Νόμος 2860/00 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Διαχείριση, παρακολούθηση του προγράμματος ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - Σύσταση Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικά για τη διαχείριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ εφαρμόζονται και οι παρακάτω διατάξεις:

 

α) Ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση του προγράμματος συνιστάται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 

β) Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ορίζεται, με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 16, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

γ) Η ένταξη των πράξεων στα μέτρα του προγράμματος, που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, διενεργείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

2. α) Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση του τελικού δικαιούχου, η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξή του στις διαδικασίες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ένταξης και υλοποίησης των πράξεων του επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και η απόδοσή τους σε παραγωγική λειτουργία, από την ανώνυμη εταιρεία της επόμενης παραγράφου.

 

β) Επιτρέπεται, ύστερα από προγραμματική συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ του, κατ' αρχήν, τελικού δικαιούχου και της εταιρείας της επόμενης παραγράφου, η οποία κοινοποιείται στη διαχειριστική αρχή του προγράμματος, η εκτέλεση χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους της εταιρείας, ως τελικού δικαιούχου, πράξεων ή μέτρων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης.

 

Με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του κατ' αρχήν δικαιούχου (Υπουργείου, Περιφέρειας, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου) για την εκτέλεση πράξης ή μέτρου που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

 

Προγραμματικές συμβάσεις ή συμφωνίες, που έχουν συναφθεί με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση έργων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υπάγονται αυτοδικαίως στη ρύθμιση αυτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στην εταιρεία αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ανώνυμη εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ και καταρτίζεται το καταστατικό της.

 

4. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. Διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο αυτό.

 

5. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπούν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

 

6. Σκοποί της εταιρείας είναι:

 

α) Η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υποστήριξης των τελικών δικαιούχων του επιχειρησιακού προγράμματος ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2)α του παρόντος άρθρου.

 

β) Η ανάληψη, της τελικής δικαιούχου, της υλοποίησης, πράξεων ή μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2)β του παρόντος άρθρου.

 

γ) Η διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, ύστερα από απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στην απόφαση καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της διαχείρισης και της παραγωγικής λειτουργίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

Με το καταστατικό της εταιρείας καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί της εταιρείας και εξειδικεύονται οι επιτρεπόμενες δράσεις της για την επίτευξή τους.

 

7. Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των μελών του, και υπογράφει σύμβαση διαχείρισης με την εταιρεία, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι που αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

 

Η αμοιβή του καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994.

 

8. Η εταιρεία μπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση των σκοπών της.

 

9. Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό,λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 

10. Στην εταιρεία επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2000/1991, όπως ίσχυε κατά την πρώτη εφαρμογή του, για χρονικό διάστημα 2 ετών που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Για το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 8 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, όπως αυτό καθορίζεται με την παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996).

 

Όλα τα ειδικότερα θέματα, τα σχετικά με την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τον αριθμό, τα αναγκαία προσόντα και τους όρους πρόσληψης του προσωπικού, την κατανομή του σε τμήματα, την εξέλιξη και τον πειθαρχικό έλεγχό του, ρυθμίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται ο Κανονισμός Προμηθειών, ανάθεσης εκτέλεσης έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των ανωτέρω συμβάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

11. α) Με το καταστατικό της εταιρείας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επωνυμία, την έδρα, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, τους πόρους της εταιρείας, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρείας, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία.

 

β) Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

12. Εκτός από την ασκούμενη, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες εποπτεία, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.