Νόμος 4431/16

Ν4431/2016: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4431/2016: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 207/Α/2016), διόρθωση (223/Α/2016), ΦΕΚ 04-11-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 13-10-2014, το κείμενο της οποίας, σε πρωτότυπο στην ελληνική, έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

H εφαρμογή του άρθρου 2Α του νόμου 4339/2015, όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου 4367/2016 (ΦΕΚ 19/Α/2016), αναστέλλεται μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αιτήσεων ακυρώσεως κατά των υπ' αριθμόν 4297/2016 (ΦΕΚ 518/Β/2016), 7984/2016 (ΦΕΚ 1009/Β/2016) και 7230/2016 (ΦΕΚ 930/Β/2016) αποφάσεων του Υπουργού Επικρατείας και της υπ' αριθμόν 7577/2016 απόφασης των Υπουργών Επικρατείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων (ΦΕΚ 985/Β/2016), όπως ισχύει.

 

Άρθρο τρίτο

 

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) η λέξη αιτιολογημένη αντικαθίσταται από τη λέξη σύμφωνη.

 

Άρθρο τέταρτο

 

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) πριν από τη λέξη γνώμη προστίθεται η λέξη σύμφωνη.

 

Άρθρο πέμπτο

 

Σε περίπτωση που σε αθλητική ομοσπονδία του άρθρου 19 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει, οριστούν από την οικεία διεθνή ομοσπονδία, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της, ειδικά όργανα διοίκησης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένη εντολή για την αντιμετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών καταστάσεων, τα εν λόγω ειδικά όργανα αναλαμβάνουν άμεσα, με μόνη την πράξη ορισμού τους από τη διεθνή ομοσπονδία, όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση της εντολής τους αρμοδιότητες και υποκαθιστούν τα καταστατικά όργανα της ομοσπονδίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2725/1999 και των καταστατικών διατάξεων της ομοσπονδίας.

 

Άρθρο έκτο

 

Το άρθρο 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) τροποποιείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4412/2016, ως εξής:

 

α) Η περίπτωση 41 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 καταργείται.

 

β) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 377 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου οι διατάξεις:

 

α) της περίπτωσης ι)α' της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010),

 

β) της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003),

 

γ) των παραγράφων 1 περίπτωση ε' και 2 του άρθρου 189 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες από τα αρμόδια όργανα αποφάσεις. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου μπορούν με τους οικείους Κανονισμούς να θεσπίζουν παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις άνω και κάτω των χρηματικών ορίων που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της οικείας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 01-08-2006 (EE C 179/2).}

 

Άρθρο έβδομο

 

Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31-12-2016.

 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 31-10-2016.

 

Άρθρο όγδοο

 

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 38 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και βοηθήματα που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α/1973), την υπ' αριθμόν 2673/2001 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1185/Β/2001) και το νόμο 867/1979 (ΦΕΚ 24/Α/1979), όπως ισχύουν, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, σε σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς κ.λ.π.}

 

Άρθρο ένατο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-11-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.