Νόμος 4663/20 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) οχήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 83 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει, τροποποιείται, προστίθεται νέα παράγραφος 4, και το άρθρο 83 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 83: Έννοια έδρας

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα, η έδρα αποτελεί τη διοικητική μονάδα ή την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

 

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:

 

α) Ως έδρες - διοικητικές μονάδες νοούνται τα τοπικά διαμερίσματα που καθορίστηκαν με το νόμο 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006).

 

β) Ως έδρες - ενιαίες διοικητικές μονάδες νοούνται:

 

α)α) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010),

 

β)β) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζονται οι έδρες οι οποίες μπορούν να προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή η διατήρηση των εδρών ως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Έδρες - διοικητικές μονάδες της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 1 του άρθρου 84 οι οποίες, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 83, συνενώνονται ή έχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ήδη συνενωθεί, δεν επιτρέπεται να διασπασθούν και να επανέλθουν στην πρότερη της συνένωσης κατάσταση.}

 

2. Τροποποιούνται οι περιπτώσεις β', ε' και στ' της παραγράφου 2, η περίπτωση α' της παραγράφου 3 ως προς τα δικαιολογητικά γ' και ε' και η παράγραφος 5 του άρθρου 95 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει και το άρθρο 95 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 95: Ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου

 

1. Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας. Η ειδική αυτή άδεια δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητο που στην άδεια κυκλοφορίας του αναγράφεται ως έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας.

 

2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί, η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, απαιτείται ο υποψήφιος:

 

α. να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), όπως ισχύει κάθε φορά,

 

β. να μην έχει συνταξιοδοτηθεί, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), όπως κάθε φορά ισχύει, για την περίπτωση της ανανέωσης, ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο,

 

γ. να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 της περίπτωσης α' του παρόντος,

 

δ. να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,

 

ε. εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα,

 

στ. εφόσον είναι Έλληνας ή Κύπριος υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού,

 

ζ. να είναι υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,

 

η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β',

 

θ. να καταβάλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού 50 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε 2 χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

 

3. α. Με την αίτηση για την χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης, ο ενδιαφερόμενος, για την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλει ως αναγκαία δικαιολογητικά τα εξής: για τις περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, για την περίπτωση του εδαφίου γ' πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, για την περίπτωση του εδαφίου δ' υπεύθυνη δήλωση, για την περίπτωση του εδαφίου ε' αποδεικτικό τίτλο επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014) και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, για την περίπτωση του εδαφίου στ' επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχο πιστοποιητικό, για την περίπτωση του εδαφίου ζ' ιατρικό πιστοποιητικό, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και για την περίπτωση του εδαφίου η' επικυρωμένο αντίγραφο της άδειάς του οδηγήσεως. Επιπλέον αυτών υποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος ή διαβατηρίου σε ισχύ εφόσον είναι αλλοδαπός και 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.

 

β. Με την αίτηση για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση α' της παραγράφου αυτής, πλην των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων ε', στ' και η' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

4. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης της προηγούμενης παραγράφου οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία, καθώς και το περιεχόμενο των εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα σχετικό με τα ζητήματα που ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, όπως και το είδος των δικαιολογητικών και το είδος των ιατρικών εξετάσεων και αντιστοίχων πιστοποιητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 

5. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου ότι απασχολείται ως οδηγός Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομά του ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, στον εκμεταλλευτή του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου διοικητικό πρόστιμο 2.000 € και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα 3 μηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων και ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων στις προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου.}

 

3. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 93 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) και στο τέλος του άρθρου 93 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) προστίθεται παράγραφος 5 και το άρθρο 93 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 93: Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν από την ισχύ των διατάξεων του Κεφαλαίου 1 εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το προηγούμενο νομικό καθεστώς, καθώς και η παράγραφος 2 του άρθρου 10.

 

Σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη σε εκμεταλλευτή, που αποδεικνύεται από σχετική σύμβαση ή συμβολαιογραφική πράξη, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου και όχι στον ιδιοκτήτη αυτού.

 

2. Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις όλων των εκδοθεισών κανονιστικών διατάξεων που αναφέρονται σε διοικητικές κυρώσεις λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων.

 

3. Υποθέσεις που εκκρεμούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 5.

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη προς αυτές.

 

5. Για παραβάσεις των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων του άρθρου 2, που διαπράχθηκαν από 30-03-2015 έως 30-03-2018, εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.