Νομοθετικό διάταγμα 349/74 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, άνευ αδείας αυθαίρετα ανεγειρόμενα κτίσματα,εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου 2 του παρόντος, εκτός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων οικισμών ή εκτός των ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, κατεδαφίζονται αμέσως παρά των αρμοδίων Πολεοδομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, ανεξαρτήτως αν ταύτα κατοικούνται ή άλλως πως χρησιμοποιούνται.

 

2. Η Πολεοδομική Αρχή, ευθύς ως λάβει γνώσιν παρά της Αστυνομικής Αρχής περί των εκτελούμενων άνευ αδείας δομικών εργασιών, δια συνεργείων της εξ εργατοτεχνικού προσωπικού και τεχνικών μέσων προβαίνει αμέσως εις την κατεδάφιση του αυθαιρέτου άνευ διαδικασίας τινός, συντασσομένου πρακτικού κατεδαφίσεως που υπογράφεται υπό του επικεφαλής του συνεργείου και του συνοδεύοντος αυτό αστυνομικού οργάνου.

 

3. Οι Αστυνομικές Αρχές υποχρεούνται όπως:

 

α) Ελέγχουν εάν ο εκτελών την δομική εργασίαν έχει λάβει άδεια της αρμοδίας Αρχής, επιβάλλουν αναγκαστικώς εν ελλείψει αδείας την διακοπή των εργασιών και ειδοποιούν αμέσως, τηλεγραφικώς ή δια παντός ετέρου ταχύτερου μέσου, την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

β) Διακόπτουν επίσης αναγκαστικώς τις δομικές εργασίες κατόπιν ειδοποιήσεως της αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής.

γ) Παρέχουν στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες προστασία, κατά την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών, προς πρόληψη ασκήσεως βίας κατά των ενεργούντων τις κατεδαφίσεως συνεργείων και φθοράς των υπ' αυτών χρησιμοποιουμένων μέσων.

 

4. Η δαπάνη κατεδαφίσεως καταλογίζεται εις βάρος των κυρίων ή συγκυρίων ή των επί αντιπαροχή κατασκευαστών, δι' αποφάσεως της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο.

 

5. Επί των περιπτώσεων του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 118, 119, 120, 121, 122, 123 και 124 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.