Προεδρικό διάταγμα 38/91 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Δικαιολογητικά για την απόκτηση αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

10.1. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας του άρθρου 5 του παρόντος προεδρικού διατάγματος υποβάλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Βιομηχανίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Αίτηση κατάλληλα χαρτοσημασμένη.
2 πρόσφατες φωτογραφίες.
Τίτλους σπουδών, στην περίπτωση που υπάρχουν.
Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή άλλα, κατά περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας.
Δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 περί μόνιμης κατοικίας.
Διπλότυπο εισπράξεως από το Δημόσιο Ταμείο του ποσού που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
Τα κατά το Νόμο χαρτόσημα για τη χαρτοσήμανση της επαγγελματικής άδειας.

 

10.2. Στα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφονται:

 

Τα στοιχεία του Εργοδότη.
Τα στοιχεία του αιτούντος υποψηφίου.
Ο χρόνος απασχόλησης σε χρόνια ή ημέρες σε κάθε ειδικότητα εγκατάστασης που εργάστηκε ο αιτών υποψήφιος.
Τα στοιχεία του βεβαιούντος την προϋπηρεσία.

 

10.3. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον Δημόσιας Αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων οι παραβάτες, τιμωρούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

 

10.4. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που χορηγούνται σε εργαζόμενους με ασφάλιση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχομένου (χρόνος - ειδικότητα απασχόλησης) από τον Οικείο Επόπτη Εργασίας, ύστερα από γνωμοδότηση του Οικείου Επαγγελματικού Σωματείου που καλύπτει τον Κλάδο.

 

10.5. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που χορηγούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 10.10.5., σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στην Εφορία ως επιτηδευματίες υδραυλικοί, δεν θεωρούνται από τον επόπτη εργασίας.

 

10.6. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι εγγεγραμμένοι στην Εφορία ως επιτηδευματίες και εργάζονται ως υδραυλικοί, η προϋπηρεσία τους αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης της Εφορίας ή τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων ανάθεσης έργων ή βεβαιώσεων μηχανικών που επέβλεψαν αυτά.

 

Τα δικαιολογητικά αυτά, τα οποία μπορεί να αλληλοσυμπληρώνονται συνοδεύονται από βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου που καλύπτει τον Κλάδο στην οποία αναφέρεται ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα της εγκατάστασης στην οποία απασχολήθηκε ο υποψήφιος.

 

10.7. Στην περίπτωση έλλειψης στοιχείων, για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία, τα βιβλιάρια ενσήμων των ασφαλιστικών οργανισμών.

 

Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία κρίνονται από την αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό.

 

10.8. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου έκδοσης του πιστοποιητικού ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής της πλησιέστερης προς αυτόν πόλης.

 

10.9. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδουν Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες, Οργανισμοί και Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπογράφονται από τις Διοικήσεις των και δεν χρειάζεται προσυπογραφή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή θεώρηση άλλης αρχής.

 

10.10. Η απαιτούμενη προϋπηρεσία, για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας, του άρθρου 8 του παρόντος προεδρικού διατάγματος υπολογίζεται ως εξής:

 

10.10.1. Για τη χρονική, περίοδο μετά την ισχύ του παρόντος τροποποιητικού προεδρικού διατάγματος κάθε 250 ημερομίσθια που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους ισοδυναμούν προς 1 έτος προϋπηρεσίας.

 

10.10.2. Για τη χρονική περίοδο από 01-01-1989 μέχρι την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ το παρόν προεδρικό διάταγμα, κάθε 120 ημερομίσθια που βεβαιώνονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντός του αυτού ημερολογιακού έτους ισοδυναμούν προς 250 ημερομίσθια ή 1 έτος προϋπηρεσίας.

 

Εάν μέσα σ' ένα ημερολογιακό έτος δεν έχουν συμπληρωθεί 120 ημερομίσθια, τότε αυτά αθροίζονται με τα ημερομίσθια άλλου ή άλλων ημερολογιακών ετών, μέχρι της συμπλήρωσης κατ' ελάχιστο των 120 ημερομισθίων και το άθροισμα αυτό ισοδυναμεί προς 250 ημερομίσθια ή 1 έτος προϋπηρεσίας.

 

10.10.3. Γα τη χρονική περίοδο μέχρι της 31-12-1988, κάθε 60 ημερομίσθια που βεβαιώνονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντός του αυτού ημερολογιακού έτους, ισοδυναμούν προς 250 ημερομίσθια ή 1 έτος προϋπηρεσίας.

 

Εάν μέσα σ' ένα ημερολογιακό έτος δεν έχουν συμπληρωθεί τα 60 ημερομίσθια, τότε αυτά αθροίζονται με τα ημερομίσθια άλλου ή άλλων ημερολογιακών ετών, μέχρι της συμπλήρωσης, κατ' ελάχιστο, των 60 ημερομισθίων και το άθροισμα αυτό ισοδυναμεί προς 250 ημερομίσθια ή 1 έτος προϋπηρεσίας.

 

10.10.4. Η προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 31-12-1990 μπορεί να πιστοποιηθεί από το οικείο επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει τον κλάδο. Το σωματείο εκδίδει βεβαίωση προϋπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται ο χρόνος προϋπηρεσίας και το είδος των εγκαταστάσεων απασχόλησης του υποψήφιου.

 

Ελλείψει πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου (Επαγγελματικό Σωματείο) η βεβαίωση προϋπηρεσίας μπορεί να χορηγηθεί από δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (Ομοσπονδία) που καλύπτει τον κλάδο.

 

10.10.5. Από της ισχύος του παρόντος τροποποιητικού προεδρικού διατάγματος, στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών, ως αποδεικτικά προϋπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4.2.3 και 4.2.4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις για να γίνει δεκτός, ως προϋπηρεσία, ο χρόνος απασχόλησης του ενδιαφερομένου, που αναφέρεται σ' αυτές, πρέπει να έχουν κατατεθεί αποδεδειγμένα στο οικείο Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον Κλάδο. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις μπορεί να είναι αντίγραφα επικυρωμένα από το παραπάνω Επαγγελματικό Σωματείο.

 

Το επαγγελματικό σωματείο, αντί της θεώρησης όλων των υπευθύνων δηλώσεων του ενδιαφερομένου, που έχουν κατατεθεί σ' αυτό, δύναται να χορηγήσει βεβαίωση προϋπηρεσίας στην οποία αναφέρεται, αθροιστικά, η προϋπηρεσία που περιλαμβάνεται στις παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις κατά κατηγορία εγκαταστάσεων.

 

10.10.6. Σε περίπτωση αδυναμίας απόδειξης της προϋπηρεσίας, με τον τρόπο που καθορίζεται στην παράγραφο 10.10.5 του παρόντος άρθρου, δύναται ο υποψήφιος, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας του, να υποβάλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 10.6 του άρθρου αυτού.

 

Η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει δύο χρόνια μετά την ισχύ του παρόντος τροποποιητικού προεδρικού διατάγματος.

 

10.10.7. Ο χρόνος, κατά το διάστημα της στρατιωτικής θητείας καθώς και της προϋπηρεσίας σε πλοία, για τον οποίο υπάρχει βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολούνταν σε υδραυλικές εργασίες προσμετράται στην ειδικότητα που αναφέρεται στην παραπάνω βεβαίωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.