαθίστανται οι βαθμοί Γ' ή Δ' σε Δ' ή Ε'.

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27Α του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003), το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), μετά το εδάφιο γ' προστίθεται εδάφιο δ', ως ακολούθως:

 

{δ. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενου Μεγάλου Πλούτου, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών στεγάζονται σε κτίρια εντός του νομού Αττικής, το δε Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε κτίριο εντός του νομού Θεσσαλονίκης.}

 

Υποπαράγραφος Δ.2: Κατάργηση φορολογικών προνομίων των εταιρειών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης και λοιπές διατάξεις

 

1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α. Η παράγραφος 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999).

 

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς που κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου [Ν] 2688/1999. Τυχόν υπεραξία που έχει προκύψει από συντελεσθείσες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, στο μέτρο που έχει απεικονιστεί σε ειδικό αποθεματικό, φορολογείται υπό τις προϋποθέσεις και στο μέτρο που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις.

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου εβδόμου του νόμου [Ν] 2688/1999.

 

δ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης που κυρώθηκε με το άρθρο όγδοο του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999). Τυχόν υπεραξία που έχει προκύψει από συντελεσθείσες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, στο μέτρο που έχει απεικονιστεί σε ειδικό αποθεματικό, φορολογείται υπό τις προϋποθέσεις και στο μέτρο που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις.

 

ε. Η παράγραφος 10 του άρθρου δεύτερου του νόμου [Ν] 3755/2009 (ΦΕΚ 52/Α/2009).

 

2. Η κατάργηση των διατάξεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου επηρεάζει μόνο απαιτήσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

 

3. Η κατάργηση των διατάξεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου δεν επηρεάζει τυχόν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου δίκες.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31-12-2013, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 4141/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η δια του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες, που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασή τους.}

 

6. Το εδάφιο γ.γ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 3 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013), αντικαθίσταται από 01-01-2013, ως εξής:

 

{γ)γ) Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων.

 

Οι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE revision 2, έχουν ως εξής:

 

01. Για όλους τους κλάδους:

Εδαφικές εκτάσεις: 0%

Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης: 4%

Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), μέσα μεταφοράς ατόμων, άυλα στοιχεία και δικαιώματα και λοιπά πάγια στοιχεία: 10%

Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό: 20%

Μέσα μεταφοράς φορτίων: 12%

 

02. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

 

Εδαφικές εκτάσεις για τον τομέα Β (Ορυχεία - Λατομεία), πλην του Β.09 (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης):

Μέσα μεταφοράς ατόμων για τους τομείς

N77.11 (Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων) και

Ο85 (Εκπαίδευση) και

 

μέσα μεταφοράς φορτίων για τον τομέα Ν77.12 (Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών): 20%

 

Λοιπά μέσα μεταφοράς για τους τομείς

Η49.1 (Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών),

Η49.2 (Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων),

Η50 (Πλωτές μεταφορές) και

Η51 (Αεροπορικές μεταφορές)

 

- Για τρένα, πλοία και πλωτά μέσα και αεροσκάφη, αντιστοίχως: 5%.}

 

7. Το άρθρο 34 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001) καταργείται.

 

8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθενται οι λέξεις:

 

{και εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούμενους του άρθρου 7.}

 

9. α. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4110/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο δικαιούχος του κέρδους που προκύπτει από την εφαρμογή αυτού του άρθρου επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια φορολογική αρχή στην οποία υπάγεται πριν από τη μεταβίβαση του ακινήτου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα από τα οποία τα 2 επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους.}

 

β. Για τα κέρδη από μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και υπάγονται στο άρθρο 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οικείος φόρος πρέπει να καταβληθεί από τον υπόχρεο μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς τις νόμιμες κυρώσεις.

 

10. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 81 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται στις συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσουν για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13, καθώς και για την υπεραξία του άρθρου 33 να μνημονεύουν το κέρδος ή την ωφέλεια που προέκυψε από τη μεταβίβαση ή την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται σε αυτές τις περιπτώσεις.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 81 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για κέρδη που προέκυψαν από ακίνητα που μεταβιβάστηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 33, από 01-01-2013 έως τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

11. α. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4110/2013, μετά τη λέξη ακινήτων προστίθενται οι λέξεις ή ανταλλαγή.

