Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 4/12/12 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ενεργειακοί Επιθεωρητές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή / και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες μηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.}

 

2. Στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο 50 € και ετησίως 100 €. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745).

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 αναριθμείται σε παράγραφο 3 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5:

 

α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 

β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να συμμετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην [Α] 192/2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 αναριθμείται σε παράγραφο 4 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.

 

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή / και ψυκτικής ισχύος έως 100 kW. Μετά την πάροδο 4 ετών οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.}

 

5. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 καταργούνται και προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).}

 

6. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 καταργούνται και προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Οι πιστοποιημένοι και νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές, που δεν μετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια για μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά προκειμένου να ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα μας, υπάγονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 9 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος 38/2010.}

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε κάθε εκπαιδευόμενο που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα.}

 

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, επί θεμάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος και με ανωνυμία των εξεταζομένων έως την έκδοση των αποτελεσμάτων.

 

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο 50 € στο φορέα που τις διενεργεί.}

 

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια της διαδικασίας.

 

Η εξεταστική επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από:

 

α) 2 εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οριζόμενους από το Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

 

β) 1 εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), οριζόμενου από την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών,

 

γ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

 

δ) 1 Καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος οριζόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Οι συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές με την υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] 2203/2012 (ΦΕΚ 369/ΥΟΔΔ/2012) εξακολουθούν να λειτουργούν έως 31-12-2013, αντικαθιστάμενες έκτοτε με τις επιτροπές της παρούσης παραγράφου.}

 

10. Στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός διαστήματος 1 μηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα μέλη, από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς.}

 

Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται.

 

11. Στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 προστίθεται στο τέλος παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων του παρόντος άρθρου.}

 

12. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011), ήτοι:

 

α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011, προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Αναγγελία πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού και με την υποβολή της αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας. Η Αναγγελία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α)α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου.

 

β)β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας), ότι δεν είναι υπάλληλος στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.

 

γ)γ) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.

 

δ)δ) Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον αντίστοιχο φορέα εκπαίδευσης.

 

ε)ε) Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.

 

στ)στ) Παράβολο 50 €.

 

β) Η υποβολή της Αναγγελίας του σημείου α) γίνεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εξετάσεων του άρθρου 17 και όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές Βεβαιώσεις Επαρκούς Παρακολούθησης και Επιτυχούς Εξέτασης των φορέων εκπαίδευσης και εξέτασης αντίστοιχα.

 

γ) Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, μετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.

 

δ) Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία λήψης της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων παραπάνω νομίμων δικαιολογητικών.

 

ε) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι του απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Άλλως, μετά παρέλευση 2 μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.}

 

Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται έτσι ώστε η παράγραφος 4 λαμβάνει τον αριθμό 2 στο εδάφιο (γ) και στο εδάφιο (δ) της οποίας ο όρος επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αντικαθίσταται από τον όρο φωτοαντίγραφα.

 

13. Το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Ασυμβίβαστα ενεργειακών επιθεωρητών

 

1. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τμήματα αυτού εφόσον:

 

α) στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση υπήρξε με οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος,

 

β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β' βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.}

 

14. Στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

 

{2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2, παράγραφοι 2 και 3, του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).}

 

Το εδάφιο β) της παραγράφου 23 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) καταργείται.

 

15. Στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιμοι στο κοινό ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.}

 

16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008) είναι δεκαετούς ισχύος κατ' ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστημα των 10 ετών, η ισχύς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης. Εφόσον υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για τις περιπτώσεις της πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.}

 

17. Όπου στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 100/2010 αναφέρεται ο όρος άδεια αντικαθίσταται από τον όρο αναγγελία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του παρόντος.

 

18. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 8 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του νόμου 4046/2012 και του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 229/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.