Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 4/12/12 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) της παραγράφου 1, περιπτώσεις α, β ,γ του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, μεταφέρονται στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης κατά την έναρξη λειτουργίας του, με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.

 

Το προσωπικό αυτό, μέχρι 31-12-2012, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κλάδους ή τομείς που εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και να μισθοδοτείται από αυτούς.}

 

2. Οι προθεσμίες της παραγράφου 1 εδάφιο α' του άρθρου 21 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και της παραγράφου 1 περίπτωση β' εδάφιο β' του άρθρου 21 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) για την εφάπαξ καταβολή και την καταβολή πρώτης δόσης, όπως ισχύουν, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 16-07-2012.

 

3. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας μπορεί, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, να μεταφέρονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι καθώς και δικηγόροι με έμμισθη εντολή που μεταφέρθηκαν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από τους καταργηθέντες Οργανισμούς Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και Οργανισμό Εργατικής Εστίας, ύστερα από συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησης τους. Το ως άνω προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό του καθεστώς.

 

4. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, πριν τις λέξεις δεν αναζητούνται προστίθενται τα ακόλουθα και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 4025/2011.

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 διαγράφεται η λέξη καταβάλλεται και αντικαθίσταται από τις λέξεις και το δικαίωμα αναγνωρίζεται.

 

5. α. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

 

α)α) Τον Πρόεδρο, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

 

β)β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

 

γ)γ) 1 εκπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

 

δ)δ) 1 εκπρόσωπο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

 

ε)ε) 1 εκπρόσωπο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

στ)στ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

ζ)ζ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών β. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η απόφαση ορισμού δύναται να έχει και αναδρομική ισχύ.

 

γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

δ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της Εταιρίας ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων.

 

6. Το εφάπαξ βοήθημα στους ασφαλισμένους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού χορηγείται σύμφωνα με την ημερομηνία αποχώρησης τους από την υπηρεσία και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η απόφαση απονομής κύριας σύνταξης από τον ασφαλιστικό τομέα.

 

7. Στο άρθρο 45 του νόμου 4052/2012 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ των εντασσόμενων Ταμείων - Τομέων και Κλάδων, το σύνολο του προερχόμενου εξ αυτών ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία της ένταξης στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου προσώπου.}

 

8. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), μετά τις λέξεις Οι υπηρεσίες αυτές προστίθενται οι λέξεις καθώς και η Κεντρική Υπηρεσίας του σώματος επιθεώρησης εργασίας.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του νόμου 3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω υπηρεσίες του σώματος επιθεώρησης εργασίας στεγάζονται σε κτίρια Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.}

 

9. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 η φράση:

 

{Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 515/1970 (ΦΕΚ 95/Α/1970)}

 

αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 515/1970 (ΦΕΚ 95/Α/1970)}

 

10. Η διάταξη του άρθρου 14 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 14: Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων.

 

1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και προβλέπεται από την παράγραφο 1 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 

2. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 

3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web-site) του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 01-01-2013 και εφεξής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.