Νόμος 4456/17 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Τροποποιήσεις στο νόμο 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4440/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μέχρι τον ορισμό των Διοικητικών Γραμματέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), για τις περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 2 του παρόντος ορίζονται ως μέλη οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα.}

 

2. Το άρθρο 18 του νόμου 4440/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Μετατάξεις για τις οποίες είτε εκδόθηκε ανακοίνωση - πρόσκληση πριν από τις 15-03-2017 είτε υποβλήθηκε αίτηση του υπαλλήλου πριν από την ίδια ημερομηνία, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 02-12-2016.

 

Η κάλυψη των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας των μετατάξεων του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.

 

2. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά τις 02-12-2016 είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, επιτρέπεται να μεταταχθούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, εφόσον αυτό υφίσταται. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-03-2017 και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (Α' 180). Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15-04-2018.

 

3. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης που εκδόθηκε πριν από τις 02-12-2016, δύνανται να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, με αίτηση που υποβάλλουν μέχρι τις 30-04-2017, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

4. Αποσπάσεις εξακολουθούν να διενεργούνται μέχρι τις 15-04-2017, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τις 02-12-2016 διατάξεις. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούμενες αποσπάσεις λήγουν αυτοδικαίως στις 15-04-2018.

 

5. Αποσπάσεις τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, για λόγους συνυπηρέτησης, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι δεν υποβάλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν και είναι αποσπασμένοι έως ότου εκλείψει ο λόγος συνυπηρέτησης.}

 

3. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι) στην Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ).}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016 προστίθενται περιπτώσεις ι)γ', ι)δ', ι)ε', ι)στ', ι)ζ', ι)η', ι)θ' και κ' ως εξής:

 

{ι)γ) στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μέχρι την πλήρωση θέσεων στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματος,

 

ι)δ) σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, σε διεθνείς οργανισμούς και στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δαπάνες μετακίνησης, μισθοδοσίας και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής των αποσπώμενων υπαλλήλων στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών βαρύνουν αποκλειστικά την υπηρεσία προέλευσης,

 

ι)ε) στο Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς,

 

ι)στ) στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών,

 

ι)ζ) στην Αττικό Μετρό ΑΕ,

 

ι)η) στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ),

 

ι)θ) στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ),

 

κ) στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

 

{3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15-04-2017, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), με εξαίρεση τις περιπτώσεις μετάταξης σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου φορέα, της παραγράφου 16 του άρθρου ενάτου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), του άρθρου 6 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 284 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα άρθρα 73, 74, 78, 79, 181, 182 και 184 του νόμου [Ν] 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007)), τα άρθρα 246 και 247 του νόμου 3852/2010 και το άρθρο 58 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.