Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Λοιπές εγκαταστάσεις του Σταθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε κάθε Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων είναι δυνατόν να υφίστανται οι εξής εγκαταστάσεις, εφόσον εξασφαλίζεται γι' αυτές ο σχετικός χώρος, πέραν της οριζόμενης ελάχιστης συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης και ελιγμών ανά κατηγορία σταθμού και εφόσον τηρούνται και οι λοιπές διατάξεις του σχεδίου περί ασφαλείας των χώρων:

 

1. Εγκαταστάσεις αντλιών υγρών καυσίμων, για τον ανεφοδιασμό των λεωφορείων με καύσιμο. Η εγκατάσταση είναι πρατήριο ιδιωτικής χρήσεως, κατά την έννοια της παραγράφου 3)α του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/1981)

 

Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων κ.λ.π.) και της παραγράφου 3)α του άρθρου 3 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, ιδρυομένου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 22 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 ή το άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981, κατά περίπτωση.

 

Η μέγιστη χωρητικότητα της εγκατάστασης σε καύσιμα, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρων διαταγμάτων.

 

Η θέση τοποθέτησης της νησίδας ή των νησίδων των αντλιών πρέπει να επιλέγεται με τρόπο ώστε, κατά τον ανεφοδιασμό των λεωφορείων, να μη δυσχεραίνεται η ομαλή ροή των υπόλοιπων οχημάτων κ.λ.π.

 

2. Διανομέας υγραερίου (LPG), για τον ανεφοδιασμό των λεωφορείων με υγραέριο, εφ' όσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

 

Στην περίπτωση αυτή τόσο για τον διανομέα όσο και για τις λοιπές αναγκαίες εγκαταστάσεις (δεξαμενή, στόμιο πλήρωσης), πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου, όπως ισχύει.

 

Ανεξαρτήτως της τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα 595/1984 θα πρέπει κατά το στάδιο του σχεδιασμού να λαμβάνεται μέριμνα ώστε με κατάλληλη περίφραξη ή δενδροφύτευση ή άλλα περιοριστικά κιγκλιδώματα, να δυσχεραίνεται (κατά το δυνατόν) η προσέγγιση επιβατών σ' αυτές τις εγκαταστάσεις.

 

3. Πλυντήρια, Λιπαντήρια, Κεκλιμένα Επίπεδα Επιθεώρησης.

 

Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πλυντηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκατάσταση πλυντηρίων λιπαντηρίων κ.λ.π., όπως ισχύει.

 

4. Συνεργεία Λεωφορείων.

 

Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων Λεωφορείων, οποιασδήποτε ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988) Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, όπως ισχύει.

 

5. Εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών.

 

Αυτές περιλαμβάνουν μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και χρησιμεύουν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των οδηγών των λεωφορείων.

 

6. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου παροχής υγρών και αερίων καυσίμων δημόσιας χρήσης από νόμιμους υφιστάμενους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, εφόσον:

 

α) το πρατήριο χωροθετείται σε ανεξάρτητο γήπεδο ή σε ανεξάρτητο τμήμα οικοπέδου του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, σε ανεξάρτητο τμήμα αυτού,

 

β) το πρατήριο διαθέτει περίφραξη στο κοινό όριο με τον σταθμό, ώστε να μην υφίσταται εσωτερική δίοδος επικοινωνίας των χώρων του πρατηρίου και του σταθμού,

 

γ) το πρατήριο διαθέτει διαφορετική κυκλοφοριακή σύνδεση από τον σταθμό,

 

δ) το πρατήριο διαθέτει ανεξάρτητες κτιριακές εγκαταστάσεις από τον λοιπό σταθμό και

 

(ε) τηρούνται οι σχετικές διατάξεις που καθορίζουν την αδειοδότηση των πρατηρίων δημόσιας χρήσης, κατ' εφαρμογή των ισχυόντων όρων δόμησης και με την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται προς τις ισχύουσες χρήσεις γης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.