Νόμος 4430/16 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007) τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους, έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν ή να αναθέτουν σε τρίτους, τις ακόλουθες μελέτες, έργα ή εργασίες:}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007) τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκτελούν τις εργασίες αξιοποίησης και συντήρησης της ακίνητης περιουσίας τους. Κατ' εξαίρεση δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες με εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που έχουν γίνει δεκτές από το σύστημα επιλογής της Εταιρείας Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων, Ταμείων Ασφάλισης, Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εφόσον, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιό τους ότι ο Φορέας δεν διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή. Στις συμβάσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).}

 

γ. Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007) απαλείφεται.

 

δ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007) αναριθμείται σε 7 και τροποποιείται ως εξής:

 

{7. α. Εντός των ορίων που προβλέπονται για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού ανά περίπτωση κι εφόσον η συνολική δαπάνη των εργασιών δεν υπερβαίνει το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου, μπορούν να αναθέτουν τις μελέτες, τα έργα και τις εργασίες της παραγράφου 2 σε ιδιώτη μηχανικό ή τεχνική εταιρία κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου, μπορούν να αναθέτουν τη σύνταξη των τεχνικών περιγραφών, των μελετών και των τευχών δημοπράτησης σε μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ που υπηρετεί στο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

 

β. Στην περίπτωση που, εντός των ανωτέρω ορίων (του πρόχειρου διαγωνισμού), η συνολική δαπάνη των εργασιών υπερβαίνει το ποσοστό 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, απαιτείται επιπρόσθετα και απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία θα εγκρίνει την απόφαση ανάθεσης του οικείου διοικητικού συμβουλίου.

 

γ. Στην περίπτωση που η συνολική δαπάνη των εργασιών υπερβαίνει τα όρια του πρόχειρου διαγωνισμού ανά περίπτωση, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού:

 

i. να αναθέτουν τα ανωτέρω έργα και εργασίες στις Τεχνικές τους Υπηρεσίες, στην περίπτωση που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,

ii. να απευθύνονται σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,

iii. να απευθύνονται σε θυγατρικές Τραπεζών και

iv. να απευθύνονται σε εταιρείες που συμμετέχουν στην Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων, Ταμείων Ασφάλισης, Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε εφαρμογή της παραγράφου 3.

 

Ειδικότερα, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση ανάθεσης των μελετών, έργων και εργασιών σε τρίτους (περιπτώσεις ii, iii και iv), πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς την ανάθεση αυτή.

 

δ. Ακίνητα Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων τους και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, να εκμισθώνονται, μόνα ή κατά ομάδες και ενός ή περισσοτέρων Φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 παράγραφοι 1 και 2, 42 έως 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979. Με τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Φορέων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, η χρονική διάρκεια, το ελάχιστο μίσθωμα, οι τυχόν αναγκαίες εργασίες ανακαίνισης, τα αποδεικτικά βιωσιμότητας της επιχείρησης, το ύψος της εγγυήσεως, το οποίο πρέπει να είναι αντίστοιχο της αξίας του ακινήτου και της χρονικής διάρκειας της μίσθωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ε. Για την ανάθεση μελέτης σε τρίτους, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται έγκριση της απόφασης του οικείου διοικητικού συμβουλίου από τον αρμόδιο Υπουργό.}

 

ε. Στο άρθρο 10 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007) προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και τα άρθρα 6, 9 του νόμου 3586/2007 εφαρμόζονται από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

στ. Ακίνητα που ανήκουν σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να παραχωρούνται σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς χρήση που θα εξυπηρετεί δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

 

Η παραχώρηση της χρήσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ορίζει τους όρους παραχώρησης, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το αντάλλαγμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι εργασίες διαμόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδομικών ή άλλων αδειών βαρύνουν τον φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση της χρήσης και μπορούν να συμψηφίζονται με το μηνιαίο μίσθωμα κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που εκμισθώνει.

 

ζ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά την ένταξη του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων σε αυτόν, μπορεί να προκηρυχθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 παράγραφοι 1 και 2, 42 έως 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 για την εκμίσθωση του Ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ μετά ή άνευ του κινητού εξοπλισμού του. Ο μη παραχωρούμενος εξοπλισμός μπορεί να διατίθεται για κοινωφελείς σκοπούς. Στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η χρονική διάρκεια της μίσθωσης, το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, οι παρεχόμενες εγγυήσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

η. Για τον προσδιορισμό του μισθώματος των μισθώσεων των προηγούμενων παραγράφων προηγείται εκτίμηση της μισθωτικής αξίας από νόμιμα Πιστοποιημένο Εκτιμητή κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του νόμου 4152/2013, εκ του τηρουμένου στο Υπουργείο Οικονομικών μητρώου.

 

2. α. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΕΚΑΦ) που συστήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

β. Τα υφιστάμενα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ), τα οποία έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 5167/1931 (ΦΕΚ 222/Α/1931) (άρθρο 11 του από [ΠΔ] 04-03-1932 προεδρικού διατάγματος), του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 5944/1933 (ΦΕΚ 387/Α/1933), του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 6178/1934 (ΦΕΚ 214/Α/1934) και του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1254/1949 (ΦΕΚ 288/Α/1949) καταργούνται ή διαλύονται μέχρι τις 28-02-2017, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 48 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 1Β του άρθρου 74 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015) ισχύουν αναλόγως για το προσωπικό των καταργούμενων ή διαλυόμενων με την ανωτέρω παράγραφο Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών.

 

δ. Τα αποθεματικά κεφάλαια των καταργούμενων Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, μετά την ολοσχερή εξόφληση των υποχρεώσεών τους, τα εναπομείναντα αδιάθετα ποσά των μέχρι σήμερα καταργηθέντων Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, τα οποία δεν λειτουργούν, δεν έχουν διαλυθεί ή καταργηθεί και παραμένουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μεταφέρονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργηθέντων ή καταργούμενων Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών περιέρχεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη με την οποία μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων.

 

Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, δήμων ή τρίτων.

 

Το αρχείο των καταργηθέντων ή καταργούμενων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών διατηρείται και φυλάσσεται στις οικείες Λιμενικές Αρχές ή στις οικείες Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των διαλυόμενων - καταργούμενων Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών λύονται αζημίως το αργότερο μέχρι τις 31-12-2016.

 

ε. Εκκρεμείς δίκες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν επηρεάζουν την κατάργηση των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών.

 

στ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε θέμα αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διάλυσης - κατάργησης των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 4250/2014.

 

ζ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταργείται.

 

3. Το άρθρο 66 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α/2014), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 141 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014), με το άρθρο 9 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015) και με το άρθρο 55 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 66

 

Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, με την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, κριθεί ότι αυτοί δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενέστερα κριθέν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ, για τον ίδιο χρόνο, παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει αναδρομικά από 01-07-2016 για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του και λήγει στις 30-06-2017.}

 

4. α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή χαρακτηρίζει, αποκλειστικά για τις ανάγκες του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), ως χρόνιες σωματικές ή πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή βλάβες που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν χαρακτηριστεί, αποκλειστικά για τις ανάγκες του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση αναθεωρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπηρίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα από γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής. Στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων που διενεργούνται με βάση το νόμο 2643/1998 λαμβάνονται υπόψη ως παθήσεις ή βλάβες χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό αυτόν έως την ημερομηνία έκδοσης των εν λόγω προκηρύξεων.}

 

5. Η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), όπως ισχύει, εφαρμόζεται αναλογικά και για κάθε είδους παροχή που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.