Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 4/12/12 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της από 19-11-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 229/Α?2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Κατ' εξαίρεση, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ) που διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ και παρέχουν προγράμματα που δεν εντάσσονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7. της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο πάροχος δικαιούται την παροχή, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή κόστος, άδειας λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο για την συνέχιση της παροχής τους. Οποιαδήποτε άλλα προγράμματα τα οποία επιθυμεί ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.}

 

2. Η περίπτωση 14. α.ii) και α)iii) της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του νόμου 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου αντικαθίσταται με την περίπτωση α. ii):

 

{Δήλωση του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.}

 

3. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ του νόμου 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου προστίθεται περίπτωση:

 

{19. ο ίδιος πάροχος, φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει και άλλες άδειες οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο, στην περίπτωση που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την καθεμιά ξεχωριστά.}

 

4. Η υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα κέντρα δια βίου μάθησης είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο, με βάση την κτιριολογική τους υποδομή. Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης και τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας που ασκούν νομίμως τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίς να θίγονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος.}

 

5. Στην υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ του νόμου 4093/2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου προστίθεται περίπτωση 28 ως εξής:

 

{28. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 38/2010, εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις των στοιχείων α' και β' της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Θ7 της παραγράφου Θ από την έναρξη ισχύος του παρόντος.}

 

6. Το στοιχείο ζ) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του νόμου 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,}

 

7. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ του νόμου 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ο έλεγχος των κτιριολογικών προϋποθέσεων της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου αντικαθίσταται από δήλωση του νόμου 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ότι ισχύουν οι κτιριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος.}

 

8. Στο στοιχείο γ) της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του νόμου 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου προστίθεται στην αρχή της πρότασης η φράση για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,.

 

9. Στο στοιχείο ζ) της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του νόμου 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου προστίθεται στο τέλος της πρότασης η φράση , εξαιρουμένων των εκπροσώπων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχείου δ) της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του νόμου 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου προστίθεται η φράση: ή χώρους εκτόνωσης.

 

11. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου ως εξής:

 

{5. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.}}

 

12. Η περίπτωση 22 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου ως εξής:

 

{22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.

 

2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του παραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου εντός ενός μηνός από την παραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}}

 

13. Η περίπτωση 23 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου ως εξής:

 

{23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:

 

{7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

 

8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 50 €.

 

Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του το αργότερο μέσα σε 3 μήνες.}}

 

14. Προστίθεται υποπαράγραφος Θ.17 μετά την υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου ως εξής:

 

{Θ.17. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 σε κάθε απόφοιτο των δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που άρχισε την πρακτική του άσκηση από 01-10-2008 έως και 30-06-2015 και την ολοκλήρωσε το αργότερο έως 31-12-2015, καταβάλλεται επιδότηση ύψους 800 € ανά εξάμηνο.}

 

15. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18 και 19 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004).

 

16. Επαναριθμούνται οι υποπαράγραφοι Θ17 σε Θ18 και Θ18 σε Θ19 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 19-11-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.