 

β. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4110/2013 οι λέξεις τα έντυπα αντικαθίστανται με τις λέξεις οι δηλώσεις απόδοσης φόρου υπεραξίας από μεταβιβάσεις ακινήτων.

 

12. Οφειλές της εταιρείας Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία από δανειακές συμβάσεις που έχει συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα, για την εξασφάλιση των οποίων έχουν συσταθεί εμπράγματα δικαιώματα επί του δικαιώματος εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού, πριν από τη μεταβίβαση του δικαιώματος στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία, δύνανται να αναλαμβάνονται από τον ανάδοχο της σύμβασης αξιοποίησης. Προς το σκοπό αυτόν το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου επιτρέπεται, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιοποίησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού, να συνάπτει κάθε αναγκαία σύμβαση. Από την ανάληψη των οφειλών από τον ανάδοχο της σύμβασης αξιοποίησης, κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, οι κάθε είδους υποχρεώσεις της εταιρείας Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία, τόσο από τις δανειακές συμβάσεις όσο και από κάθε άλλη αιτία που συνδέεται με αυτές, καθώς και οι εμπράγματες ή προσωπικές εξασφαλίσεις για τις οφειλές αυτές αποσβέννυνται. Η ανάληψη των ανωτέρω οφειλών από τον ανάδοχο της σύμβασης αξιοποίησης, κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

 

Υποπαράγραφος Δ.3: Ρυθμίσεις για το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

 

1. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010) μετά τις λέξεις στο δημόσιο τομέα προστίθενται οι λέξεις ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μη εκτελεστικά μέλη. Πέντε εκ των μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα. Τις θέσεις των υπολοίπων μελών του Γενικού Συμβουλίου συμπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ένα πρόσωπο που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθενται οι λέξεις ως Παρατηρητές.

 

4. Στο τέλος του στοιχείου (κ) της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθενται λέξεις ως εξής:

 

{και τον Κανονισμό Προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, για κάθε σύμβαση μη εμπίπτουσα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 60/2007.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ3.4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

5.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την προπαρασκευή του έργου, την εφαρμογή των αποφάσεων και την εκτέλεση των πράξεων του Ταμείου. Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες.}

 

β. Το στοιχείο γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. να αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε από τα μέλη της ή σε στελέχη του Ταμείου, σύμφωνα με τους γενικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή σε περίπτωση απουσίας του το άλλο μέλος που τον αναπληρώνει, τηρεί ενήμερο το Γενικό Συμβούλιο όσο συχνά απαιτείται από αυτό και κατ' ελάχιστο δέκα φορές ετησίως.}

 

7.α. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 οι λέξεις 5 εργάσιμες ημέρες αντικαθίστανται από τις λέξεις 3 εργάσιμες ημέρες.

 

β. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 οι λέξεις 2 μελών αντικαθίστανται από τις λέξεις 4 μελών.

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να συνεδριάσει μέσω ανταλλαγής εγγράφων, ηλεκτρονικών ή μη, εφόσον ο Διευθύνων Σύμβουλος το κρίνει απαραίτητο.}

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν 1 εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 1 εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή οι αναπληρωτές τους ως Παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα ψήφου.}

 

10. Το δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{16. Το Γενικό Συμβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4 μέλη του. Για όσο χρονικό διάστημα το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη και μέχρι το διορισμό των υπολοίπων μελών, ο οποίος θα γίνει εντός των επομένων 4 μηνών, η απαρτία αποτελείται από τα 3 μέλη του. Η Εκτελεστική Επιτροπή τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της, ένας εκ των οποίων είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, σε περίπτωση απουσίας του, το μέλος που τον αντικαθιστά.}

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 16, καμία πράξη ή διαδικασία του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν καθίσταται άκυρη λόγω της κένωσης θέσεως στην Εκτελεστική Επιτροπή ή θέσεων στο Γενικό Συμβούλιο.}

 

12. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010, όπου αναφέρεται Γενικό Συμβούλιο προστίθενται και οι λέξεις Εκτελεστική Επιτροπή.

 

13. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι υποχρεώσεις αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και πίστεως όπως ορίζονται στο άρθρο 16Β δεσμεύουν και τους εκπροσώπους του Ταμείου στα διοικητικά συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.